Инструкция по охрана на труда на работниците, заети в експлоатацията на пречиствателни съоръжения

1.  Общи изисквания за охрана на труда

1.1.   Тази инструкция по охрана на труда е разработена в съответствие с изискванията на чл. 212, 214, 221, 225 Кодекс на труда Руска федерация, STO RZD 1.15.011.2010 г.

„Система за управление на безопасността на труда в JSC RZD“. Организация на обучението”, одобрен със заповед на Руските железници от 14 декември 2010 г. № 2576r, „Правила за разработване, изграждане, проектиране и предназначение нормативни документи по охрана на труда, одобрен със заповед на Руските железници OJSC от 29 декември 2011 г. 2849r и въз основа на други нормативни документи.

1.2.   Инструкцията установява основните изисквания за охрана на труда за служител (оператор на пречиствателни съоръжения, оператор на пречиствателни съоръжения и др.), зает в експлоатацията на пречиствателни съоръжения (наричан по-долу служителят).

1.3.   Работници на възраст най-малко осемнадесет години, които са преминали:

а) задължителни предварителни (при кандидатстване за работа) и периодични (по време на трудова дейност) медицински прегледи (прегледи);

б) встъпителен и първичен инструктаж по охрана на труда и пожарна безопасност; в) обучение и проверка на знанията по безопасни методи и техники на труд (най-

малко по 20-часова програма, утвърдена от ръководителя на звеното за служители,

заети на работни места, за които се прилагат повишени изисквания за безопасност);

г) стаж по безопасни методи и трудови практики на работното място по време на експлоатацията на съоръжения и оборудване, използвани за пречистване на вода, под ръководството на служители, назначени със заповед (инструкция) на ръководителя структурна единица(2 - 14 смени в зависимост от характера на работата, квалификацията на служителя);

д) проверка на знанията в обхвата на тази инструкция, както и производствени инструкциии други нормативни документи, необходими за работа;

е) дублиране (продължителност на дублирането - от 2 до 12 работни смени). За конкретен служител се установява с решение на комисията за проверка на знанията в зависимост от нивото му професионално обучение, стаж и трудов стаж.

ж) обучение по електрическа безопасност и които са получили група по електрическа безопасност най-малко II.

1.4.   В процеса на работа служителите преминават през:


а) многократен инструктаж по охрана на труда на работното място - най-малко веднъж на три месеца;

б) непланиран брифинг:

§ когато условията се променят технологичен процес или нормативни документи по охрана на труда;

§ при промяна на условията на организация на труда; при нарушаване на изискванията за защита на труда;

§ по време на работни почивки над 30 календарни дни- за работни места, за които се прилагат допълнителни (повишени) изисквания за безопасност на труда, за други работни места - 60 дни;

§ по телеграфни инструкции за случаи на нараняване на работници от други участъци; в) целеви брифинг;

г) следваща проверка на знанията по охрана на труда и електрическа безопасност - веднъж на 12 месеца (за служители, заети на работни места, за които се прилагат повишени изисквания за безопасност);

д) извънредна проверка на знанията по охрана на труда при: промяна в технологичния процес;

§  промени в нормативните документи за защита на труда;

§  замяна или надграждане производствено оборудване, приспособления и инструменти;

§  променящи се условия на труд;

§  нарушаване на изискванията за защита на труда;

§  прекъсвания в работата, към които се налагат допълнителни (повишени) изисквания за безопасност на труда (за повече от 6 месеца);

§  по искане на администрацията.

е) извънреден тест за знания по електрическа безопасност:

§  при въвеждане на нови или преработени норми и правила на Ростехнадзор и Руските железници, свързани с експлоатацията на електрически инсталации;

§  при назначаване или преместване на друга работа, свързана с експлоатацията на електрически инсталации, ако новите задължения изискват допълнително познаване на правилата и разпоредбите;

§  в случай на нарушаване от служители на изискванията на нормативните актове за охрана на труда по време на работа на електрически инсталации, включително отнемане на талон за охрана на труда;

§  по искане на органите на Ростехнадзор;

§  по искане на подразделенията на руските железници, отговарящи за електрически съоръжения;

§  според заключението на комисията за разследване на злополука при токови наранявания на хора или смущения в работата на електрозахранващото съоръжение;

§  при повишаване в по-висока група по електрическа безопасност;

§  при проверка на знанията на електрическа безопасност след получаване на незадоволителна оценка;

§  по време на прекъсване в работата на тази длъжност, свързана с експлоатацията на електрически инсталации за повече от 6 месеца;

 

§  при инсталиране на ново оборудване, реконструкция или промяна на основните електрически и технологични схеми (по решение на лицето, отговарящо за електрическите съоръжения);

ж) периодичен медицински преглед: най-малко веднъж на всеки 12 месеца, в зависимост от вида на вредните и (или) опасни производствени фактори, засягащи служителя, или вида на извършената работа;

з) обучение по оказване на първа помощ при трудови злополуки - в рамките на един месец след постъпване на работа. Честота на обучението - 1 път на 12 месеца.

Проверката на знанията за правилата и методите за оказване на първа помощ при трудови злополуки трябва да се извършва по време на периодичен тест за познаване на нормите и правилата за работа в електрически инсталации.

1.5.   Служителите, обслужващи биореактори и съоръжения за свързани с газ, трябва да преминат обучение и да проверят знанията за правилата за безопасност в газовите съоръжения.

Работниците, извършващи работа, свързана с изкачване на височини, трябва да бъдат обучени за безопасни работни методи и техники и да притежават подходящ сертификат.

За управление на кранове, управление на операциите по товарене и разтоварване и извършване на операции по окачване на товари, работниците, които имат установен ред обучение в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържащи изискванията за охрана на труда при производството на товаро-разтоварни операции, и проверка на знанията (притежаване на съответните сертификати).

1.6.   За изпълнение на задълженията на служител, ангажиран в експлоатацията на пречиствателни съоръжения, могат да бъдат допуснати работници, които нямат медицински противопоказания за тази професия, които са издържали атестационни изпити и притежават удостоверение за право на експлоатация на пречиствателни съоръжения.

Служителите, получили незадоволителна оценка по време на квалификационния тест, нямат право да работят самостоятелно и са длъжни да преминат втори тест.

Допускането до самостоятелна работа се издава със съответната заповед за структурното звено.

1.7.   Работниците, заети в експлоатацията на пречиствателни станции за отпадъчни води, трябва да знаят:

§  правила за експлоатация на пречиствателните съоръжения; устройство и принцип на работа на оборудването; технологична схема на пречистване на водата;

§  процедурата за ограждане на опасни места и места за работа при ремонт на пречиствателни съоръжения;

§  предупредителни сигнали за пожар, местоположението на пожарогасителни средства и да могат да ги използват;

§  въздействието върху човек на опасни и вредни производствени фактори, които възникват по време на работа, и мерки за защита срещу тяхното въздействие;


§  местоположението на аптечката и да може да окаже първа помощ на пострадалия в случай на злополука;

§     безопасни методи за извършване на работа и операции, предвидени от технологичния  процес;

§     изисквания за охрана на труда, електрическа безопасност, промишлена санитария,     Пожарна безопасност;

§     изисквания за забранителни, предупредителни, указателни и предписващи знаци и надписи за безопасност, както и сигнали, подавани от водачите Превозно средствои машинисти (кранисти) на товароподемни кранове;

§     технологични маршрути за безопасно преминаване на работниците до работните места (зони).

 

1.8.   По време на работа служителят трябва:

§     спазват изискванията за защита на труда;

§     изпълнява само част от него служебни задължения работа или възложена от ръководителя на работата;

§     бъдете внимателни, не се разсейвайте и не разсейвайте другите, не допускайте на работното място лица, които не са свързани с работата;

§     правилно да прилага средствата за индивидуална и колективна защита;

§     незабавно уведомете вашия непосредствен или висш ръководител за всяка ситуация, която застрашава живота и здравето на хората, за всяка злополука, възникнала на работното място, или за влошаване на вашето здраве, включително проява на признаци на остри професионална болест(отравяне).

