Споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ при работа на територията на детска градина

 

.......................................................................................................................

(пълно наименование на детската градина, населено място, адрес, телефон)

 

  

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при едновременна работа на територията на детската градина

 

 

1.      На ................................. г. на основание чл. 18 от ЗЗБУТ се сключи настоящото споразумение между детска градина ................................. и фирми – изпълнители:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

2.      Координацията относно съвместната работа ще бъде ръководена от длъжностното лице по безопасност и здраве ................................. на детската градива и  длъжностното лице по безопасност и здраве на:

Фирма ...................................................................................................

Фирма ...................................................................................................

 

Представители на посочените фирми и длъжностното лице по безопасност и здраве в детската градина поемат задължения за взаимно информиране. Фирмите изпълнители се задължават:

·         да ангажират квалифицирани лица, когато за конкретната работа се изисква  конкретна квалификация;

·         да осигурят и използват лични предпазни средства и работно облекло;

·         да провеждат необходимите инструктажи;

·         да осигурят възможност представител на детската градина да извършва проверки за спазване на посочените условия и преразглеждане стойността на договора, ако се установи несъответствие;

·         да изпълняват всички други дейности, свързани с осигуряване на безопасността и необходими при реализиране на изпълняваната работа.

 

3.      Преди започването на работа длъжностните лица по т. 2 установяват с акт (протокол) обезопасеността на предадените работни площадки. Когато се налага премахване на съоръжения, ограничения, покрития и др. с цел обезопасяване, същите се възстановяват от фирмата/ фирмите.

 

4.      Не се допускат до извършване на строително-монтажни работи или други дейности, в района на детската градина, работници на фирмите – изпълнители, които не са преминали предварително начален инструктаж по безопасност на труда и пожарна безопасност от отговорното длъжностно лице на детската градина. Инструктажът се провежда по утвърдената програма и се регистрира по установения ред от длъжностното лице, което го провежда, а в неговото отсъствие от ....................................................

Останалите видове инструктажи по ЗБУТ и пожарна безопасност на работниците на фирмите – изпълнители, се провеждат и регистрират от техните длъжностни лица.

 

5.      Детската градина осигурява за персонала на фирмите – изпълнители необходимите санитарно-битови помещения, както и такива за административно-техническа работа, съгласно действащите нормативни изисквания.

 

6.      Детската градина осигурява необходимите лични предпазни средства на персонала си, както и предпазни каски за лицата, които посещават работната площадка.

 

7.      Фирмите – изпълнители осигуряват необходимите лични предпазни средства на персонала си.

 

8.      Фирмите – изпълнители допускат до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини, съоръжения, инструменти и др.

 

9.      За безопасната експлоатация на електрическите съоръжения отговаря собственикът им – Детската градина.

 

10.  Определени от директора на детската градина длъжностни лица извършват включване на изводи за временно електрозахранване към разпределителните си ел. табла или на отделни електропотребители на фирмите – изпълнители само ако същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,  Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 т. за техническата експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v (д-01-008).

 

11.   Забраняват се превключванията от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от фирмите – изпълнители към електрическите съоръжения на детската градина без разрешението му.

 

12.  Детската градина организира извършването в необходимата периодичност на лабораторни измервания за ефективността на защитните мероприятия на експлоатираните временни ел. уредби.

 

13.  Начинът, по който ще се извърши евакуацията на всички намиращи се на площадката трябва да е съгласуван с всеки от работодателите. При постоянно работещи съвместното проиграване е следствие от задължението за координиране на дейностите за предпазване на работещите от рисковете, свързани с бедствия и аварии. Индивидуалните действия при извънредна ситуация на повече фирми, ползващи една сграда ли площадка, без предварително съгласуване, може да доведе до тежки последици.

 

Настоящото споразумение се сключи в ............ еднообразни екземпляра за всяка от страните.

 

За ДЕТСКАТА ГРАДИНА: .................................

 

За ФИРМА– ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

 

За ФИРМА– ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО