Инструкция за безопасна работа с автоматична машина за зачистване на ъгли

 

1.Условия за използване на работното оборудване.

Право на работа имат всички, за които към момента на започване на работа със машината не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж. Валидността на срока на инструктажа се проверява от прекия ръководител преди възлагане на работата.

Първоначалното пускане трябва да се осъществява от технически персонал. Категорично е забранена всякаква намеса на необучени за целта лица.

Преди заготовките да бъдат подадени на машината е необходимо да се направи настройка в пулта за управление.

Преди започване на работа задължително се проверява:

- дали налягането в манометрите е в допустимите граници;

- дали маслото в цилиндрите е в допустимите нива;

- дали е поставен подходящият режещ диск съответстващ на профила, който ще се почиства. Ако не е поставен подходящият диск машината се изключва ако е включена, вдига се задният капак, ръчно се избутва двигателя в крайно предно положение, освобождава се палеца, сменя се диска и действията се повтарят в обратна последователност.


2. Предвидими ненормални ситуации.

Могат да възникнат неизправности, вследствие на неналято масло в лубрикатора или използване на неподходящо масло.

Категорично се забранява да се използва хидравлично масло, растително масло и др., които могат да повредят системата.

Машината се спира от действие и се информира прекия ръководител. Ремонтът се извършва само от оторизиран персонал.

 

Бутонът за аварийно спиране се използва при неправилно функциониране на машината или при необходимост от аварийно спиране.


3. Изискванията за безопасност и здраве при работа.

Внимание! В машината има смъртоносни напрежения. Преди да започнете работа по поддръжка или ремонт на машината, прекъснете мрежовото електрическо захранване.

 

Автоматичната машина за зачистване на ъгли съдържа подвижни части, които представляват опасност за персонала. При работа на машината е забранено проближаването с ръце към фрезите.

Смазочните масла са отровни и не трябва да се пият! Избягвайте контакт с кожата, когато работите с масло. Никога не работете с масло без подходяща защита. Инструкциите на доставчика за маслото трябва да се спазват постоянно.

Машината трябва да се експлоатира от един и същ персонал.

Забранено е да се ремонтира и обслужва машината, намираща се в работен режим.

Експлоатацията, ремонтът и обслужването на машината трябва да се извършва само от обучен за целта персонал.

Забранено е машината да се експлоатира за други цели.

Категорично се забранява изваждането на защитните елементи, намиращи се в машината. Не забравяйте, че указаните защитни елементи се използват с цел осигуряване на вашата безопасност.

Работи се внимателно, поради голямото налягане на притискащите плочи и бързата скорост на режещият диск.

Операторът задължително работи със прибрани коси и работно облекло.

След завършване на работа машината и работното място около нея старателно се почистват с въздушна струя. Струята да не се насочва към други работещи.

Преди извършване на каквито и да било ремонти или профилактични работи трябва да се прекрати въздухоподаването и да се прекъсне електрозахранването.

Mонтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на машината се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица.

Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

Всички знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигуряване безопасността и здравето на работещите да се поддържат чисти и видими.

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Използвайте бутона за аварийно спиране само в екстрени ситуации, тъй като честото изпълняване на дадената процедура влияе отрицателно на електрооборудването.

За нормално функциониране на машината трябва аварийният бутон да бъде отключен и защитния капак да бъде поставен.

Множество неизправности в пневматичната система произхождат вследствие на недостатъчно масло. Проникнала в системата водя, въздейства на машината отрицателно. Ежедневно да се следи събралия се кондензат!

Един път в годината трябва да се провежда пълна проверка!

При работа във влажно помещение трябва ежеседмично да се смазват с масло изложените на корозионна опасност части.

Налягането на въздуха трябва да бъде не по-малко от 6 бара.