1.9.   По време на работа служителят е изложен на следните вредни и опасни производствени фактори:

§  подвижни елементи на оборудването (помпени, силови, механизирани сита, лебедки, скрепери, пръскачки, механични бъркалки и др.);

§  летящи предмети (при раздробяване в трошачки на отпадъци, отстранени от решетките, при избиване на тапи в тествани тръбопроводи и др.);

§  падащи предмети и инструменти (при работа във водопроводни и канализационни кладенци, в пречиствателни станции и мрежи, на закрито и др.);

§  образуване на експлозивни смеси от газове (в кладенци, камери в мрежи, помпени станции, в сервизни помещения на биореактори и в други помещения и конструкции);

§  опасно ниво на напрежение в електрическата верига, чието затваряне може да се случи през човешкото тяло;

§  ниска температура на въздуха в промишлени помещенияи конструкции;

§  повишена влажност на въздуха помпени станции, във филтърни помещения, утаители и др.);

§  повишено ниво на ултравиолетово (бактерицидни инсталации) и инфрачервено

§  (обезпаразитяване) лъчение;

 

§  работа на персонални електронни компютри;

§  повишено ниво на шум и вибрации (в машинните помещения на помпени и вентилационни станции и в други помещения и конструкции, където е инсталирано технологично оборудване);

§  недостатъчна осветеност на работната зона кладенци, камери, канали и др.);

§  газообразни вещества с общо токсичност и други вредни ефектив кладенци, камери, канали, пречиствателни съоръжения (сероводород, метан, бензинови пари, етер, въглероден диоксид, озон и др.);

§  газове, отделени в резултат на изтичане от бутилки, варели, резервоари (амоняк, хлор и други сгъстени, втечнени и разтворени газове);

§  горими примеси, попаднали в отпадъчните води (бензин, масло и др.), както и разтворени газообразни вещества, които могат да образуват експлозивни и отровни смеси в канализационни мрежи и конструкции;

§  повишена запрашеност на въздуха в работната зона с прахообразуващи реагенти (алуминиев сулфат, железен хлорид, негасена вар и белина, сода, сода каустик, Активен въглен, флуор съдържащи реагенти и др.);

§  патогенни микроорганизми в отпадъчните води (бактерии, вируси и др.).

1.10.   Служител, нает в експлоатацията на пречиствателни съоръжения, се предоставя в съответствие с параграф 59 " моделни норми безплатно издаване сертифицирани специално облекло, специални обувки и други лични предпазни средства за служителите железопътен транспорт Руската федерация, зает на работа с вредни и (или) опасни условиятруд, както и при работа, извършвана при специални температурни условия или свързана със замърсяване ”, одобрена със заповед на Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Русия от 22 октомври 2008 г. 582N (норма на издаване за годината).

 

Гащеризони за защита от общо промишлено замърсяване и механични въздействия или

1

Костюм за защита от общо промишлено замърсяване и механични въздействия

1

Юфт ботуши с полиуретанови подметки

1 чифт

Престилка от гумирана тъкан

2

PVC ботуши

1 чифт

Гумени ръкавици или полимерни ръкавици

12 чифта

Ръкавици с полимерно покритие

12 чифта

Очилата затворени

преди износване

Полумаска със сменяеми газови филтри

преди износване

През зимата допълнително:

 

Костюм за защита от ниски температури "Механик"

на колани

Ботуши изолирани от PVC и влагоустойчив плат

на колани

Маска

преди износване

Респиратор

преди износване

Защитна каска

преди износване

 

1.11.   При получаване на ЛПС служителят трябва да бъде инструктиран за правилата за използване и най-простите начини за проверка на изправността на тези средства, както и обучение за тяхното използване.

1.12.   Преди всяка употреба на защитно оборудване е необходимо да се проверява тяхната изправност, липса на външни повреди, замърсяване и срок на годност.

ЛПС с изтекъл срок на годност не трябва да се използват.

В случай на счупване, повреда, разваляне на ЛПС, служителят е длъжен да се свърже с ръководителя на обекта за тяхната подмяна.

1.13.   Забранено е носенето на гащеризони с капак, с пърхащи части на дрехите и незакопчани с копчета.

1.14.   Съхранявайте личните дрехи и обувки отделно от гащеризона и специалните обувки в предвидените за целта шкафове за съблекалнята. Поддържайте шкафовете за съхранение на лични дрехи и гащеризони чисти и спретнати.

Работниците, обслужващи пречиствателни съоръжения, трябва да работят в гащеризони, които редовно се дезинфекцират.

1.15.   Работниците, за да предпазят очите си от опасни и вредни производствени фактори, трябва да използват очила.

1.16.   Работници, заети на работни места, установени от резултатите специална оценкаусловия на труд (SUT) като вредни, свързани с отделянето на вредни газове, трябва допълнително да бъдат осигурени с противогази, респиратори.

1.17.   Преди извършване на работа на закрито или в работна зона с повишено ниво на шум, сложете средства за защита от шум (слушалки, тапи за уши и др.).

1.18.   Преди да влезете в помещенията с технологично оборудване, носете сертифицирана защитна каска, за да предпазите главата от удари от случайни предмети.

1.19.   При недостатъчна осветеност на работната зона използвайте допълнително локално осветление (фенери).

1.20.   При работа в спец неблагоприятни условиякогато опасността от токов удар се засилва от тесни условия, висока влажност, запрашеност, използвайте преносимо осветление с напрежение не по-високо от 12 V.

 

1.21.   За да предпази откритата кожа на ръцете, служител, използващ химически реактиви по време на работа, трябва да използва промиващи, защитни и неутрализиращи средства, които са разрешени за употреба по предписания начин.

1.22.   Докато е на железопътните релси (наричани по-долу релсите), служителят трябва да спазва следните изисквания за безопасност:

§  до работното място и от работа да преминават само по специално установени  маршрути, обозначени със знаци "Служебен проход";

§  при пресичане на пътища в територията жп гари използвайте тунели, пешеходни мостове и палуби;

§  ходете по релсите отстрани на пътя на разстояние не по-близо от 2 m от най-външната релса, като обръщате внимание на локомотиви, вагони и друг подвижен състав, движещи се по съседни коловози;

§  пресичайте релсите под прав ъгъл, прекрачвайки релсата, без да стъпвате върху траверсите, като се уверите, че на това място няма локомотиви или вагони, движещи се на опасно разстояние;

§  пресечете релсата, заета от подвижния състав, като използвате преходните платформи на вагоните и като предварително се уверите, че парапетите, стъпалата и пода на перона са в добро състояние. При излизане от автомобила се позиционирайте с лице към автомобила, като предварително сте прегледали мястото на излизане и се уверите, че парапетите и стъпалата са в добро състояние, както и че няма движещи се локомотиви и коли по съседния коловоз;

§  преминават между разкачени вагони, локомотиви и секции от локомотиви, ако разстоянието между тях е най-малко 10 m;

§  заобикаляйте група вагони или локомотиви, стоящи по пътя на разстояние най-малко

§  5 m от тях;

§  обърнете внимание на светофарите звукови сигнали и предупредителни знаци. Служителят трябва да използва обслужващите пасажи, ако са налични на гарата.

1.23.   На служителя е забранено:

§  да пресича или претича пред движещ се влак, подвижен състав;

§  пълзи под стоящи автомобили при пресичане на коловозите, както и влачене на инструменти, устройства и материали под колите.

1.24.   При влизане в коловоза откъм помещението, както и поради ъгъла на сградата, който затруднява виждането на коловоза, първо трябва да се уверите, че по него няма

движещ се подвижен състав.

1.25.   След напускане на помещенията през нощта е необходимо да спрете и да изчакате известно време, докато очите свикнат с тъмнината и се установи нормалната видимост на околните обекти.

1.26.   Служителят трябва да спазва следните основни изисквания за пожарна безопасност:

§  пушене на специално определени и пригодени за тази цел места;

§  използвайте изправни контакти, прекъсвачи и други аксесоари за окабеляване;

§  използвайте електрически печки, електрически чайници и други стандартни електрически нагреватели с устройства за термозащита, със стойки от негорими топлоизолационни материали, които изключват опасността от пожар;

§  не оставяйте без надзор електрически нагреватели, свързани към мрежата; не използвайте открит огън за осветление (факли, свещи, керосинови лампи). Когато напускате помещението, изключете електрическите уреди от мрежата.

1.27.   На служителя е забранено:

§  извършват работа при липса на разрешение на ръководителя на работата; да бъде и да работи под повдигнатия и преместен товар;

§  докосване на движещи се, въртящи се части на машини и оборудване;

§  работа с движещи се или въртящи се части, които не са защитени с предпазни мрежи или щитове.

 

1.28.   Забранено е докосването на счупени проводници на контактната мрежа и намиращи се върху тях чужди предмети, независимо дали докосват или не докосват земята или заземените конструкции. При откриване скъсана жица контактно окачване, както и чужди предмети, висящи от него, е необходимо да се вземат мерки за защита на това опасно място и да се информира ръководителят на работата, служителят на гарата или най-близкото дежурно място в зоната на контактната мрежа, зоната на захранване или сигнализация, централизация и диспечер на блокиране на разстояние.

Преди пристигането на екипа за ремонт, опасното място трябва да бъде защитено с всякакви импровизирани средства и да се гарантира, че никой не се приближава до скъсаните проводници на разстояние по-малко от 8 m.

Веднъж на разстояние по-малко от 8 m от скъсана тел, лежаща на земята, напуснете опасната зона с малки стъпки, които не надвишават дължината на стъпалото, като движите краката, без да ги откъсвате от земята и единия крак от другия.

