Инструктаж на педагогическите специалисти за задължителното консултиране с медицинското лице в случай на инцидент

ИНСТРУКТАЖ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

1.Всички служители в ....................................... са длъжни да спазват Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

2.В началото на всяка учебна година медицинското лице провежда периодичен / встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция . Проведеният инструктаж се регистрира с подписите на инструктираните. Същият се изготвя от медицинския специалист съгласно изискванията, като се запознава училищното ръководство.
3.. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето на ученик, всеки учител/служител в училището е длъжен незабавно да уведоми ръководството на училището.
4. Непосредствено след инцидента медицинското лице в училището извършва първоначален преглед на пострадалия ученик и регистрира състоянието му в амбулаторната книга.

5. Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяването на Центъра за спешна помощ, незабавно след инцидента се повиква Спешна помощ от медицинското
лице или ръководството на училището на телефон 112. Незабавно след това се уведомяват родителите.

6. Медицинското лице, обслужващо училището, изпълнява задълженията си съобразно Наредба 3 от 27.04.2000 год. За дейността на здравните кабинети в детските заведения и училища / обнародвана В ДВ, бр. 38 от 2000 год. /, длъжностната си характеристика, нормативните актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния кабинет – Чл. 120 и Чл. 190 от Закона за здравето, КТ и други.
7. Медицинското лице, което обслужва здравния кабинет, може да участва в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас в съответствие с чл.262, ал.4 от ЗПУО, съгл. чл. 13 от Наредба 3 / 27.04.2000 год. за дейността на здравните кабинети в детски заведения и училища и поддържа постоянна връзка с училищното ръководство, като здравното обслужване на детските градини, училищата, децата и учениците се осигурява от общините.

8. В случай, че медицинското лице отсъства, учителят, който носи отговорност за ученика по време на инцидента, подава сигнал до ръководството на училището и до Спешна помощ.
9. Предприема първи мерки за помощ на пострадалия ученик в рамките на своята компетентност, като задължително спазва следните указания:
 Не предприема действия, свързани с оказване на първа помощ извън своите компетенции и не дава лекарства на учениците без лекарско предписание;
 При изпадане на ученици в гърч да се запази спокойствие, да се постави детето далеч от остри и горещи предмети, да се разхлабят пристягащите дрехи, да се постави тялото в странично положение и да се повика веднага училищният лекар или медицинското лице, обслужващо училището. Да не се правят опити за ограничаване на гърчовите движения и свестяване /пръскане с вода и изкуствено дишане, които влошават състоянието на детето/, да се изнесе на свеж въздух пострадалият и да не се дават
 При колапс да се напляска лицето и да се напръска с вода, да се дадат тонизиращи напитки или вода.
 При травматизъм да се направи компресивна превръзка, при счупване на крайник или открита фрактура да не се предприема нищо. При внезапно падане пострадалият се оставя на мястото на произшествието до идването на медицинския специалист, като се отстраняват наблюдателите и се оставят само двама преки свидетели на произшествието.
 При повръщане да не се дават вода или течности през устата.
 При удар от електрически ток да се освободи пострадалият от проводника при сигурни предпазни мерки – с дървен предмет. Пострадалият да се постави на пода с обърнати настрани глава без възглавница и да се започне външен сърдечен масаж, след което вдишване уста в уста или уста в нос.
10. Незабавно след това уведомява родителите за настъпилия инцидент.
11. След като е уведомил родителя, търси контакт по телефон с личния лекар на ученика, който да даде указания до пристигането на Спешна помощ.
12. След предприемането на неотложните мерки, учителят, носещ отговорност за ученика по време на инцидента, в срок до двадесет часа след инцидента, подава писмен доклад до директора на училището, в който описва инцидента и взетите мерки.
13. Ако инцидентът е свързан със случай на физическо насилие, ситуацията се регистрира и описва в съответния дневник, воден от председателя на училищната комисия за борба с тормоза и агресията, с цел да се проследи развитието на случая и да се планират подходящи мерки.

14. Класните ръководители разглеждат вписаните в регистъра случаи и предприемат съответните мерки, като взаимодействат с родителите на учениците, с учителите и ръководството на училището.

15. След предприетите неотложни мерки, директорът на училището в срок от един час от узнаването подава първоначалната информация на началника на РУО – гр........................ и в срок до двадесет и четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на институциите, които имат отношение по случая. В случай на възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични действия и др. извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали или са нанесени сериозни щети, се подава първоначална информация на тел.112, на кмета на населеното място и на началника на РУО - ....................... за съответната ситуация в съответствие със Заповед № РД-09-1722/27.02.2017г. на Министъра на МОН.