Инструкции по електробезопасност

I. Защитни мероприятия и защитни средства против злополуки от електрически ток

1.Предпазните мерки зануляване и заземяване са задължителни и имат за цел да предотвратят появяването или задържането на едно твърде високо допирно напрежение върху достъпните за допиране, но непринадлежащи към работния токов кръг проводими части на електрическите съоръжения и уредби.
Чрез тях се цели да се предпазят хората от поражение от електрически ток.
2. На заземяване и зануляване подлежат непринадлежащите към работния токов кръг, но проводими части на електрическите уредби, електрическите съоръжения и електрическите инсталации, които нормално са изолирани, но при пробив биха могли да се окажат под напрежение.
3. На зануляване подлежат всички метал
ни корпуси на машините, съоръженията, метални тръбопроводи, скари и други подобни, на които са монтирани електрически потребители или по които преминават захранващи ел. кабели.
4. Зануляването е задължително за електрическите уредби и електрическите съоръжения, захранвани от четирипроводни мрежи със заземен нулев проводник, каквито са мрежите 380/220 V. В началото на такива мрежи се прави задължително директно (работно) заземяване на звездния център.
5. Във веригата на нулевия проводник, който се използува и като защитен, не трябва да има предпазители или прекъсвачи.
6. Зануляващите и предпазни проводници трябва да бъдат монтирани, като четвърти проводник на трифазните и като трети проводник на еднофазните електрически потребители.
7. Забранено е последователно зануляване на два и по-голям брой електрически съоръжения или електрически потребители.
8. В електрическите уредби с директно заземен звезден център е забранено заземяването на корпусите на електрическите съоръжения или металните конструкции без същите да бъдат занулени.
9. Забранено е към захранващата електрическа мрежа част от електрическите съоръжения да са занулени, а друга част само заземени
.

Не се разрешава заземяване без връзка с нулевия проводник на мрежата.
10. При кабелни линии повторно заземяване на нулевия проводник трябва да се прави в цеховите и разпределителните електрически табла.
11. Всеки заземяван елемент (електрически мотор, метална конструкция, електрическо табло и други) трябва да бъде свързан със заземяващата магистрала посредством отделно отклонение. Забранява се последователното включване в заземителния проводник на няколко заземявани части от уредбата.
12. Свързването на заземителните проводници към заземителите и заземяваните конструкции трябва да става чрез заварка, а към корпусите на машините, апаратите и други чрез заваряване или сигурна болтова връзка.
13. За заземителите се използуват поцинковани или помеднени тръби, ленти, профили, прътове и други.
14. Свързването на заземителните проводници към корпусите на машините, съоръженията и други да се прави на видими места.
15. На контрол, проверка и изпитване подлежат работните и повторните заземявания, зануляващата мрежа, предпазителите и други. Изправността им в експлоатационните условия гарантира сигурност и безопасност.
16. За предпазване от поражение от електрически ток освен заземяването и зануляването е необходимо да се ползват и основните и допълнителните защитни средства, както и пониженото напрежение.
17. Основните защитни средства, чиято изолация сигурно издържа работното напрежение на уредбата, и с помощта на които се допуска докосването на тоководещите части, намиращи се под напрежение, са:
а) изолационни щанги - предназначени за оперативна работа при включване и изключване на разединители в уредби.
Подлагат се на електрически изпитвания 1 път на две години;
б) изолационни клещи - употребяват се при смяна на предпазители в уредби с напрежение до 35 кv включително. Подлагат се на. електрически изпитвания 1 път на 1 година.
При използуването им работещия с тях задължително поставя на ръцете си диелектрични ръкавици, а на краката си боти или да
се стъпи върху диелектрично килимче;
в) в уредбите с напрежение до 1000V към основните изолационни защитни средства се отнасят:
- диелектричните ръкавици;
- монтьорските инструменти с изолирани дръжки, чиито изолационни части трябва да имат гладка повърхност без пукнатини, счупвания и забелване - подлагат се на електрически изпитвания 1 път на 6 месеца.
18. Допълнителните защитни средства не се използуват самостоятелно, тъй като сами по себе си не могат за дадено напрежение да осигурят безопасност против злополука с електрически ток.

