Инструкция за безопасна работа с нафтова горелка

С нафтова горелка се допускат да работят само лица навършили 18 години и преминали съответния инструктаж и практическо обучение.

Горелката е автоматично запалване се включва е помощта на съответната кнопка, а за ръчно запалване, към горелката се поднася внимателно запален фитил, като обслужващия работник стои странично от горелката, без да се навежда над нея.

Задължително да се следи работата на горелката и при прекъсване на пламъка да изключи незабавно електродвигателя и притока на гориво.

Повторното запалване на горелката да става само при пълното проветрение на пещта, като задължително трябва да се спазва правилото "поднасяне на огън - пускане на гориво", но в никакъв случай в обратната последователност.

Забранено е пускането в действие на неизправна горелка в действие.

Работникът, обслужващ горелката, трябва задължително да носи необходимото работно облекло и очила.

Мястото около горелката трябва да е почистено от всякакви предмети и съоръжения, които нямат връзка е работата на горелката.

Преди започване на работа е необходимо да се провери:

  • санитарното и противопожарното състояние на работното място, съоръженията, производствения инвентар;
  • изправността на пусканите и спиращи кранчета, регулиращи притока на гориво;
  • заземяването на електродвигателя;
  • изправността на предпазния клапан;
  • изправността на пусковия, прекъсващия и контролния механизъм на горелката;
  • изправността на дюзата (почистване от нагар).


Резервоарите за гориво да се зареждат внимателно и да се вземат мерки да не се разлива нафта.

При зареждане на агрегатите е гориво да не се използват открити източници на светлина, като свещи, кибрит, газени лампи, фенери и др.

Резервното гориво да се съхранява на безопасно място според правилата на ППО.

Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор

 Товарния асансьор без придружител, с две спирки, е външни шахти и етажни вътрешни врати, предназначен за обслужване на складови помещения.

Използва се само за транспортиране на товари във вертикална посока, при спазване на следните условия:

- абсолютно се забранява качването, возенето, стъпването на хора върху платформата;

- външните шахти се затварят е капаци, които се затварят при движение на кабината;

- забранява се ползване на таблото при движение на платформата;

- забранява се поставянето на предмети върху подвижните капаци;

- шахтовата врата се отваря или затваря само когато платформата е установена на спирка;

- товаренето и разтоварването на платформата се извършва без тръскания и удряне, товарът се разполага симетрично на платформата;

- товарът не трябва да излиза от страни на платформата;

- строго се забранява претоварване на платформата, да се оставя продължително време натоварена, да се замърсява шахтата;

- преди всяко повикване на асансьора да се проверява за хора на горното ниво;

- да се обслужва само от един работник;

- при наличието на повреда да се предупреди прекия ръководител и да се повикат техниците по поддръжка.

Инструкция за безопасна работа с автокран

 Правоспособност
За управление на автокранове се назначават правоспособни машинисти, притежаващи книжки за кранисти и документ за правоуправление на автомобил.

Преди работа
1. Площадката на която ще работи кранът, трябва да бъде подравнена, а при необходимост и заздравена. Не се допуска да се работи на терен с наклон по-голям от указания в паспорта от завода-производител на автокрана. Ако този наклон не е указан, с автокрана да не се работи при наклон на терена по-голям от 3 градуса.
2. Площадката трябва да бъде разчистена и удобна за маневриране.
3. Преди пускането на крана в работа, краниста е задължен да провери: състоянието на въжетата; да обърне особено внимание на свързването на стрелата с въртящата се част на крана, на свързването на секциите на стрелата; закрепването на въжетата към барабана на лебедката и на други места и състоянието на стабилизаторите.
4. Ако по време на огледа крановика е забелязал неизправности по крана не трябва да започва работа до тяхното отстраняване.

При работа
1. Преди вдигане на товар да се спуснат всичките стабилизатори на крана и изтеглят така, че товарът да не пада върху гумите. При слаби почви да се поставят талпи под стабилизаторите.
2. При завъртване на стрелата с товар трябва да се съблюдава последният, да отстои от земята и предметите на разстояние най-малко от 50 см. Да не се допуска рязко завъртване с товар, а това да става плавно с малка скорост.

По време на работа с крана, краниста е длъжен да следи:
а) при вдигане и спускане на товари в обсега на стрелата да няма хора;
б) сапанджиите да не окачват на куката непроверени, немаркирани и повредени въжета;
в) сапанджиите да не окачват на куката неправилно вързан товар;
г) на двуроговите куки товарът да е окачен равномерно на двата рога;

През време на работа на краниста е забранено:
а) да предава управлението на лица, нямащи отношение към работата на крана;
б) да напуска крана даже и за кратко време, ако двигателят му работи;
в) да почиства или гресира крана по време на работата му;
г) да вдига хора с товара;
д) да вдига товар по-тежък от товароподемността на крана;
е) да влачи товара по земята и да го оставя по наклони или накрая на изкопа.

3. Товаро-разтоварни и монтажни работи в близост с електрическата мрежа В.Н. се забраняват.


4. При работа и придвижване на строителни машини непосредствено под проводниците на електропроводни линии трябва да се съблюдават следните изисквания:
а) забранява се работа на багери, стрелкови кранове, автотоварачи и други машини и механизми непосредствено под проводниците на електропроводни линии.
5. Работата на строителни машини, както и преместването им в близост на електропроводни линии, трябва да се изпълни под непосредственото ръководство на опитен ръководител.
При възможност за съблюдаване на дадените по-горе условия от електропроводната линия трябва да се изключи напрежението, както и по време на работа на машините, така също и при тяхното преместване.
6. Ако се налага направляване на товар, това да се извършва с помощта на конопени въжета най-малко 2 бр.
7. Преди предвижването на автокрана стрелата да се спуска плавно на опорната рама и куката, да се закрепи здраво за шасито на автомобила.
8. Опорните приспособления (стабилизаторите) трябва да се повдигнат и поставят в техните гнезда.