1.29.   Служителите трябва да следят и поддържат в нормално санитарно и противопожарно състояние помещенията, оборудването, оборудването и територията на пречиствателните съоръжения, да почистват платформите и стълбите от мръсотия и сняг, обледяване, да ги поръсват с пясък през зимата, да поддържат огън. бойна техника в добро състояние.

1.30.   Служителят е длъжен да помни за личната отговорност за неспазване на изискванията за защита на труда, да спазва вътрешния трудов правилник и установения режим на труд и почивка.

1.31.   Служителите трябва да познават и спазват правилата за лична хигиена. Хранете се само в специално определени стаи и места.

1.32.   Пийте само преварена вода, съхранявана в специални затворени казанчета тип чешма, защитени от прах и др. вредни вещества, или бутилиран.

Не се допуска използването на пречистени отпадъчни води за битови нужди.

1.33.   Необходимо е да се организира горещ душ за работници, които се занимават с почистване на съоръжения от утайки, измиване на фуражни материали върху биофилтри, събиране на „коричка“ в резервоари за утаяване.

1.34.   Забранява се работа с отпадъчна течност, активна утайка и реактиви при наличие на рани и ожулвания в открити участъци от тялото на работника.

 

1.35.   На служител е забранено да бъде на работното място в състояние на алкохолно, токсично или наркотично опиянение.

 

2.  Изисквания за охрана на труда преди започване на работа

2.1.   Преди да започне работа, служителят трябва:

§  подготвят и визуално проверяват ЛПС, необходими за извършване на работа;

§  облечете подходящо работно облекло, предпазни обувки, закопчайте маншетите на ръкавите с копчета, подпъхнете свободните краища на гащеризона, за да не висят;

§  да се запознаят с отчетите и заповедите за работа в оперативния дневник;

§  получават от ръководителя на работата задание за извършване на работа, а при извършване на работа с повишена опасност, извършвана по разрешение за работа, освен това целеви инструктаж.

 

2.2.   След като получи заданието, служителят трябва:

§     заобикаляйте обслужваното оборудване по определен маршрут, проверявайте състоянието на приборите и автоматизацията;

§     проверете и се уверете, че захранващата и смукателната вентилация работи, че няма изпарения на агресивни течности;

§     уверете се, че осветлението на работното място е налично и достатъчно;

§     проверете на работното място за наличието и изправността на електрическа лампа, пожарогасително оборудване, плакати или знаци за безопасност, визуално проверете връзките на заземяването и нулевите проводници с оборудването;

§     инспектирайте работното място, отстранете чужди предмети, които пречат на работата, изчистете проходите, проверете състоянието на инструментите и приспособленията;

§     проверете състоянието на подовете, решетките, ями, оградите на платформата, фиксираното оборудване, наличието на номера и надписи върху оборудването и тръбопроводната арматура.

 

2.3.   Служителят трябва да информира ръководителя за всички открити неизправности в оборудването, механизмите, инвентара, инструментите, защитните средства и средствата за гасене на пожар и да не започва работа, докато не бъдат отстранени.

Дефектните инструменти, приспособления, стълби и ЛПС трябва да бъдат заменени с изправни.

2.4.   Забранява се на служителя да тества оборудването преди приемане на смяната и напускане на смяната, без да регистрира приемането и предаването на смяната.


2.5.   Служителят трябва да притежава удостоверение и предупредителна карта за охрана на труда, удостоверение за електрическа безопасност.

 

3.  Изисквания за охрана на труда по време на работа

3.1.   Общи изисквания

3.1.1.  Докато е на работа, служителят трябва:

§  следи за работата на всички пречиствателни съоръжения в съответствие с определения режим и технология, изправността на отделните им компоненти: клапани, тави, улуци, прегради, тръби за събиране и отвеждане на нефтопродукти, механизми за събиране на утайки, реагентни съоръжения, измервателни уреди, и др.;

§  осигуряват технически надзор, както и контрол върху качеството на отпадъчните води, влизащи и излизащи от отделни съоръжения (визуално и с помощта на технически средства).

 

3.1.2.  На служителя е забранено:

§  ходене по стените на каналите, по стените на утаителите;

§  прескачане или изкачване на тръбопроводи (за скъсяване на маршрута). Преминаването през тръбопроводи трябва да става само на места, където има пресичащи мостове;

§  движете се в неосветена зона без фенерче.

3.1.4.  Когато вървите по наклонени надлези и стълби, не трябва да бързате. Когато слизате по стълби с голям ъгъл на наклон, слизайте с лице към стъпалата. Стълбите трябва да бъдат тествани.

3.1.5.  При недостатъчна осветеност на работното място и оборудването, което се обслужва поради изгаряне на лампата, служителят трябва да извика дежурен служител измежду електроперсонала и да използва преносимо осветление (фенер) преди пристигането си.

3.1.6.  При включване на електродвигатели и други електрически инсталации е необходимо да се използват изпитани диелектрични защитни средства: диелектрични ръкавици, килими.

3.1.7.  Когато стартирате въртящи се машини, пазете безопасно разстояние от тях.


3.1.8.  По време на работа е забранено:

§     ремонт на оборудване без предприемане на превантивни мерки срещу пускането му в експлоатация (стартиране на двигателя, подаване на вода и др.);

§     да бъде близо до фланцови съединения и фитинги на тръбопроводи, шахти и шахти, ако това не е причинено от производствена необходимост;

§     облегнете се и застанете върху платформени бариери, парапети, защитни капаци на съединители и лагери, вървете по тръбопроводи, както и конструкции и тавани, които не са предназначени за преминаване през тях и нямат специални огради и парапети;

§     за почистване в близост до механизми без предпазни огради или с лошо фиксирани огради;

§     почистете, избършете и смажете въртящите се или движещите се части на механизмите, както и залепете ръцете си зад оградата за смазване и почистване;

§     когато бършете работещи машини, навивайте избърсващия материал около ръката или пръстите;

§     използвайте мобилен телефон за лични цели, както и е забранено да слушате музика през аудио плейър, мобилен телефон.

 

3.1.9.  Преди работа се уверете, че защитните (ограждащи) капаци са здраво закрепени към фланцовите връзки и тръбопроводите.

3.1.10.   Когато затваряте и отваряте клапана, внимавайте да не счупите използваното устройство от ръчното колело на клапана.

Когато отваряте и затваряте клапана, не използвайте лостове, които удължават рамото на дръжката или маховика.

 

3.1.11.   Служителят трябва да използва само в работата си повдигащи механизми до които е допуснато и в които се посочват инвентарен номер, товароносимост и дата на следващ технически преглед. Сапаните, използвани в процеса на работа, трябва да имат етикет или марка, на която трябва да се посочи номерът на сапана, неговата товароносимост и датата на изпитването.

Забранено е използването на повдигащи механизми с изтекъл срок на проверка, както и сапани, които нямат етикети или печати.

За повдигане на товари не трябва да се използват сапани със счупени нишки, изгаряния, вдлъбнатини, усуквания и други повреди.

При повдигане на товар, за да се предотврати изпадането на сапаните от отвора на куката, последната трябва да бъде затворена с ключалка.

Въжетата или вериги трябва да бъдат приложени равномерно към товара, който ще се повдига, без възли и усуквания.

Преди повдигане товарът трябва да се повдигне на височина не повече от 300 mm, за да се провери правилността на прашката, равномерното опъване на сапаните; едва след това товарът трябва да бъде повдигнат до необходимата височина; за да коригирате неправилното окачване, товарът трябва да бъде спуснат.

3.1.12.   Оставянето на товара окачен е забранено. В случай на неизправност на механизма, когато е невъзможно спускането на товара, мястото под окачения товар трябва да бъде оградено и да се поставят забранителни плакати или знаци за безопасност.

 

3.1.14.   Когато работите с инструмента, не го поставяйте върху парапетите на оградите или незащитения ръб на платформата, както и в близост до ръбовете на шахти, кладенци и канали. Позицията на инструмента на работното място трябва да предотвратява възможността за търкаляне или падане.

3.1.15.   При работа с ударен инструмент трябва да се носят защитни очила, за да се предотврати навлизането на твърди частици в очите.

3.1.16.   За пренасяне или транспортиране на инструмента, острите му части трябва да бъдат защитени с капаци, използвайте чанта или преносима кутия.

3.1.17.   При извършване на работа с лопата трябва да се обърне внимание на здравината на дръжката в държача. Резниците трябва да са гладки.

Използваните в работата лостове трябва да са прави с изтеглени и заострени краища.

3.1.18.   Размерите на отвора (хвата) на използваните гаечни ключове не трябва да надвишават с повече от 0,3 мм размерите на повърхностите на затяганите елементи (глави на болтове, гайки). Ако има пролука между равнините на челюстите и главите на болтовете или гайките, не се допускат уплътнения.

Удължаването на гаечни ключове с допълнителни лостове, втори ключове или тръби е забранено. Когато работите с гаечни ключове, избягвайте да го счупите.

