Инструкция за безопасна работа с плоскошлифовъчна машина

 I. Условия за използване на работното оборудване.
Операторът трябва да е обучен и да е преминал инструктаж.
Електрическите части на машината трябва да бъдат заземени.
Шлифовъчният диск трябва да бъде балансиран от обучено лице. Преди фиксиране на диска, контактната повърхност трябва да бъде почистена.

II. Предвидими ненормални ситуации.
Преди извършване на поддръжка задължително се изключва захранването.
Проверка на електрическите части се извършва само от квалифицирано лице, което използва защитни средства.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа да се провери ефективността на стоп бутона и правилната посока на въртене на шпиндела.
Преди работа да се провери дали има достатъчно масло.
Преди да започне обработването на детайл, оставете машината да работи окоол 5 минути като не влизате в опасната зона.
По време на работа операторът трябва да носи лични предпазни средства: очила, маска и предпазни обувки.
Оператор, чиято коса е твърде дълга, трябва да носи шапка.
Не работете или не извършвайтъе поддръжка на машината с широко облекло.
Поддържайте машината и работното място чисти и избягвайте мокри и хлъзгави повърхности. Да се премахват ненужните материали.
За ограничаване на достъпа да се маркира 600 мм пространство извънкрайното положение на машината. Забранен е достъпа на външни лица в опасната зона.
Всички предпазители и вратата на електрическото табло трябва да бъдат винаги затворени.
Не се облягайте на машината в работния обхват.
Не регулирайте капака на шлифовъчния диск, контролите за ограничаване на хода и не извършвайте други дейности по настройки с ръка или инструмент по време на работа на машината.
Не почиствайте работното място със сгъстен въздух - има риск от попадане на прах или стружки в очите.
Не докосвайте частите на случаен принцип - възможно е да има части с висока температура.
Забранено е да се фиксират къси или прекалено тънки детайли или такива със сложна форма, директно върху магнитния патронник.
При работа да не се поставят на масата други детайли и материали, освен обработвания.
Не спирайте пдвижните части с ръце, след като изключите машината.
Не премествайте детайла и не поставяйте ръце на масата по време на работа на машината.
Не почиствайте по време на работа на машината.
Никога не отваряйте капака на машината по време на работа. Забранена е работа на машината без предпазен капак.
Преди пускане на машината, се уверете, че детайлът е фиксиран добре. Никога не се опитвайте да фиксирате детайла с ръце.
Не използвайте диск, чиято скорост е по-висока от номиналната.

Правила за безопасна работа с шлайфмашини

 1. Работните шайби, на които се закрепва шлайфлентата (шкурката), да бъдат балансирани.
2. При шлайфане на дребноразмерни и криволинейни детайли да се използват специални приспособления.
3. Огражденията на неработещата част на шлайфлентата да бъдат подходящо конструирани и да служат и като приемници към пневмотранспортните уредби.
4. Шлайфлентата да се закрепва за валовете плътно, без изпъкналости по краищата, които се залепват по такъв начин, че горният край на лентата да сочи посоката на въртене на цилиндъра.
5. Челните фланци или другите устройства, залепващи шлайфлентата, да имат сигурни и здрави притискащи приспособления, осигуряващи плътно прилепваме на хартията към цилиндъра по цялата му повърхност.

ЛЕНТОВА ШЛАЙФМАШИНА
6. Горната неработеща част на шлайфлентата да бъде закрита.
7. Забранено е използването на дефектна, напълно залепена и с неравни краища лента.
8. Скоростта на движение на лентата да не надвишава 20 м/сек при дървени шайби и 30 м/сек при метални.
9. Лентовата шлайфмашина да има устройство за регулиране и спъване на лентата, което работникът да ползва в процеса на работа.
10. Шлайфането започва след като лентовата шлайфмашина достигне пълната си честота на въртене.
11. Приемниците за пневмотранспортната инсталация да са разположени на двете шайби и да служат едновременно като ограждения.
12. Забранено е да се работи на лентова шлайфмашина когато са свалени предпазните ограждения на ремъчната предавка.

ВАЛОВА ШЛАЙФМАШИНА
13. Конструкцията на прахоуловителя на валовата шлайфмашина да осигурява пъпно улавяне на праха, в мястото на неговото образуване (отделяне).
14. Електрическите пускови устройства и електродвигателите на шлайфмашините да бъдат прахонепропускаеми.
15. Шлайфлентата, която се поставя във вид на спирала върху шлйфвала, да не образува ръбове на местата на припокриване на хартията. Горният припокриващ край на лентата да бъде обърнат в посока, обратна на въртенето на цилиндъра (вала).
16. Подавателните валове да нямат изкривяване на повърхността, изпъкналост и други дефекти.
17. Отпред на валовата шлайфмашина да се поставя козирка, която да предпазва ръцете на работника от притискане и нараняване.
18. Валовата шлайфмашина да има устройство за стягане и регулиране на шпайфлентата,
19. Огражденията да се поддържат в изправност и да не се започва работа преди да са поставени или затворени.
20. Всяка валова шлайфмашина да бъде свързана с пневмотранспортна инсталация.
21. Машината да има ограничители, предварително съобразени с размерите на пусканите по-дебели детайли.
22. Над подавателната лента, откъм изходящата и страна, да има предпазител, който да предотвратява увличането на ръцете на работника между подавателната лента и плота на машината или между траверсите на веригата.
23. По цялата широчина на валовата шлайфмашина, при местата на поемане, да има щанги и задействащи аварийни изключватели. Притискащите греди да задържат здраво обработваните детайли.

