Инструкция за безопасна работа с машина за стъклодържатели

 

1.Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена за професионална употреба и може да се използва, поддържа и обслужва само от оторизиран и обучен персонал. Този персонал трябва да бъде инструктиран специално за възникващите опасности при работа.


2. Предвидими ненормални ситуации.

Могат да възникнат неизправности, вследствие на неналято масло в лубрикатора или използване на неподходящо масло.

Категорично се забранява да се използва хидравлично масло, растително масло и др., които могат да повредят системата.

Машината се спира от действие и се информира прекия ръководител. Ремонтът се извършва само от оторизиран персонал.

Сгъстеният въздух под високо налягане обрaзува воден конданзат. Водата може да избута клапана или на предизвика ръждясване.Ако във въздуховода се намира голямо количество вода, трябва да се използва сушител.

При колебание на въздушното налягане, подавано в системата, може да се увеличи или намали скоростта на работа. Регулаторът на въздуха в маслото спомага за стабилно подаване на въздух.

Бутонът за аварийно спиране се използва при неправилно функциониране на машината или при необходимост от аварийно спиране.


3. Изискванията за безопасност и здраве при работа.

Внимание! Режещи части. Да се работи винаги при затворен капак! Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол и защита.

Предпазните блокировки и приспособления да отговарят на следните изисквания:

-        да работят непрекъснато;

-        да няма възможност да се включва в действие машината, когато предпазните устройства са неизправни или изключени;

-        да не са причина за намаляване на ритъма на работа и да не усложняват труда на работника.

Педала за пускане на машината в движение да е разположен така, че да не допуска случайно задействане и самоволно включване при случайни тласъци, удари и други.

Стъпалото на педала за пускане на машината в движение да не е замърсено или хлъзгаво, награпавената повърхност да е чиста.

Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка.

Забранено е да се ремонтира и обслужва машината, намираща се в работен режим.

Експлоатацията, ремонтът и обслужването на машината трябва да се извършва само от обучен за целта персонал.

Забранено е машината да се експлоатира за други цели.

Персоналът не трябва да е със спусната дълга коса, свободно облекло и не бива да носи бижута, вкл. пръстени. Има опасност от нараняване.

Mонтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на машината се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица.

Всички знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигуряване безопасността и здравето на работещите да се поддържат чисти и видими.

Предприемането на изменения или реконструкции на машината, които могат да нарушат безопасността на работа, е недопустимо без съгласието на производителя/доставчика! Това важи и за вграждането и регулирането на съоръжения за безопасност, както и за заваряването или пробиването на важните детайли.

Внимание: Винаги носете предпазно облекло!

Винаги изключвайте машината, когато го оставяте без наблюдения, дори и да е за кратко.

 

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Проверявайте редовно всички кабели, маркучи и винтови съединения за нехерметичност и външно забележими наранявания! Незабавно отстранявайте дефектите!

При изоставяне на машината трябва да я обезопасите срещу използване от некомпетентни лица!