3.1.19.   Ако се установят дефекти на оборудването, които представляват опасност за хората и целостта на оборудването, служителят трябва да вземе мерки за незабавното му изключване.

3.2.   Експлоатация на съоръжения за механично пречистване на отпадъчни води

(пясъкоуловители, маслоуловители, утаители и др.)

3.2.1.  Обслужването на пясъкоуловители, утаители, изравнители и други съоръжения на пречиствателните съоръжения се извършва от специални площадки с огради, които ви позволяват безопасно и удобно да затваряте портите и да почиствате камерите.

Отстраняването на отпадъците от ръчните решетки трябва да се извършва с помощта на медно покритие или вилица, чиито дръжки не трябва да имат дупки. Работата трябва да се извършва с ръкавици.

3.2.2.  При механично почистване на решетките периодично, поне 2-3 пъти на смяна, проверявайте греблата и вилиците и пускайте задържаните върху тях предмети със специална кука в съд с капак. Забранено е ръчно отстраняване на отпадъци от греблото и вилите.

Почистването на механичното гребло от отпадъци е възможно само след пълното им спиране. При извършване на тази работа трябва да се използват ръкавици и респиратори.

3.2.3.  Ревизионните люкове на маслоуловителите трябва да бъдат затворени с решетки или щитове. Ходенето по тях е забранено.

Ако скреперният механизъм на маслоуловителя е бил спрян за дълго време, за да се предотврати счупване на скреперите и счупване на веригата, той трябва да бъде пуснат отново в действие едва след като маслоуловителят се освободи от утайката.

 

3.2.4.  Резервоарът под налягане, флотационният резервоар и резервоарите за коагулант трябва периодично да се изпразват, проверяват и почистват от утайка.

Флотаторите и резервоарите под налягане трябва да се почистват хидравлично установени нормилични предпазни средства (гащеризони, очила, ръкавици, ако е необходимо, маркуч противогаз) при спазване на мерките за безопасност.

3.2.5.  Въртящите се части на задвижванията на скрепера за утайки трябва да бъдат защитени.

3.2.6.  Работите по поддръжката на резервоара трябва да се извършват само от оградени зони.

3.2.7.  Не е позволено извършването на каквато и да е поддръжка на утаители от подрелсовите коловози на скреперите за утайки.

3.2.8.  Забранено е ръчното почистване на пътя на движение на количките за скрепер за утайки, помпи за тиня на утаителни резервоари директно пред предстоящата ферма (мост) на механизма.

3.2.9.  Движението на скрепера за тиня по релсите трябва да е без измествания и ритъци. В случай на изплъзване на ролката за скрепер за утайка от пистата или нейното заглушаване, служителят е длъжен незабавно да изключи електрическото задвижване, да предупреди началника на смяната, да намери проблеми и да ги отстрани.

3.2.10.   Забранено е слизането в шахтата за отваряне на утайките. За изпускане на утайката от шахтата трябва да се осигурят шибърни клапани с вилична греда.

3.3.   Експлоатация на съоръжения за биологично пречистване на отпадъчни води

(биофилтри, аерационни резервоари, филтриращи полета)

3.3.1.  Когато биофилтрите, въздушните филтри и аероцистерните са разположени на закрито, трябва да се осигури захранваща и смукателна вентилация. Вентилацията трябва да бъде включена извън помещенията най-малко 10 минути преди работниците да влязат в тях.

Вентилацията трябва да работи непрекъснато през целия период на престой в помещението обслужващ персонал.

3.3.2.  Газовото замърсяване на въздуха в помещението трябва да се провери с газов анализатор или газов детектор.

3.3.3.  Ремонтните дейности на биофилтрите трябва да се извършват при спазване на изискванията за безопасност при работа на височина, броят на служителите трябва да бъде най-малко двама души.

3.3.4.  Проверката на вътрешните слоеве на зареждането на биофилтрите от кула трябва да се извършва през страничните люкове след изключване на биофилтрите от работа.

3.3.5.  Запушените въртящи се и стационарни иригатори на биофилтри трябва да се почистват само след като са изключени от работа. Смяната на зареждащия материал


за биофилтър трябва да се извършва с помощта на механизми, докато работниците трябва да са в ЛПС.

3.3.6.  Ремонтните дейности вътре в аероцистерните трябва да се извършват съгласно разрешителното за работа.

3.3.7.  За извършване на работа е необходимо да се използват стълби и скелета, които съответстват на размерите на резервоарите. Забранено е извършването на ремонтни дейности в аеротенджера, без да се изпразни.

3.3.8.  Разпределителната мрежа от канали на филтрационни полета, бариерни ролки, пътища, мостове и други конструкции трябва да се поддържа чиста.

3.3.9.  През нощта в близост до опасни места трябва да светят червени сигнални лампи.

3.4.   Производство на работи в кладенци и капацитивни конструкции

3.4.1.  Работите, свързани със спускане в кладенци, реактори и капацитивни конструкции (наричани по-долу кладенци) се извършват въз основа на разрешение за работа за извършване на високорискова работа и се извършват от екип от работници, състоящ се от най-малко 3 хора. Отговорността за извършването на тези работи се носи от отговорния ръководител и отговорния изпълнител на работата.

3.4.2.  Отговорният ръководител на работата провежда целеви инструктаж и разпределя задълженията между членовете на бригадата с попълване на разрешение за работа, подписва се за инструктажа и получава подписите на членовете на бригадата за преминаването им на целевия инструктаж.

3.4.3.  При извършване на работа в кладенци и капацитивни конструкции екипът е длъжен:

§     преди извършване на работа на пътното платно, оградете работното място в съответствие с проекта за производство на работа, разработен, като се вземат предвид местните условия, в условия на недостатъчна видимост, окачете сигнално осветление и др.;

§     преди да слезете в кладенец, камера или конструкция, проверете ги за газово замърсяване на въздуха с помощта на газов анализатор или лампа LBVK. Слизането на работника в кладенеца без проверка за съдържание на газ е забранено.

§     Независимо от резултатите от проверката на газа, е забранено на служител да слиза в кладенец, камера или резервоар без предпазен колан и без газов анализатор и газов детектор;

§     със специален прът проверете наличието и здравината на скоби или стълби за спускане в кладенец или конструкция.

 

3.4.4.  Забранено е да се работи в подземни конструкции или резервоари с ниво на водата в тях над 200 mm (над нивото на пода).

При наличие на вода (течна среда) е необходимо да се използват гумени обувки.

3.4.5.  При извършване на работа в кладенци и камери задълженията на членовете на екипа се разпределят, както следва:

§     първият член на екипа извършва работа в кладенеца;

§     вторият, с помощта на предпазно оборудване, застрахова член на екипа, работещ в кладенеца, и го наблюдава;

§     третият, работещ на повърхността, доставя необходими инструментии материали на лицето, работещо в кладенеца, при необходимост подпомага работещия в кладенеца и застрахователя, следи движението на МПС и следи газосъдържанието в кладенеца (конструкцията).

Забранено е разсейването на тези работници за извършване на друга работа, докато работникът в кладенеца (резервоара) не излезе на повърхността.

3.4.6.  Капаковете на кладенци трябва да се отварят лесно със специални куки, изработени от неискрящ материал с дължина най-малко 500 mm.

3.4.7.  Забранено е отварянето и затварянето на капаци на подземни шахти директно с ръце, гаечни ключове или други предмети, които не са предназначени за тази цел.

3.4.8.  Люковете трябва да се отварят в следния ред:

§     вземете люка със специална кука;

§     повдигнете ръба на люка до необходимата височина, за да го извадите от кладенеца

§     (не повече от 10 сантиметра);

§     внимателно преместете люка с помощта на специална кука, преместете люка на необходимото разстояние отстрани, поставете го на земята.

 

3.4.9.  След като свалите капака, проветрете кладенеца и проверете съдържанието на газ с газов анализатор.

3.4.10.   Защитните средства, устройствата за отваряне на капаци на водни кладенци трябва да бъдат отделни и да се съхраняват отделно от оборудването, инструментите, гащеризоните, защитните средства и устройствата за отваряне на капаци на канализационните кладенци.

3.4.11.   Ако се открие газ в кладенец или конструкция, трябва да се вземат мерки за отстраняването му чрез естествена или принудителна вентилация. Принудителната вентилация трябва да бъде осигурена от подвижен вентилатор или компресор с пълен обмен на въздух в подземната конструкция за 10 - 15 минути. След проветряване на подземната конструкция е необходимо да се провери съдържанието на вредни вещества с газов анализатор. Ако естествената или принудителна вентилация не гарантира отстраняването на вредни вещества, тогава слизането в подземната конструкция е разрешено само в противогаз.

