Инструкция за безопасна работа с асфалтосмесителни инсталации

 1. Асфалтовите бази трябва да се строят по утвърдени проекти, в които да бъдат взети пред вид нормите и изискванията по техниката на безопасността, хигиената на труда, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

2. Асфалтовите бази не могат да се пускат в ескплоатация без съответните съгласувания със съответните инстанции и изготвен и приет Доклад за опазване и възпроизводство на околната среда (ДОВОС).

3. На работа в базите трябва да се допускат само работници, които са запознати предварително с устройството и действието на машините, съоръженията и спомагателните стопанства. Обслужващият персонал трябва да бъде запознат с пра-вилата по техниката на безопасността при работа с тези машини.

4. Преди започване и завършване на работата машините и съоръженията трябва да се прегледат, за да се провери тяхната изправност. В случай че се констатират дефекти, трябва да се вземат мерки за незабавното им отстраняване. Забранява се да се работи с неизправни машини. След завършване работата на работната смяна машините, съоръженията и районът се почиства.

5. Всички машини трябва да се ремонтират в сроковете, предвидени в графика за планово – предупредителен ремонт. Забранява се почистването, смазването или ремонтирането на машини през време на работа. При ремонта на машините отделните части и уредби трябва да се повдигат само с помощта на крикове и макари или други проверени и изправни подемни механизми и винаги в присъствието на главния механик на базата. Забранява се за тази цел да се използват лостове или дру-ги примитивни средства.

6. Забранява се да се седи на рамката, осите и на други, непредназначени за тази цел, места, когато машината или агрегатът е в движение.

7. Неподвижните машини и съоръжения трябва да се поставят на здрави фундаменти и така да се прикрепят, че да се изключи възможността от изместване и обръщане под действието на собственото им тегло или на външни товари.

8. Всички хоризонтални или наклонени трансмисионни ремъци и маховици, както и крайщата на осите, излизащи от лагерите и зъбните колела на предавателните механизми, трябва да бъдат оградени с предпазни кожуси (ограждения).

9. Забранява се съединяването (връзването) на въжетата и кабелите посредством възли или по друг начин. Скъсаните въжета или кабели трябва да се заме-нят с нови. Съединенията на краищата на ремъците трябва да бъдат здрави и колкото може по – еластични и по – гладки. Местата за преминаване под ремъците и въжетата трябва да се оградят със здрава и стабилна конструкция, защото в противен случай могат да закачат (засегнат) преминаващите под тях работници.

10. До всяка част на асфалтосмесителната инсталация трябва да се осигури свободен и безопасен достъп.

11. Местата за пускане и спиране на машините, проверка на инсталацията, приемане и подаване на материала трябва да бъдат снабдени със сигнална уредба (звукова, светлинна или комбинирана), чиито сигнали да се познават от обслужващия персонал. При таблата за сигнализиране трябва да има табелка с писмени указа-ния за означението в сигнализацията.

12. Забранява се на обслужващия персонал да слиза в дозаторните бункерите и да прибутва материала с подръчни средства (лопати, мотики и др.). Прибут-ването на материала в бункерите или шибърите трябва да става извън бункерите с гребла с дълги дръжки.

13. При необходимост спускането и работа в бункера се извършва само след разрешение от ръководството и под наблюдението на техническо лице.

Спускащите се в бункера хора трябва да бъдат инструктирани и снабдени с предпазни пояси и въжета, завързани в горната част на бункера.

14. За недопускане на козирки и каверни, от втвърден материал силоза за каменнно брашно трябва да бъде съоръжен със аериращо устройство и таблени вибратори, поставени от външната му страна.

 При необходимост спускането и работа в силоза за каменно брашно се извършва само след разрешение от ръководството, при неработеща инсталация и под наблюдението на техническо лице.Спускащите се в силоза хора трябва да бъдат инструктирани и снабдени с предпазни пояси и въжета, завързани в горната част на силоза (люка).

. За осветление на бункерите при работа в него трябва да се употребяват лампи в руднично изпълнение (напрежение не по – високо от 12 в).

15. Не се допуска изпразването на автоциментовоза с каменно брашно да се извършва с налягане, по – високо от даденото в паспорта от завода – производи-тел.

16. За правилното и безопасно изпразване на автоциментовоза да се спаз-ват следните условия:

            16.1. Да се използват оригиналните компресори или такива със същи-те данни, вид и тип.

            16.2. Да бъдат уплътнени всички отвори (кранове), като се обърне внимание на уплътнението на люка и състоянието на обезпрашителния филтър.

17. Стълбите, водещи до машините и другите работни места трябва да бъдат здрави и оградени с парапет. При случай, когато условията позволяват, стъл-бите трябва да имат наклон спрямо хоризонта, не по – голям от 50О. Най – малката допустима ширина на стълбите е 600 мм, разстоянието между стъпалата – не по – голямо от 300 мм. Повърхността им не трябва да бъде гладка. В случай че се налага използването на вертикални стълби, те трябва да бъдат оградени чрез дъги с радиус, не по – малък от 350 – 400 мм, и разстояние между дъгите, не по – голямо от 800 мм. Дъгите трябва да бъдат свързани най – малко с три надлъжни ребра. Поставяне-то на дъгите започва на височина 2.5 м от земята.

18. Сушилният барабан и смесителния агрегат трябва да се проверяват и ремонтират само след като се прекратят работите и изстинат добре.

19. Всички правила и норми по техниката на безопасността, отнасящи се за гумените транспортни ленти са съгласно т. 12.

20. По никакъв повод да не се вкарва вода в маслогрейния  модул и масле-ния контур, тъй като е опасно както за работещите, така и за оборудването (температурата е до 200ОС).

21. Подготовката на асфалтосмесителните инсталации за работа (проверка на връзките с фундаментите, смазване на частите им, наличие на стълби и ограждения, противопожарен интервал, осветление и изправност на площадките, парапетите и др.) трябва да се извърши съгласно инструкциите за поддържане и експлоатация на асфалтосмесителните инсталации. Не се разрешава пускането на инсталацията при констатиране на неизправностти по отделните агрегати и възли.

22. Преди да се пусне асфалтосмесителят в действие, необходимо е:

            22.1. Да се провери изправността на всички двигатели и механизми и да се загреят местата, където е било констатирано изстиване на битум.

            22.2. Да се провери дали обслужващият персонал е на своите места. Само след като всичко е в ред, може да се даде сигнал за пускане на инсталацията в действие.

23. При пускане на асфалтосмесителната инсталация е необходимо да се извърши следното:

            23.1. Да се включи горелката на маслогрейния модул за затопляне на топлоносителя. След достигане необходимата температура да се пусне маслената помпа, за подгряване на битумо и мазуто – проводите, мазутната и една складова битумна цистерна. След достигане температура 100ОС – 120ОС на битума в последната е допустимо пускането на асфалтосмесителната инсталация.

            23.2. Да се нагрее горивото до работната температура.

            23.3. Да се включи горелката на сушилния барабан, за неговото подгряване.

            23.4. Да се ругулират датчиците на дозаторите за пясъка, трошено-каменните фракции и каменното брашно на необходимата стойност.

            23.5. Да се зададе необходимото количество битум в устройството за неговото дазиране.

            23.6. Да се настрои смесителния агрегат за необходимата производи-телност и исканата рецепта.

24. Забранява се да се подава голямо количество гориво при запалване на форсунката. Струята на горивото отначало при изправна форсунка трябва да бъде слаба и постепенно да се увеличава. Форсунката трябва да се запали с помощта на факел от напоени с нафта и намотани на тел конци, които да имат дължина от 0.80 – 1.00 м.

25. На работниците, които обслужват форсунките, не се разрешава да стоят при пускането зад тях. Те трябва да стоят винаги встрани от тях, за да се предпазят от изгаряне.

За да не се причини изгаряне при запалване на форсунгите и регулирането им, зад тях трябва да се постави предпазителен екран от огнеупорен материал с прозорче (отвор) в средата за наблюдаване на пламъка.

26. Подаването на каменните фракции в сушилния барабан може да започне само след като последния се загрее празен в продължение на 2 – 3 минути.

27. Елеваторите към смесителя (топлия и студения) трябва да бъдат закрити и снабдени с прозорчета, за да се наблюдават действието, смазването и ремонтирането им. Прозорчетата трябва да се затварят плътно, за да не пропускат ситните частици на подавания материал.

28. Нефтопроводите, битумопроводите, мазутопроводите и маслопроводите през време на работа трябва да бъдат изправни, да не допускат течове, като последните три и топлинно изолирани.

29. През време на работа трябва да се спазват следните правила:

29.1. Да не се допускат прекъсвания в работата на инсталацията и подаването на материала.

29.2. Да не се препълва бункерът за готова смес.

29.3. Да се следи нивото на каменното брашно.

29.4. Да се следи за чистотата на материалите и да не се допуска попадането на едри каменни късове или странични предмети.

29.5. Да се следят стойностите на налягането, температурата и другите технологични величини. При установен режим тези показания не трябва да се колебаят силно – това особено се отнася за амперметрите (увеличението на големината на тока е сигнал за претоварване на електродвигателя и за необходимостта да се вземат мерки за отстраняване на причините за претоварването).

