Инструкция за безопасна работа с винтонавивна машина

 

Машината е предназначена за автоматично завинтване при монтаж на метални усилватели, използвани за прозоречни профили и профили за врати от PVC.


1.Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена за професионална употреба и може да се използва, поддържа и обслужва само от оторизиран и обучен персонал. Този персонал трябва да бъде инструктиран специално за възникващите опасности при работа.


2. Предвидими ненормални ситуации.

При изменения в машината, влияещи върху безопасното й използване или при смущения в работния й процес, незабавно спрете машината и информирайте компетентната служба/лице.

При функционални смущения или изменения в поведението при работа веднага спрете машината и я обезопасете срещу повторно включване. Незабавно отстранете смущенията!

Сменяйте незабавно дефектните части на машината. Използвайте само оригинални резервни части.

Резервните части и инструменти трябва да съответстват на техническите изисквания, определени от производителя/доставчика.

Преустановете всеки начин на работа, който води до нарушаване стабилността на машината. Винаги спазвайте достатъчна дистанция от краищата на строителния изкоп и склонове!


3. Изискванията за безопасност и здраве при работа.

Внимание! В машината има смъртоносни напрежения. Преди да започнете работа по поддръжка или ремонт на машината, прекъснете мрежовото електрическо захранване.

Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка.

Забранено е да се ремонтира и обслужва машината, намираща се в работен режим.

Експлоатацията, ремонтът и обслужването на машината трябва да се извършва само от обучен за целта персонал.

Забранено е машината да се експлоатира за други цели.

Персоналът не трябва да е със спусната дълга коса, свободно облекло и не бива да носи бижута, вкл. пръстени. Има опасност от нараняване.

Mонтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на машината се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица.

Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

Всички знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигуряване безопасността и здравето на работещите да се поддържат чисти и видими.

Предприемането на изменения или реконструкции на машината, които могат да нарушат безопасността на работа, е недопустимо без съгласието на производителя/доставчика! Това важи и за вграждането и регулирането на съоръжения за безопасност, както и за заваряването или пробиването на важните детайли.

Внимание: Винаги носете предпазно облекло!

Винаги изключвайте машината, когато я оставяте без наблюдение, дори и да е за кратко.

 

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Проверявайте редовно всички кабели, маркучи и винтови съединения за нехерметичност и външно забележими наранявания! Незабавно отстранявайте дефектите!

При изоставяне на машината трябва да я обезопасите срещу използване от некомпетентни лица!