3.4.12.   Ако газът не се отстранява от кладенеца или се подава, слизането на работника в кладенеца е забранено. Необходимо е да се направи запис в разрешителното за работа за наличието на замърсяване с газ, информира лицето, което го е издало. Разрешава се извършване на работа в маркуч противогаз и инструмент, който не дава искри, под прякото ръководство на ръководителя на работата по новоиздаденото разрешително. Продължителността на работата в този случай без почивка е разрешена не повече от 10 минути.

3.4.13.   Тръбите за всмукване на въздух на маркучите на противогази трябва да са разположени от наветрената страна и да бъдат закрепени. При липса на принудително подаване на въздух от вентилатор, дължината на маркуча не трябва да надвишава 12 м. Маркучът не трябва да има прегъвания или прищипвания. Преди извършване на работа противогазите се проверяват за херметичност. Ако е невъзможно да се диша в противогаз със захванат края на гофрираната тръба, противогазът е в добро състояние.

3.4.14.   При извършване на работа в биореактора е необходимо да го изключите от газовата мрежа, като инсталирате щепсели.

Въздухът в реактора трябва да се провери за отсъствие на запалими и експлозивни концентрации на газове.

Позволява се да работи в куполното пространство на реактора за не повече от 15

минути, след което трябва да направите почивка от поне 30 минути.

3.4.15.   Работата в кладенците трябва да се извършва с постоянен мониторинг за замърсяване с газ. Модулът за спускане на детектора за газ трябва да бъде разположен в работната зона. При сигнал за опасност работникът трябва незабавно да бъде отстранен от работната зона.

3.4.16.   При спускане и повдигане на един от членовете на екипа в кладенеца, другите двама трябва да държат обезопасителното въже, прикрепено към предпазния колан на работника, в леко опънато състояние, за да го предпазят от падане в кладенеца. В този случай вторият край на обезопасителното въже, ако е възможно, трябва да бъде фиксиран към надеждни фиксирани обекти близо до кладенеца.

3.4.17.   За да се избегне нараняване, работник, който се спуска в или се издига от кладенец, не трябва да държи никакви предмети в ръцете си. Всички необходими материали и инструменти трябва да се спуснат в кладенеца преди работниците да слязат в кладенеца и да се издигнат на повърхността, след като работникът излезе от кладенеца с помощта на кофа с изпитано въже.

3.4.18.   Член на екипа, работещ в кладенеца, трябва периодично, по предварително определена схема, да подава звукови или други установени сигнали на работника по безопасността на горния етаж:

§     едно издърпване на спасителното въже към работещите в подземна конструкция означава "Затегнете маркуча и въжето." В същото време те трябва да бъдат изтеглени нагоре, след като наблюдателят даде сигнал (едно ритъм) и получи сигнал за отговор от подземната конструкция под формата на един ритъм. Ако няма отговор, трябва да започнете да извличате не само маркуча и въжето, но и работния, тъй като е възможно шутът да се дължи на падането му;

§     две издърпвания означават "спуснете маркуча и въжето". Такъв сигнал се дава от човек, работещ вътре в подземна конструкция, когато трябва да се движи;

§     три дърпания означават "всичко е наред".

 

Въжето и маркуча се изтеглят от работник, разположен вътре в подземна конструкция, така че наблюдателят трябва да държи въжето, за да не пречи на движението им и да предотврати падането им.

Веднага след като работникът спре да се движи, той трябва да даде сигнал - три шута.

Повтарящите се дръпвания на спасителното въже, дадени от наблюдателя, означават, че работникът вътре в подземната конструкция трябва да се изкачи до люка или да се изкачи нагоре. Същите сигнали, дадени на работник в подземна структура, означават искане за премахването му.

 

Наблюдателите трябва да бъдат разположени от наветрената страна, периодично да проверяват благосъстоянието на работника и по негов сигнал да спускат или изтеглят спасително въже и маркуч.

3.4.19.   След извършване на работа в кладенци и конструкции, преди да затворите капаците, уверете се, че в кладенеца не остават хора, инструменти, материали.

3.4.20.   Ръцете трябва да се измиват със сапун и вода след всеки контакт с отпадъчни води, активна утайка или утайка.

3.5.   Работа на помпени станции

3.5.1.  По време на работа на помпения агрегат е необходимо постоянно да се следят показанията на инструментите (манометри, температурни сензори и др.).

Не допускайте работата на помпения агрегат с външен и повишен шум и удари, следете херметичността на уплътненията на помпите, тръбопроводите и техните фитинги.

3.5.2.  Не е позволено:

§  присъствие на неупълномощени лица в помпената станция;

§  ремонт на помпи в процеса на тяхната експлоатация, закрепване на шпилки, затягане на болтове както на подвижни части на помпата, така и на тръбопроводи под налягане;

§  докосвайте движещи се части по време на работа на помпата; смазване на лагери;

§  пуснете помпени агрегати в експлоатация при неизправна или изключена вентилация в помпената зала;

§     препятствайте проходите между помпите, подстъпите към тях трябва да са свободни от всички страни за поддръжка.

 

3.5.3.  Поставете използвания почистващ материал в неотопляеми помещения в метална кутия със затварящ се капак, която трябва да се изпразва ежедневно. Замърсеният почистващ материал трябва да се изнесе на сметище или да се изгори на специално определено място.

3.5.4.  Преди да влязат в помещенията на помпените станции, те трябва да бъдат проветрени, за което е необходимо вентилацията да се включи за поне 10 минути. Вентилацията трябва да работи непрекъснато през целия период на престой в помещенията на придружителите.

3.5.5.  Служителят трябва да следи изправността на помпите за подаване на отпадъчни води към пречиствателни съоръжения, помпени станции за утайки и битови води.

3.5.7.  Работата с помпени агрегати (смяна на съединителните пръсти, пълнежните жлези) трябва да се извършва след изключване на машината, поставяне на плакат

„Не включвайте, хората работят“ и пълно спиране на въртящите се части.

3.5.8.  Затягането на фланцовите съединения и затягането на уплътненията на сальника на фитингите трябва да се извършва бавно и равномерно по контура, за да се предотврати повредата им.

 

3.5.9.  Забранено е отварянето и затварянето на спирателни вентили с лостове, които удължават рамото на дръжката или маховика, които не са предвидени в ръководството за експлоатация.

3.5.10.   На служителя е забранено:

§     свалете или използвайте разхлабени предпазни капаци и други защитни устройствапо време на работа на помпени и компресорни агрегати;

§     загряване на нефтопроводната система с открит огън; използвайте факли за осветление;

§     ремонтни възли по време на работа и ръчно спиране на движещи се части.

3.5.11.   Смазочните масла, почистващите материали и други запалими материали трябва да се съхраняват на специално определени места, в затворени огнеупорни кутии. В същото време кутиите трябва да имат надпис, например „мазни парцали“.

3.5.12.   Служителите трябва незабавно да спрат дефектното устройство и да стартират резервния блок (като уведомят диспечера и направят запис в оперативния дневник), ако в помпения агрегат се появят следните неизправности:

§     ясно доловим шум, чукане в уреда;

§     появата на повишени вибрации в сравнение с нормалната работа;

§     повишаване на температурата на лагерите, корпуса на двигателя над допустимото ниво;

§     топене на плъзгащи лагери или повреда на търкалящи лагери;

§     спад на налягането на маслото под допустимото;

§     спад в налягането на водата, охлаждаща лагерите на електродвигателите; превишаване на номиналния ток на електродвигателите на помпени агрегати;

§     поява на дим.

 

3.6.  Измиване и дезинфекция на тръбопроводи и капацитивни конструкции

3.6.1.  Промиването и дезинфекцията на тръбопроводи и капацитивни конструкции се извършва по предварително изготвена схема, с издаване на разрешение за работа и целеви инструктаж по охрана на труда.

3.6.2.  Служителят трябва да носи гащеризони и предпазни обувки. Подгответе и проверете всички необходими инструменти и материали, тяхното поставяне в работната зона не трябва да пречи на преминаването към работното място.

3.6.3.  При дезинфекция на тръбопроводи и конструкции с помощта на хлорсъдържащи препарати (белина, хлор и др.), служителят трябва стриктно да спазва предпазните мерки, посочени в съответните регулаторни документи за използваните реагенти:

§     работа в гумирана престилка с лигавник, гумени ботуши, гумени ръкавици, очила;

§     резервоарите за приготвяне на белина и неговото съхранение трябва да бъдат оборудвани с бъркалки и плътно затворени с подвижни дървени капаци;

§     когато разтваряте белина, използвайте противогаз и работете при включена вентилация;

§     не неутрализирайте разлят оловен бензин със суха белина, за да избегнете запалването му.

 

3.6.4.  След приключване на работата по дезинфекция с използване на хлор съдържащи препарати, трябва да вземете душ.

3.6.5.  Ако разтвор на белина влезе в контакт с отворена част на тялото, е необходимо да се измие засегнатата област с 2% разтвор на сода или да се изплакне със струя студена вода за 15-20 минути. и отидете в медицинско заведение.

