Заповед за организация на организирания отдих и туризъм в училище

 ЗАПОВЕД

№ .........../.................. г.


На основание чл.14, ал. 2 от ЗБУТ, чл. от Правилника за безопасни условия на труд на ............................................................../наименование на учебното заведение/ и чл. 2 от Инструкция за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета, по силата на разпоредбите на чл. 37, ал. 1 от Закона за туризма и чл. 147, т. 1 и т. 3 от ППЗНП, съобразно изискванията на чл. 24 от Наредба № 2/24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм, във връзка с реализацията на училищната Програма за спортно-туристическа дейност през учебната г.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

Главен организатор на организирания отдих и туризъм в училище под формата на екскурзии, зелени училища, туристически походи и др.п. за учебната г. .........................................../име, длъжност/

ІІ. НАРЕЖДАМ:

А. Задължителна документация, която е необходимо да се подготви от учителите-организатори:
1. Всеки учител, организатор на подобно мероприятие уведомява директора с докладна записка не по-малко от 20 дни преди мероприятието
2. Пари от ученици и родители не се събират преди получаване на писмена резолюция
3. По всеки учебен предмет, по който учениците ще пропуснат учебен материал , се подготвя
преструктуриране на учебното съдържание и копие се предоставя на................................................../име, длъжност/

4. Заминаващите групи трябва да подготвят:

  • Списъци с трите имена, клас и паралелка/група на учениците - 4 бр. с дата и година на раждането, като са посочени персоналните ръководители на всяка група.
  • Списъци на заминаващите и оставащите ученици по класове, които се представят 3 дни преди датата и се актуализират в деня на заминаването
  • Главен отговорник и ръководители
  • Аргументация на избора, обвързан с учебната цел и конкретно учебно съдържание
  • Маршрутен лист и график
  • Документ за медицински преглед на всеки ученик, издаден от личния лекар с дата до три дни непосредствено преди потегляне на групата
  • Телефони за постоянен контакт с групата
  • Писмено съгласие на родителите/настойниците/попечителите /Декларация по образец/ на учениците за участие на детето/ученика в съответната форма и информираност по отношение на условия, маршрут, учебни задачи, инструктаж и др.

5. По време на всички видове екскурзии и излети да се извършват преходи с автобуси само през светлата част на денонощието
6. Преди тръгване на учениците се провежда инструктаж по БД и безопасни условия на поведение, като това се удостоверява с подписа на учителя за ученици от начална образователна степен и на самите ученици за всички останали случаи.
7. До 5 работни дни след приключване на мероприятието да се представи на директора отчет за дейността и оценка за работата на съответната туроператорска фирма, с която е проведено то.

Б. При подготовката и организирането на ученическите екскурзии и зелени училища да се контролират от ........................................................... /име, длъжност/  следните изисквания:
1. да се приемат оферти само на туроператорски фирми, чиито лицензи са проверени надлежно от УР
2. да се проследи подробно конкретната оферта за предвиденото пътуване /видът транспорт, качество на храната, хотели, допълнителни услуги и др./
3. да се окомплектова документацията, изисквана от учителите-организатори
4. да се подготвят данните за заповеди за командироване на учителите и да се предадат на .............................................../име, длъжност/ за техническа оформяне на заповедта
5. да се проверят задължителните съобщения до РИО на МОН
6. да се изиска лиценз на фирмата превозвач и застрахователната агенция
7. да се изиска от избраната фирма и подготви за подписване от директора договор, съответстващ на изискванията на чл. 28 и чл. 30 от Закона за туризма
8. да се провери медицинската подсигуреност на групата, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм
9. да се провери спазването на изискването на същата наредба за броя деца в група и съответстващия брой, отговарящи за тях ръководители
10. да се изисква, по силата на чл. 32 от Закона за туризма в срок не по-късно от 15 работни дни преди началото на пътуването, информация за:
- името и телефонния номер на представител на фирмата, които могат да окажат съдействие при възникване на затруднения
- времето и местата на междинните спирания вида и категорията на използваните транспортни средства застраховките, свързани с изпълнението на договора
- при пътувания на ученици в чужбина да се предостави на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с детето или отговарящото за него лице
11. да се изискат номерата на всички мобилни телефони на заминаващите с групата учители
12. да се проведе инструктаж на учителите за задълженията им и отговорностите по силата на чл. 413 от КТ и чл. 128,т. 4 от ППЗНП
13. цялата необходима за комуникация информация да бъде на разположение в канцеларията научилището веднага след заминаване на групата.

Учителите, организиращи екскурзии, зелени училища и всякакъв вид дейности с извеждане на ученици извън училище носят лична отговорност за опазване живота и здравето на учениците от момента на поемането им от сборния пункт по време и до връщането им при родителите или настойниците.

Инструкцията със задълженията на учителите и отговорностите по осигуряване на безопасността, живота и здравето на учениците при провеждане на екскурзии, зелени училища и организиран отдих е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се сведе за информация и изпълнение срещу подпис на целия педагогически колектив от техническия секретар.