Споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ при работа на територията на детска градина

 

.......................................................................................................................

(пълно наименование на детската градина, населено място, адрес, телефон)

 

  

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при едновременна работа на територията на детската градина

 

 

1.      На ................................. г. на основание чл. 18 от ЗЗБУТ се сключи настоящото споразумение между детска градина ................................. и фирми – изпълнители:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

2.      Координацията относно съвместната работа ще бъде ръководена от длъжностното лице по безопасност и здраве ................................. на детската градива и  длъжностното лице по безопасност и здраве на:

Фирма ...................................................................................................

Фирма ...................................................................................................

 

Представители на посочените фирми и длъжностното лице по безопасност и здраве в детската градина поемат задължения за взаимно информиране. Фирмите изпълнители се задължават:

·         да ангажират квалифицирани лица, когато за конкретната работа се изисква  конкретна квалификация;

·         да осигурят и използват лични предпазни средства и работно облекло;

·         да провеждат необходимите инструктажи;

·         да осигурят възможност представител на детската градина да извършва проверки за спазване на посочените условия и преразглеждане стойността на договора, ако се установи несъответствие;

·         да изпълняват всички други дейности, свързани с осигуряване на безопасността и необходими при реализиране на изпълняваната работа.

 

3.      Преди започването на работа длъжностните лица по т. 2 установяват с акт (протокол) обезопасеността на предадените работни площадки. Когато се налага премахване на съоръжения, ограничения, покрития и др. с цел обезопасяване, същите се възстановяват от фирмата/ фирмите.

 

4.      Не се допускат до извършване на строително-монтажни работи или други дейности, в района на детската градина, работници на фирмите – изпълнители, които не са преминали предварително начален инструктаж по безопасност на труда и пожарна безопасност от отговорното длъжностно лице на детската градина. Инструктажът се провежда по утвърдената програма и се регистрира по установения ред от длъжностното лице, което го провежда, а в неговото отсъствие от ....................................................

Останалите видове инструктажи по ЗБУТ и пожарна безопасност на работниците на фирмите – изпълнители, се провеждат и регистрират от техните длъжностни лица.

 

5.      Детската градина осигурява за персонала на фирмите – изпълнители необходимите санитарно-битови помещения, както и такива за административно-техническа работа, съгласно действащите нормативни изисквания.

 

6.      Детската градина осигурява необходимите лични предпазни средства на персонала си, както и предпазни каски за лицата, които посещават работната площадка.

 

7.      Фирмите – изпълнители осигуряват необходимите лични предпазни средства на персонала си.

 

8.      Фирмите – изпълнители допускат до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини, съоръжения, инструменти и др.

 

9.      За безопасната експлоатация на електрическите съоръжения отговаря собственикът им – Детската градина.

 

10.  Определени от директора на детската градина длъжностни лица извършват включване на изводи за временно електрозахранване към разпределителните си ел. табла или на отделни електропотребители на фирмите – изпълнители само ако същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,  Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 т. за техническата експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v (д-01-008).

 

11.   Забраняват се превключванията от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от фирмите – изпълнители към електрическите съоръжения на детската градина без разрешението му.

 

12.  Детската градина организира извършването в необходимата периодичност на лабораторни измервания за ефективността на защитните мероприятия на експлоатираните временни ел. уредби.

 

13.  Начинът, по който ще се извърши евакуацията на всички намиращи се на площадката трябва да е съгласуван с всеки от работодателите. При постоянно работещи съвместното проиграване е следствие от задължението за координиране на дейностите за предпазване на работещите от рисковете, свързани с бедствия и аварии. Индивидуалните действия при извънредна ситуация на повече фирми, ползващи една сграда ли площадка, без предварително съгласуване, може да доведе до тежки последици.

 

Настоящото споразумение се сключи в ............ еднообразни екземпляра за всяка от страните.

 

За ДЕТСКАТА ГРАДИНА: .................................

 

За ФИРМА– ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

 

За ФИРМА– ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

 

 

Инструктаж на педагогическите специалисти за задължителното консултиране с медицинското лице в случай на инцидент

ИНСТРУКТАЖ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

1.Всички служители в ....................................... са длъжни да спазват Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

2.В началото на всяка учебна година медицинското лице провежда периодичен / встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция . Проведеният инструктаж се регистрира с подписите на инструктираните. Същият се изготвя от медицинския специалист съгласно изискванията, като се запознава училищното ръководство.
3.. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето на ученик, всеки учител/служител в училището е длъжен незабавно да уведоми ръководството на училището.
4. Непосредствено след инцидента медицинското лице в училището извършва първоначален преглед на пострадалия ученик и регистрира състоянието му в амбулаторната книга.

5. Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяването на Центъра за спешна помощ, незабавно след инцидента се повиква Спешна помощ от медицинското
лице или ръководството на училището на телефон 112. Незабавно след това се уведомяват родителите.

6. Медицинското лице, обслужващо училището, изпълнява задълженията си съобразно Наредба 3 от 27.04.2000 год. За дейността на здравните кабинети в детските заведения и училища / обнародвана В ДВ, бр. 38 от 2000 год. /, длъжностната си характеристика, нормативните актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния кабинет – Чл. 120 и Чл. 190 от Закона за здравето, КТ и други.
7. Медицинското лице, което обслужва здравния кабинет, може да участва в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас в съответствие с чл.262, ал.4 от ЗПУО, съгл. чл. 13 от Наредба 3 / 27.04.2000 год. за дейността на здравните кабинети в детски заведения и училища и поддържа постоянна връзка с училищното ръководство, като здравното обслужване на детските градини, училищата, децата и учениците се осигурява от общините.

8. В случай, че медицинското лице отсъства, учителят, който носи отговорност за ученика по време на инцидента, подава сигнал до ръководството на училището и до Спешна помощ.
9. Предприема първи мерки за помощ на пострадалия ученик в рамките на своята компетентност, като задължително спазва следните указания:
 Не предприема действия, свързани с оказване на първа помощ извън своите компетенции и не дава лекарства на учениците без лекарско предписание;
 При изпадане на ученици в гърч да се запази спокойствие, да се постави детето далеч от остри и горещи предмети, да се разхлабят пристягащите дрехи, да се постави тялото в странично положение и да се повика веднага училищният лекар или медицинското лице, обслужващо училището. Да не се правят опити за ограничаване на гърчовите движения и свестяване /пръскане с вода и изкуствено дишане, които влошават състоянието на детето/, да се изнесе на свеж въздух пострадалият и да не се дават
 При колапс да се напляска лицето и да се напръска с вода, да се дадат тонизиращи напитки или вода.
 При травматизъм да се направи компресивна превръзка, при счупване на крайник или открита фрактура да не се предприема нищо. При внезапно падане пострадалият се оставя на мястото на произшествието до идването на медицинския специалист, като се отстраняват наблюдателите и се оставят само двама преки свидетели на произшествието.
 При повръщане да не се дават вода или течности през устата.
 При удар от електрически ток да се освободи пострадалият от проводника при сигурни предпазни мерки – с дървен предмет. Пострадалият да се постави на пода с обърнати настрани глава без възглавница и да се започне външен сърдечен масаж, след което вдишване уста в уста или уста в нос.
10. Незабавно след това уведомява родителите за настъпилия инцидент.
11. След като е уведомил родителя, търси контакт по телефон с личния лекар на ученика, който да даде указания до пристигането на Спешна помощ.
12. След предприемането на неотложните мерки, учителят, носещ отговорност за ученика по време на инцидента, в срок до двадесет часа след инцидента, подава писмен доклад до директора на училището, в който описва инцидента и взетите мерки.
13. Ако инцидентът е свързан със случай на физическо насилие, ситуацията се регистрира и описва в съответния дневник, воден от председателя на училищната комисия за борба с тормоза и агресията, с цел да се проследи развитието на случая и да се планират подходящи мерки.

14. Класните ръководители разглеждат вписаните в регистъра случаи и предприемат съответните мерки, като взаимодействат с родителите на учениците, с учителите и ръководството на училището.

15. След предприетите неотложни мерки, директорът на училището в срок от един час от узнаването подава първоначалната информация на началника на РУО – гр........................ и в срок до двадесет и четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на институциите, които имат отношение по случая. В случай на възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични действия и др. извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали или са нанесени сериозни щети, се подава първоначална информация на тел.112, на кмета на населеното място и на началника на РУО - ....................... за съответната ситуация в съответствие със Заповед № РД-09-1722/27.02.2017г. на Министъра на МОН.

Заповед за организация на организирания отдих и туризъм в училище

 ЗАПОВЕД

№ .........../.................. г.