 

3.7.  Експлоатация на съоръжения за третиране на утайки от отпадъчни води

(резервоари за метан)

3.7.1.  Преди да влязат в помещенията на реакторите, те трябва да се проветрят, за което е необходимо вентилацията да бъде включена за поне 10 минути. Вентилацията трябва да работи непрекъснато през целия период на престой в помещенията на обслужващия персонал, за да се избегне натрупването на горими газове във взривоопасни концентрации.

В помещенията на котлите не се допуска намиране на работници и извършване на каквато и да е работа с неработеща вентилация.

3.7.2.  За наблюдение на газовата мрежа и газовите устройства трябва да се разпредели екип от най-малко двама служители, чиито задължения включват ежедневна проверка на мрежата, оборудването и уредите.

3.7.3.  Служителите, обслужващи метанови резервоари и свързаните с тях газови съоръжения, са длъжни да контролират концентрацията на газове във въздуха на закрито с помощта на газови анализатори и да предотвратяват изтичане на газ.

3.7.4.  В помещения, където се открие изтичане на газ, трябва да се вземат спешни мерки за отстраняване на замърсяването с газ. На газовите мрежи на всеки реактор трябва да има фитинги за изключване от главния тръбопровод. Всички разединителни фитинги трябва да са в затворено състояние и върху тях трябва да бъдат поставени знаци за безопасност „Не отваряйте работят хора“.

Ако стаята е замърсена с газ, можете да влезете там само с противогази.

3.7.5.  Налягането на газа в газовите системи на реактора трябва да се следи постоянно с помощта на доказани уреди за измерване на налягането.

3.7.6.  При извършване на ремонтни работи използвайте ключарски инструменти, изработени от цветен метал, което изключва възможността за искри.

Работната част на инструментите от черни метали трябва да бъде обилно смазана с грес.

3.7.7.  Използването на електрически инструменти, които произвеждат искри в обгазена среда, е забранено.

3.7.8.  Замразените участъци от газопроводи трябва да бъдат размразени топла вода, пара или горещ пясък.

Забранено е загряване на замръзнал кондензат в газопроводи с паялни горелки или използване на електрическо отопление за тази цел.


3.7.9.  Работата в реакторите, свързана със слизането на работниците в тях, се извършва само с разрешение в съответствие с.

 

3.8.  Контрол на качеството на производството на пречистване на отпадъчни води

3.8.1.  Вземането на проби от отпадъчна течност се извършва чрез устройства, които изключват разливането на течност или отделянето на газове и пари във въздуха на работните помещения (селекционни кранове, устройства за капково вземане на проби).

3.8.2.  Вземането на проби от радиални, секционни, вертикални утаители и резервоари се извършва от специално оборудвани площадки (мостове) с ограда.

3.8.3.  Забранено е вземането на проби от заледени участъци и мостове.

3.8.4.  Вземането на проби от отпадъчни течности от кладенци и вкопани конструкции трябва да се извършва от двама работници.

3.8.5.  Използвайте контейнери от боросиликатно стъкло или полиетилен за съхранение на проби от отпадъчни течности. За транспортиране на проби трябва да се използват кутии за проби.

3.8.6.  Работниците трябва да дезинфекцират ръцете си с дезинфекционен разтвор, за да избегнат замърсяване при вземане на проби. Забранено е допускането на лица с увредена кожа да работят по вземане на проби от отпадъчни води.

3.8.7.  Микробиологичният анализ на отпадната течност трябва да се извършва в отделно помещение (кутия). В края на работата съдовете от микробиологични анализи трябва да бъдат подложени на стерилизация или дезинфекция и едва след това да се прехвърлят в мивката.

3.8.8.  За измерване на отпадъчни води използвайте специална пипета с круша или други устройства за изтегляне на течност.

3.8.9.  Повърхността на работните маси, използваните уреди и лабораторни стъклария (предметни и покривни стъкла, блюда на Петри, пипети и др.) трябва да се третират с дезинфекционен разтвор след всеки анализ и в края на работния ден.

3.8.10.   Гумените ръкавици, роклята и обувките, необходими за микробиологично изследване, трябва да се третират с дезинфекционен разтвор.

3.8.11.   Експлоатацията и ремонтът на устройства, пълни с живак, трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи, одобрени по предписания начин.

 

4.  Изисквания за охрана на труда при извънредни ситуации

4.1.  Действия на служителите при аварии и извънредни ситуации

4.1.1.  В случай на аварии, аварии и други инциденти е необходимо да се започне отстраняване на последствията от тях и да се вземат възможни мерки за спасяване на хора и имущество.

4.1.2.  В случай на пожар в пречиствателната станция е необходимо:

§     предприемане на мерки за отстраняването му чрез първични средства за гасене на пожар;

 

§     незабавно уведомете за това по телефона на пожарната и уведомете прекия ръководител на работата;

§     да спре всякаква работа, с изключение на работа, свързана с събитието по гасене на пожар;

§     в случай на заплаха за живота на хората незабавно организирайте спасяването им, като използвате наличните сили и средства за това;

§     организира среща на пожарните служби и подпомага избора на най-краткия път до източника на пожар.

4.1.3.  При използване на пяна, въздушна пяна, въглероден диоксид, прахови пожарогасители е необходимо струята на пяната (прах, въглероден диоксид) да се насочва далеч от хората. Ако пяната попадне върху незащитени участъци от тялото, избършете я с носна кърпа или друг материал и изплакнете с воден разтвор на сода.

Когато електрическото оборудване се запали, трябва да се използват само пожарогасители с въглероден диоксид или прах. Когато използвате пожарогасители с въглероден диоксид, не хващайте гнездото на пожарогасителя с ръка.

4.1.4.  Вътрешните пожарни кранове трябва да се използват по изчисление от двама души: единият извива ръкава от крана до мястото на пожара, вторият, по команда на разгръщащия ръкав, отваря крана.

4.1.5.  При гасене на пожар с филцова постелка пламъкът трябва да бъде покрит, така че огънят от под него да не падне върху човек.

4.1.6.  При гасене на пожар с лъжичка за пясък лопатата не трябва да се повдига до нивото на очите, за да се избегне попадането на пясък в тях.

4.1.7.  При гасене на пожар, разположен на разстояние по-малко от 2 m от контактната мрежа, служителят може да използва само пожарогасители с въглероден диоксид или прах.

4.1.8.  Пожарът се гаси с водни, пяни и въздушно-пенни пожарогасители само след разрешение на ръководителя на работата или друго отговорно лице, когато напрежението е свалено от контактната мрежа и тя е заземена.

4.1.9.  Ако дрехите на човек се запалят, огънят трябва да бъде потушен възможно най- скоро. В този случай е невъзможно да се свали пламъка с незащитени ръце.

4.1.10.   Възпалените дрехи трябва бързо да бъдат изхвърлени, откъснати или гасени чрез наливане на вода, а през зимата - поръсване със сняг. Можете да свалите пламъците, като се търкаляте в горящи дрехи по пода, земята. Върху човек в горящи дрехи можете също да хвърлите дебел плат, одеяло, брезент, който след елиминиране на пламъка трябва да се отстрани, за да се намали топлинният ефект върху човешката кожа. Човек в горящи дрехи не трябва да се увива с главата си, тъй като това може да доведе до поражение. респираторен тракти отравяне с токсични продукти на горенето.

4.1.11.   Ако на поне един от контролните канали се появят предупредителни сигнали от газов детектор, трябва незабавно да напуснете съоръжението.

4.1.12.   Ако се открият фистули в тръбопроводи или резервоари (резервоари) с разяждащи вещества, служителят трябва незабавно да информира началника на смяната, да определи опасна зона, спрете всякаква работа в нея, изведете персонала от нея, оградете тази зона и поставете предупредителни знаци "Забранено преминаване", "Опасност! Опасна зона".

4.1.13.   Служителите, които не участват в отстраняването на аварии в съоръженията за хлор (амоняк), при откриване на силна миризма на хлор (амоняк), трябва да поставят лични предпазни средства и незабавно да напуснат зоната, засегната от хлор. При липса на противогаз се препоръчва да прикрепите плат (шал, шал и др.), за предпочитане влажна, към устата и носа и да оставите засегнатата от хлора зона спокойно в посока, перпендикулярна на посоката на вятъра, като държите дъха си.

Работниците на мястото на произшествието използват ЛПС и вземат мерки за локализиране и отстраняване на аварията.

4.1.14.   При най-малкия признак на поява на озон във въздуха на помещението (особена миризма и възпалено гърло), трябва да изключите бойлерите - озонатори, да намерите мястото на теча и да го премахнете. Озонаторният газов анализатор, инсталиран в помещението, трябва да изпраща сигнал до контролния панел за наличието на предаварийна ситуация.