29.6. Да се следи за чистотата на работните площадки, пътеките, стълбите, парапетите и пътищата към асфалтосмесителя. Замърсените с битум и гориво места след почистване трябва да се посипят с пясък.

30. Асфалтосмесителната инсталация трябва да се спира окончателно само след пълното очистване от произведена смес. Спирането трябва да се извършва по посока на технологичния поток.

31. Външни лица не трябва да се допускат в близост до машините на асфалтовата база.

32. На площадката на асфалтовата база е задължително да има баня с душове с топла и студена вода за къпане на работниците и служителите.

Инструкция за работа с помпа за прехвърляне на дезинфектин варелен тип

 При ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:


І.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.


Помпата тип е предназначена за прехвърляне на 12 % воден разтвор на натриев хипохлорит.


ІІ.УСТРОЙСТВО.

Помпата се състои от:

1. Ел.мотор 220 в ~;500 вт;вертикален;Водоустойчив IP24.

2. Вал за задвижване на помпата;

3.Помпена глава – потопена в съда с параметри: 10 м;1 л/сек.

ІІІ.ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

1. Помпата трябва да работи само във вертикално положение.

2. Операторът трябва да е екипиран с ръкавици и предпазна маска по време на работа.

3. Проверете дали връзките и фитингите са притегнати.

4. Помпата не трябва да работи на “сухо”.

5. Помпата трябва да се укрепи към съда с помощта на фланец.

6. Изхода на помпата не трябва да се подлага на огъване повече от 10 Nm.

7. Не трябва да се потапя помпата повече от степента под изхода.

8. Ако има опасност от попадане на механични отпадъци в помпата,тя трябва да се защити с цедка.

9. При затворен кран помпата може да работи до 15 минути.

10. Помпата се съхранява вертикално и не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.

11. Отворите над помпата не трябва да са запушени по време на работа.


Инструкция за безопасна работа с опасни вещества

До работа се допускате само работещи, които имат валиден начален инструктаж, периодичен инструктаж и проведен ежедневен инструктаж за запознаване с конкретните опасности при извършване на дейностите през деня.

 

Правила за безопасност

Съдовете с опасните отпадъци с химични вещества и смеси да се етикетират с четливи и устойчиви на агресивни вещества надписи.

Преливането от един съд в друг е забранено, ако не се предприети всички необходими мерки за безопасност - изпозлване на специални приспособления, мколички, стойки и др.

Ако в процеса на работа се допусне разливане по пода, то трябва да се почисти веднага и да не се допуска попадане в канализацията.

Преди започване на работа се запознайте с опасните свойства на веществата/смесите.

 

Чисто и безопасно работно място

Поддържайте работното място чисто и подредено.

Апаратите за дихателна защита трябва да са леснодостъпни (и добре поддържани)

Трябва да знаете къде се намират дезинфектиращите душовете за аварийно отмиване и къде може да си промиете очите при аварии.

Не се хранете, не пийте и не пушете на работното място.

Може да използвате кремове за поддържане доброто състояние на кожата

Кремовете не заменят предпазните ръкавици

 

Добра лична хигиена

Мийте се със сапун и вода след приключване на работа и преди хранене, пиене или пушене.

Не използвайте разтворители за миене.

Използвайте кърпи за еднократна употреба.

Не използвайте повторно замърсено  облекло или ръкавици.

 

Използвайте предоставените лични предпазни средства:

Носете защитни ръкавици

Носете работни гащеризони и ботуши

При аварии носете работен комбинезон и/или престилка за рбаота в тежки условия

Носете защитни очила

При необходимост използвайте средства за дихателна защита

 

Оказване на първа помощ

Трябва да знаете къде се намират средствата за оказвана на първа помощ

Трябва да знаете какво да правите

Трябва да знаете на кого да съобщите.

Не изпадайте в паника!

 

Действия при аварийни ситуации:

 

1. При попадане в очите.

Отворете принудително клепачите. Ако не сте сигурни, продължавайте да промивате. Промийте обилно с вода поне 15 минути.

Обърнете се незабавно към очен лекар.

Препоръчва се да не се носят контактни лещи, тъй като те биха усложнили лечението при спешни случаи.

 

2. При попадане върху кожата.

Отстранете незабавно замърсеното облекло и измийте със сапун и вода.

Важно незабавно почистване на кожата след експозиция на дразнещи, отровни или корозивни вещества/смеси.

 

3. При вдишване.

Излезте на чист въздух. Повикайте лекар или заведете пострадалия в болнично заведение.