Инструкция за безопасна работа с пантограф за PVC и алуминиеви профили

 

Служи за пробиване на отвори за поставяне на брави в AL и PVC профили.


1.Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена за професионална употреба и може да се използва, поддържа и обслужва само от оторизиран и обучен персонал. Този персонал трябва да бъде инструктиран специално за възникващите опасности при работа.

Преди започване на работа задължително се проверява:

·      Дали е почистен от стружки плота, където се поставя профила;

·      Дали има охладителна течност в резервоара;

·      Дали е поставен съответният за материала режещ инструмент;

·      Дали са зададени и фиксирани нужните размери по ширина, дължина, дълбочина и форма. Ако не, се освобождават стегите и ограничителите, задават се съответните за профилите, бравите и патроните размери и отново се затягат стегите;

·      Дали фиксиращото бутало успява да обездвижи профила. Ако не, ръчните ограничители фиксиращи цилиндъра се освобождават, и същият се настройва по хоризонталната и вертикалната ос, след което ограничителите се затягат отново;


2. Предвидими ненормални ситуации.

При изменения в машината, влияещи върху безопасното й използване или при смущения в работния й процес, незабавно спрете машината и информирайте компетентната служба/лице.

При функционални смущения или изменения в поведението при работа веднага спрете машината и я обезопасете срещу повторно включване. Незабавно отстранете смущенията!

Сменяйте незабавно дефектните части на машината. Използвайте само оригинални резервни части.

Резервните части и инструменти трябва да съответстват на техническите изисквания, определени от производителя/доставчика.

Преустановете всеки начин на работа, който води до нарушаване стабилността на машината. Винаги спазвайте достатъчна дистанция от краищата на строителния изкоп и склонове!


3. Изискванията за безопасност и здраве при работа.

Внимание! В машината има смъртоносни напрежения. Преди да започнете работа по поддръжка или ремонт на машината, прекъснете мрежовото електрическо захранване. 

Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка.

Забранено е да се ремонтира и обслужва машината, намираща се в работен режим.

Експлоатацията, ремонтът и обслужването на машината трябва да се извършва само от обучен за целта персонал.

Забранено е машината да се експлоатира за други цели.

Персоналът не трябва да е със спусната дълга коса, свободно облекло и не бива да носи бижута, вкл. пръстени. Има опасност от нараняване.

Mонтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на машината се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица.

Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

Всички знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигуряване безопасността и здравето на работещите да се поддържат чисти и видими.

Предприемането на изменения или реконструкции на машината, които могат да нарушат безопасността на работа, е недопустимо без съгласието на производителя/доставчика! Това важи и за вграждането и регулирането на съоръжения за безопасност, както и за заваряването или пробиването на важните детайли.

Внимание: Винаги носете предпазно облекло!

Винаги изключвайте машината, когато го оставяте без наблюдения, дори и да е за кратко.


4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

При изоставяне на машината трябва да я обезопасите срещу използване от некомпетентни лица!

Не употребявайте сила при спирането на въртящите се части.

Поддържайте работното си място чисто!

Не се протягайте, за да достигнете предмети извън обсега ви.

Предпазвайте се от включване по невнимание.