4.1.15.   Отстраняването на течовете на озон трябва да се извърши във филтрираща противогаз, след което помещението трябва да се проветри за 15 - 20 минути.

4.1.16.   Приемането и предаването на смяната по време на ликвидация на аварии е забранено. В този случай приемането и предаването на смяната се извършва само по указание на ръководителя на структурното звено.

4.1.17.   При откриване на неизвестни подозрителни предмети, без да ги докосвате, незабавно преустановете работата, уведомете отговорния ръководител на работата или диспечера, опазете опасната зона и вземете мерки за недопускане на неупълномощени лица до мястото на откриване до пристигането на съответния услуги (GUVD, FSB, GU GO и EMERCOM). Докосването на подозрителни предмети е забранено.

 

4.2.  Действията на работниците за оказване на първа помощ на пострадалите

 

4.2.1. Механично нараняване

При получаване на механично нараняване, придружено от кървене, първо е необходимо да се спре кървенето.

При венозно кървене (тъмночервена кръв изтича с равномерна струя) е необходимо да се приложи стерилна превръзка под налягане; ако раната е на крайник, повдигнете я нагоре.

За да спрете артериалното кървене (алената кръв се изхвърля нагоре в пулсираща струя), е необходимо да натиснете артериите с пръсти, да огънете крайниците в ставата и да ги фиксирате, да нанесете турникет. Точките на натиск на артериите са разположени: на крайниците - над мястото на кървене, на шията и главата - под раната или в раната. На раната трябва да се постави стерилна превръзка.

Нанесете турникет върху крайниците над раната, след като изправите дрехите или поставите плат без гънки, обикаляйки крайника. След като приложите първия завой на турникета, трябва да се уверите, че няма пулс. Прилагайте следващите завъртания на турникета с по-малко усилия. След като поставите турникета, прикрепете към него бележка, посочваща часа и датата на прилагане. Не е позволено задържането на поставения турникет повече от 1,0 часа през лятото, 30 минути. през зимата. За продължително транспортиране (на всеки 30 минути), разхлабете колана за няколко минути, след което отново затегнете над или под предишното място.

 

При силно кървене на шията е необходимо на първо място да се притисне раната с нещо (например чиле бинт) и след това да се направи превръзка. За да направите това, трябва да вдигнете противоположната ръка нагоре и да направите превръзка през нея или да направите шина от здравата страна на шията (от дървена дъска и т.н.) и да направите превръзка през нея.

 

В случай на капилярно кървене (възниква при повърхностни рани, кръв се стича на малки капчици), притиснете тампон от марля върху нараненото място или наложете стерилна превръзка.

 

Преди да приложите стерилна превръзка, кожата около раната трябва да се избърше с йод с движения далеч от раната, без да се докосва самата рана. Забранено е измиването на раната с вода, наливането на алкохол и други разтвори, покриването й с прах, покриване с мехлеми, нанасяне на памучна вата директно върху раната, отстраняване на кръвни съсиреци, чужди тела от раната, притискане вътре в раната, изпъкнал всякакви тъкани или органи.

 

При обширни рани на крайниците те трябва да бъдат обездвижени (фиксирани неподвижно) с шини или импровизирани средства.

 

В случай на фрактури е необходимо да се освободи жертвата от въздействието на травматични фактори случай на открита фрактура, спрете кървенето и нанесете превръзка), фиксирайте крайника с шини или импровизирани средства. Гумата трябва да бъде поставена така, че да не лежи върху раната и да не притиска изпъкналата кост.

 

Не регулирайте самостоятелно наранени крайници.

 

Извикайте линейка или транспортирайте пострадалия до медицинско заведение.

 

Ако връзките са изкълчени, е необходимо да се постави стегната превръзка върху изкълчването и да се приложи студено.

 

В случай на синини е необходимо да се приложи студ към мястото на нараняване, да се постави стегната превръзка и да се създаде спокойствие.

 

4.2.2. отравяне

 

В случай на леко увреждане с хлор (амоняк), което не е причинило главоболие, гадене, кашлица, болка в гърдите или стягане в гърдите, пострадалия трябва да бъде изведен на чист въздух и изпратен в здравния център на организацията или най-близката клиника.

 

При тежко отравяне с хлор (амоняк) пострадалият трябва незабавно да бъде изведен от зоната на инфекция, по възможност на носилка, за предпочитане в топло помещение или покрита с топли дрехи; горната част на тялото трябва да бъде повдигната. Необходимо е незабавно да се извика медицински работник при пострадалия, а преди да пристигне, е забранено да се направи изкуствено дишане на пострадалия, да се изведе в течението и да се принуди да се движи. Препоръчва се да се даде на пострадалия топло мляко, чай или кафе.

 

При остро отравяне с озон пострадалия трябва да бъде изведен на чист въздух, осигурете му спокойствие и топлина (затопляне с нагревателни подложки), полезно е вдишването на овлажнен 75 - 80% кислород.

 

При дразнене на дихателните пътища е необходимо вдишване на 2% разтвор на сода. Ако състоянието на пациента не се подобри, обадете се на линейка.

4.2.3. Увреждане на очите

 

При наранявания на очите с остри или пронизващи предмети, както и наранявания на очите с тежки натъртвания, пострадалият трябва спешно да бъде изпратен в медицинско заведение. Предмети, които попаднат в очите, не трябва да се отстраняват от окото, за да не го повредят допълнително. Нанесете стерилна превръзка върху окото.

 

Ако прах или прах попаднат в очите, изплакнете ги с лека струя течаща вода.

 

За изгаряния химикали, е необходимо да се отворят клепачите и да се изплакнат обилно очите в продължение на 10-15 минути със слаба струя течаща вода, след което жертвата трябва да бъде изпратена в медицинско заведение.

 

4.2.4. електрическо нараняване

 

В случай на токов удар е необходимо възможно най-бързо да освободите пострадалия от действието на електрически ток (изключете електрическата инсталация, която пострадалия докосва с превключвател, ножов прекъсвач или друго разединително устройство, както и чрез отстраняване на предпазители, щепсел конектор).

 

При освобождаване на пострадалия от токоносните части, които той докосва, лицето, оказващо помощ, не трябва да докосва пострадалия, без да вземе съответните предпазни мерки, тъй като това е животозастрашаващо. Трябва да се внимава да не е в контакт с токопроводящата част или под „стъпковото напрежение“. Под "стъпково напрежение" можете да стигнете в радиус от 8 - 10 m от точката на контакт електрическа жицаземя. Трябва да се движите в диелектрични ботуши или галоши или в „гъша стъпка“ - петата на ходещия крак, без да напуска земята, е прикрепена към пръста на другия крак.

 

При напрежение до 1000 V, за да освободите пострадалия от тоководещи части или проводници, използвайте въже, пръчка, дъска или друг сух предмет, който не провежда електрически ток. Възможно е отвличането на жертвата от токоносните части за дрехите (ако е суха и изостава от тялото), като се избягва докосването на околните метални предмети и части от тялото на жертвата, които не са покрити с дрехи. Можете да плъзнете пострадалия за краката, докато помагащият не трябва да докосва обувките или дрехите му без електрическа защита за ръцете, тъй като обувките и дрехите могат да бъдат влажни и да бъдат проводници на електрически ток. Можете да се изолирате от действието на електрическия ток, като стоите на суха дъска. Когато освобождавате пострадалия от части под напрежение, използвайте една ръка.

 

Ако електрически ток премине в земята през жертвата, която стиска жица под напрежение в ръката си, тогава действието на електрическия ток може да бъде прекъснато, както следва:

§     отделете пострадалия от земята (поставете суха дъска под него или издърпайте краката от земята с въже или дрехи);

§     изрежете жицата с брадва със суха дървена дръжка (всяка фаза поотделно); направете прекъсване с помощта на инструмент с изолиращи дръжки (клещи, клещи).

Ако жертвата е на височина, тогава изключването на инсталацията и по този начин освобождаването на жертвата от действието на тока може да доведе до падането му от височина. В този случай трябва да се вземат мерки за предотвратяване на по- нататъшно нараняване.

В случаите, когато жертвата на токов удар не диша или диша рядко, конвулсивно, е необходимо да се извърши изкуствено дишане. При липса на дишане и пулс незабавно трябва да се приложат изкуствено дишане и сърдечен масаж.

Изкуственото дишане и непряк масаж на сърцето се правят до възстановяване на естественото дишане на пострадалия или до пристигането на лекаря.

След като пострадалия дойде в съзнание, е необходимо, ако има електрическо изгаряне, на това място да се постави стерилна превръзка.


Жертвата на токов удар, независимо от здравословното му състояние и липсата на оплаквания, трябва да бъде изпратена в лечебно заведение.

 

5.  Изисквания за охрана на труда в края на работа

5.1.   В края на смяната служителят трябва:

§     почистване на работното място и фиксираното оборудване;

§     информира приемащата смяна за режима на работа на оборудването и неговото състояние, за всички забележки и неизправности, възникнали по време на смяната, къде и в какъв състав работят екипите по оборудването съгласно заповеди и инструкции;

§     докладва за предаването на смяната на висшия дежурен персонал и издава оперативна документация.