На основание чл.14, ал. 2 от ЗБУТ, чл. от Правилника за безопасни условия на труд на ............................................................../наименование на учебното заведение/ и чл. 2 от Инструкция за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета, по силата на разпоредбите на чл. 37, ал. 1 от Закона за туризма и чл. 147, т. 1 и т. 3 от ППЗНП, съобразно изискванията на чл. 24 от Наредба № 2/24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм, във връзка с реализацията на училищната Програма за спортно-туристическа дейност през учебната г.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

Главен организатор на организирания отдих и туризъм в училище под формата на екскурзии, зелени училища, туристически походи и др.п. за учебната г. .........................................../име, длъжност/

ІІ. НАРЕЖДАМ:

А. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите-организатори:
1. Всеки учител, организатор на подобно мероприятие уведомява директора с докладна записка не по-малко от 20 дни преди мероприятието
2. Пари от ученици и родители не се събират преди получаване на писмена резолюция
3. По всеки учебен предмет, по който учениците ще пропуснат учебен материал , се подготвя
преструктуриране на учебното съдържание и копие се предоставя на................................................../име, длъжност/

4. Заминаващите групи трябва да подготвят:

  • Списъци с трите имена, клас и паралелка/група на учениците - 4 бр. с дата и година на раждането, като са посочени персоналните ръководители на всяка група.
  • Списъци на заминаващите и оставащите ученици по класове, които се представят 3 дни преди датата и се актуализират в деня на заминаването
  • Главен отговорник и ръководители
  • Аргументация на избора, обвързан с учебната цел и конкретно учебно съдържание
  • Маршрутен лист и график
  • Документ за медицински преглед на всеки ученик, издаден от личния лекар с дата до три дни непосредствено преди потегляне на групата
  • Телефони за постоянен контакт с групата
  • Писмено съгласие на родителите/настойниците/попечителите /Декларация по образец/ на учениците за участие на детето/ученика в съответната форма и информираност по отношение на условия, маршрут, учебни задачи, инструктаж и др.

5. По време на всички видове екскурзии и излети да се извършват преходи с автобуси само през светлата част на денонощието
6. Преди тръгване на учениците се провежда инструктаж по БД и безопасни условия на поведение, като това се удостоверява с подписа на учителя за ученици от начална образователна степен и на самите ученици за всички останали случаи.
7. До 5 работни дни след приключване на мероприятието да се представи на директора отчет за дейността и оценка за работата на съответната туроператорска фирма, с която е проведено то.

Б. При подготовката и организирането на ученическите екскурзии и зелени училища да се контролират от ........................................................... /име, длъжност/  следните изисквания:
1. да се приемат оферти само на туроператорски фирми, чиито лицензи са проверени надлежно от УР
2. да се проследи подробно конкретната оферта за предвиденото пътуване /видът транспорт, качество на храната, хотели, допълнителни услуги и др./
3. да се окомплектова документацията, изисквана от учителите-организатори
4. да се подготвят данните за заповеди за командироване на учителите и да се предадат на .............................................../име, длъжност/ за техническа оформяне на заповедта
5. да се проверят задължителните съобщения до РИО на МОН
6. да се изиска лиценз на фирмата превозвач и застрахователната агенция
7. да се изиска от избраната фирма и подготви за подписване от директора договор, съответстващ на изискванията на чл. 28 и чл. 30 от Закона за туризма
8. да се провери медицинската подсигуреност на групата, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм
9. да се провери спазването на изискването на същата наредба за броя деца в група и съответстващия брой, отговарящи за тях ръководители
10. да се изисква, по силата на чл. 32 от Закона за туризма в срок не по-късно от 15 работни дни преди началото на пътуването, информация за:
- името и телефонния номер на представител на фирмата, които могат да окажат съдействие при възникване на затруднения
- времето и местата на междинните спирания вида и категорията на използваните транспортни средства застраховките, свързани с изпълнението на договора
- при пътувания на ученици в чужбина да се предостави на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с детето или отговарящото за него лице
11. да се изискат номерата на всички мобилни телефони на заминаващите с групата учители
12. да се проведе инструктаж на учителите за задълженията им и отговорностите по силата на чл. 413 от КТ и чл. 128,т. 4 от ППЗНП
13. цялата необходима за комуникация информация да бъде на разположение в канцеларията научилището веднага след заминаване на групата.

Учителите, организиращи екскурзии, зелени училища и всякакъв вид дейности с извеждане на ученици извън училище носят лична отговорност за опазване живота и здравето на учениците от момента на поемането им от сборния пункт по време и до връщането им при родителите или настойниците.

Инструкцията със задълженията на учителите и отговорностите по осигуряване на безопасността, живота и здравето на учениците при провеждане на екскурзии, зелени училища и организиран отдих е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се сведе за информация и изпълнение срещу подпис на целия педагогически колектив от техническия секретар.