ДИСКОВА ШЛАЙФМАШИНА
24. Опорният направляващ линеал и плотът да се закрепват стабилно, без люлеене и вибрации.
25. Забранено е използването на шлайфлента с по-малки размери от тези на диска.
26. При смяна на шлайфлентата да се проверява изправността на закрепващите и притискащите приспособления.
27. При използване само на единия диск от двудисковата шлайфмашина, другият да бъде покрит.
28. При шлайфане на дребноразмерни детайли да се използват ръкавици.
29. Неработещата част на диска да бъде закрита.
30. Подаването да се извършва по посоката на въртене така, че детайлите да се притискат непрекъснато към плота при шлайфането.
31. Ъгловата скорост на диска да не превишава 30 m/сек.

Инструкция за безопасна работа при шлосеро-монтацни дейности

 1. На работа се допускат само лица, които са навършили 18 години, преминали са медицински преглед и им е проведен начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. При извършване на шлосерски операции работата трябва да се организира така, че да се извършва бьрзо, удобно и без да си пречат работниците един на друг.
3. Разстоянието между отделните работни места да е не по-мапко от 1 м, а разстоянието между две отделни менгемета, които са поставени на една маса, да не е по-малко от 1,5 м.
4. Когато на една работна маса са поставени няколко менгемета и са разположени от двете страни на работната маса, то между тях да се постави предпазен екран от гъста мрежа или ламарина за предпазване от изхърчащи парчета.
5. Пред всички шлосерски маси да се поставят дървени скари.
6. Масите трябва да са здрави, стабилно закрепени и добре почистени от предмети, масла, вода и други.
7. Менгеметата трябва да са със две челюсти добре закрепени и стабилно към масите.
8. Когато се режат тънки метални листове, за да не вибрират, трябва да се притягат между дървени подложки.
9. Преди започване на работа работните инструменти да се прегледат много внимателно, като неизправните се заменят с изправни.
10. Чукове, пили, секачи, иожовки и др. да бъдат здрави, без пукнатини и да не са подбити.
11. Не се допуска употребата на шлосерски инструменти без дръжки или лошо закрепени такива.
12. Дръжките да са изработени от здраво дърво-дрян, дьб, габър и други.
13. Инструментите, които се използуват да съответствуват на характера на работата
14. Преносимите електрически инструменти да се използуват при спазване изискванията за безопасна работа с тях. Те трябва да са напълно изправни и да работят с напрежение до 36 волта.
15. Да се използува незакаляема мека стомана за направа на клещи и други приспособления.
16. Да се ползуват различни отверки за различни винтове.
17. Дебелината на остриетата на отверките да бьде такава, че да позволява плътно прилягане към шлица на винта.
18. Секачът да бъде с равен режещ рьб, с леко изпъкнала линия.
19. Ръкохватката на секача трябва да бъде по-дьлга от 7 см, а самият той да е по-кьс от 15см.
20. Когато се работи на височина да се вземат мерки против падане на инструменти и детайли. Задължително да се ползува стандартна обезопасена стълба или платформа.
21. При работа на по-голяма височина работникът трябва да е снабден с предпазен колан. Забранено е двама работника да работят един над друг.
22. При работа на височина задължително е да се ползува въже за подаване и спускане на детайли и инструменти.
23. При работа във взривоопасна и пожароопасна среда да се работи с инструменти, които не образуват искри при съответните условия. Стриктно да се спазват инструкциите на противопожарната защита.
24. При пилене стружките да се отстраняват с четка, а не с уста, за да не се получи нараняване на очите.
25. При дейности свързани с опасности от изхвърчане на детайли, като изсичане на детайли със секач, избиване на детайли и други, да се вземат предпазни мерки за околните работници.
26. Абсолютно се забранява шлосерът или монтьорът по време на работа да отвлича вниманието си със странични дейности, да пипа необезопасени електрически инсталации, табла, ел. двигатели и др., да използува за осветление необезоласени и нестандартни ел. лампи.
27. След свършване на работа шлосерските инструменти трябва да бъдат почистени и подредени на предвидените за тях места.
28. Работните места да са изчистени от отпадъци и подредени.