 

5.2.   Ако извършената работа е била квалифицирана като работа с повишена опасност, е необходимо отговорният ръководител да закрие разрешението за работа и да го предаде на лицето, което го е издало, с регистрация по установения начин.

 

5.3.   След приключване на работата сменете дрехите, ако е необходимо, предайте гащеризони и предпазни обувки за пране и ремонт, измийте лицето и ръцете си с топла вода и сапун, вземете душ.

 

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТА

Беше одобрена Инструкцията за охрана на труда за служителите на руските железници, заети в експлоатацията на пречиствателни съоръжения.

 

Служители под 18 години имат право да работят самостоятелно. Те трябва да се подлагат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи (прегледи), въвеждащи и първични брифингипо охрана на труда и пожарна безопасност, обучение, стаж по безопасни методи и техники на труда и проверка на съответните знания, проверка на знанията в количеството нормативни документи, необходими за работа, дублиране, обучение по електрическа безопасност с получаване на група по електрическа безопасност най-малко II .

 

В процеса на работа служителите преминават повторно обучение по охрана на труда на работното място, непланирано, целеви брифинги, поредната проверка на знанията по охрана на труда и електробезопасност, извънредни тестове на знания по охрана на труда, електробезопасност, периодичен медицински преглед, обучение по първа помощ при трудови злополуки.


Служителите, обслужващи биореактори и съоръжения за свързани с газ, трябва да преминат обучение и да проверят знанията за правилата за безопасност в газовите съоръжения.

 

Служителите, извършващи работа, свързана с изкачване на височини, трябва да бъдат обучени за безопасни работни методи и техники и да притежават подходящ сертификат.

 

За управление на кранове, управление на товаро-разтоварни операции и извършване на операции по окачване на товари, служители, които са обучени в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържащи изисквания за защита на труда при производството на товаро-разтоварни операции, и проверка на знанията (притежаващи съответните сертификати) са разрешени.

 

1.  Общи изисквания за безопасност.

 

1.1.   Работници на възраст най-малко 18 години, които са преминали лекарска комисия, обучение и инструктаж за безопасност.

 

1.2.   Преди да бъде назначен на самостоятелна работа, операторът трябва да завърши обучение и да премине тест за знания в комисията по правилата за електрическа безопасност с възлагането на първа група към него.

 

1.3.   Операторът на пречиствателни съоръжения има право да работи самостоятелно по поръчка на предприятието.

 

1.4.   Операторът на пречиствателната станция се подлага на периодична проверка на знанията в комисията на предприятието веднъж на всеки 12 месеца.

 

1.5.   Операторът на пречиствателна станция за отпадни води трябва да знае: Правила за експлоатация на пречиствателните съоръжения;

Техническа схема на пречистване на водата; Устройството и принципът на работа на оборудването;

Предназначение и място на монтаж на арматура, оборудване; Правила за оказване на 1-ва медицинска помощ при злополуки;

1.6.   Операторът отговаря за:


Надеждна и безпроблемна работа на пречиствателните съоръжения, безопасност на оборудването, инструментите, инструментите;

 

Спазване на правилата за техническа експлоатация, правилата за безопасност и пожарна безопасност;

 

Спазване и прилагане на вътрешния трудов правилник.

 

1.7.   Операторът е длъжен:

 

Провеждане на правилния режим на пречиствателните съоръжения;

 

Най-малко 1 път на час байпас и инспектиране на цялото оборудване на пречиствателните съоръжения;

 

Направете измервания и запишете резултатите от анализите и показанията в дневника.

 

1.8.   Извънредна проверка на знанията се извършва:

 

Когато новите инструкции влязат в сила;

 

След авария и авария на оборудване на пречиствателни съоръжения;

 

При установяване на факти на незадоволително познаване на инструкциите и правилата за безопасност от страна на оператора.

 

1.9.   По време на служебните си задължения операторът на пречиствателната станция има право да изисква от ръководството:

 

Осигуряване на площадка за пречиствателни съоръжения с апаратура, инструменти, арматура, инвентар, оперативни дневници и други средства, необходими за нормална и безопасна експлоатация;

 

Изисквайте от ръководството на обекта своевременно отстраняване на дефекти в оборудването, които възникват в хода на работа;

 

Уведомява ръководството на предприятието за всички нарушения на нормалната работа на инсталацията по всяко време на деня;

 

Предоставяне на специални облекло и защитно оборудване в съответствие със съществуващите стандарти.


1.10.   Операторът на пречиствателната станция е длъжен да поддържа чистотата на оборудването и работното място.

 

1.11.   За да получи смяна, операторът трябва да пристигне предварително и да се запознае с вписванията в дневника за смени, поръчките и всички превключватели в предишната смяна, да провери чистотата на работното място, да състави приемането на смяната на ръка в дневника

 

2.  Изисквания за безопасност преди започване на работа.

 

2.1.   Облечете подходящите гащеризони и поемете смяната.

 

2.2.   Ако има извънредна ситуация или отговорно превключване към момента на доставката, смяната ще бъде приета и предадена в края на тези операции.

 

3.  Изисквания за безопасност по време на работа.

 

3.1.   Операторът на пречиствателната станция по време на работа следи: Изправност на подове на конструкции, проходи, огради, капаци на кладенци;

Изправност и наличност на устройства, инструменти, защитни средства, необходими за поддържане на пречиствателните съоръжения;

 

Равномерно разпределение на отпадъчните води и въздуха върху отделни секции, в случай на нарушение на равномерността, самостоятелно (или с помощта на майстор) регулирайте подаването на вода и въздух чрез отваряне или покриване на съответния регулаторен механизъм (клапан, шибър);

 

Концентрацията на активна утайка в аерационните резервоари;

 

Качеството на входящите отпадни води (при наличие на петна от масло, обилна пяна, спешно информирайте капитана);

 

Чистота и смазване на механичните части на аероцистерните;

 

Чистотата на тавите, страните на входните и изходящите прегради по посока на отпадъчните води от решетката към изхода;

 

чистота на територията (косене на растителност, разчистване на пътеки).

 

3.2.   Операторът на пречиствателната станция извършва:


Систематично 2-3 пъти на смяна почиства решетките (поставяйте отпадъците в контейнер за боклук);

 

Ежедневно приготвяйте разтвор на белина, въз основа на ежедневните нужди на станцията;

 

Контролирайте количеството активна утайка в резервоара за аерация (по обем), ако е необходимо, отстранете излишната утайка до местата за утаяване;

 

Поведение, ръководене профилактичен прегледоборудване (ротор, помпи); Водете оперативен дневник.

3.3.   Когато обслужвате оборудването на пречиствателните станции за отпадъчни води, спазвайте следните изисквания за безопасност:

 

Дренажните канали трябва да бъдат затворени с велпапе;

 

Вземането на проби от вода се извършва само в метални съдове или порцеланови чаши;

 

Приборите за съхранение на киселина или алкали трябва да имат ясен надпис за съдържанието;

 

Стъклени бутилки с киселини и основи трябва да се поставят в кошници, облицовани със слама или сено;

 

Персоналът, работещ с белина, трябва да бъде инструктиран за неговите свойства.

 

Когато разреждате киселина или алкали, не забравяйте, че киселината или алкалите се изсипват във вода, а не обратното.

 

3.9 Работното място на оператора на пречиствателната станция е цялото помещение, в което се намира оборудването и комуникациите, необходими за пречистване на отпадъчните води, както и прилежащата територия.

 

4.  Изисквания за безопасност в извънредни ситуации

 

4.1.   При възникване на пожар в помещенията на пречиствателната станция вземете мерки за отстраняването му с първични пожарогасителни средства, обадете се на пожарната, уведомете ръководството.


4.2. При тежки механични наранявания поставете пострадалия на безопасно място, задайте му удобна и спокойна позиция и извикайте линейка (уведомете ръководителя на работата).

 

4.3.   В случай на токов удар първо освободете пострадалия от действието на електрически ток (изключете оборудването от електрическата мрежа, отделете пострадалия от тоководещи части с изолационни устройства (плоски, сухи дрехи, гумени ръкавици, гума постелки). Ако жертвата е загубила съзнание, но диша, той трябва да легне в удобна позиция, разкопчайте яката, дайте чист въздух. Ако няма дишане, пулсът не е осезаем, пострадалия трябва незабавно да започне изкуствено дишане, за предпочитане да се използва метода уста в уста преди пристигането на лекаря.

 

5.  Мерки за сигурност в края на работа.

 5.1.   Подредете работното място, направете необходимите записи в дневника за смени,

 5.2.   Поставете инструмента и останалите неизползвани материали на местата им.

 

Записване на проблеми с оборудването