Към допълнителните изолационни защитни средства в уредби над 1000 V се отнасят:
а)диелектрични ръкавици - подлагат се на електрически изпитвания 1 път на 6 месеца;
б) диелектрични боти - подлагат се на електрически изпитвания 1 път на 1 година;
в) диелектрични килимчета
.
Изолиращите средства имат изолационни качества само тогава, когато са в сухо състояние;
г) изолационни поставки - сглобяват се без употреба на метални съединения, като винтове, гвоздеи, скоби и т. н. Представляват дървени скари от летви, монтирани върху опорни порцеланови изолатори.
19. Предпазните очила трябва да бъдат от закрит тип със странични стенички и с малки вентилационни отворчета. Рамката трябва да бъде метална.
20. Отговорност за своевременното осигуряване на защитните средства в електрическите уредби, организирането на първоначалните и периодически изпитвания носи енергетика, а при липса на так
ъв - началник цеха.
21. Намиращите се в експлоатация защитни средства е задължително да бъдат защитени от влага, замърсяване и механични повреди, а тия от гума още и от въздействието на
осветяване от слънцето, масла, бензин, нафта и други подобни вещества, разрушаващи гумата.
22. Проверките за наличието и състоянието на защитните средства, намиращи се в експлоатация, се правят на всеки три месеца от нахалник цехове или от упълномощени за това електроспециалисти. Резултатите от проверката се регистрират в дневника за отчитане и поддържане на защитните средства с посочване датата и името на проверителя.
23. Всички защитни средства при приемането им в експлоатацията трябва да бъдат изпитани независимо от това, че са преминали заводско изпитание.
Резултатите от техническите и механичните изпитвания и срока за годност на защитните средства се вписват в дневника за изпитанията, който задължително се води.
24. Всички защитни средства след преминаване на изпитание задължитeлно се съпровождат с изпитвателен протокол, който се съхранява от енергетика/ел.техника/ до постъпването на нов протокол за поредно изпитание.


II. И
нструкция по безопасност и хигиена на труда при експлоатация на електрически уредби,
ел. съоръжения и инсталации до 1000 V.


1. На работа се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали са медицински преглед;
- преминали са начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. Абсолютно е задължително спазването на правилниците по безопасност на труда.
3. Всички части на електрическите уредби и съоръжения, които се намират в експлоатация (под напрежение), трябва да се изолират и ограждат по такъв начин, че да не дават възможност на хора без използването на помощни средства да се приближат или да се допират до опасни части.
4. Под намиращи се в експлоатация енергийни уредби и съоръжения се разбират такива енергийни уредби и съоръжения и консуматори на електрическа и топлинна и горива, които са в действие или са в топъл резерв цялостно или частично, или във всеки момент могат да бъдат включени в действие ръчно или автоматично.
5. Всички електрически машини трябва да са:
- със сигурно покрити с капаци клемни кутии;
- с обезопасени с капаци пусково-регулираща апаратура;
- с изолирани от случайно допиране на тоководещи части на контакти, щепсели и ключове;
- с оградени въртящи се части (контактни пръстени, шайби, съединители, вентилатори и други).
6. Електропроводимите части на електрическите съоръжения, които в нормална експлоатация не са под напрежение, но могат в определен момент да се окажат под напрежение, тр
ябва да са занулени.
7. Пред всички електрически табла трябва да има проверени и изпитани диелектрични килимчета.
8. Замяната на предпазители трябва да се извършва след изключване на напрежението.
9. При невъзможност да се изключи напрежението, замяната на предпазителите под напрежение трябва да се извърши след изключване на товара със защитни очила и диелектрични ръкавици или изолационни клещи.
10. Забранява се подмяна на предпазители с нестандартни вложки или вложки на които номиналния ток не съответства на определения за съответния токов кръг.
11. Забранява се работа с нестандартни или неизправни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.
12. Свалянето, почистването и поставянето на електрически лампи от осветителните тела да се извършва само от инструктирани лица и при изключено напрежение.
13. Свалянето и поставянето на лампи от подвижни осветителни тела да става само при изваден щепсел.
14. Експлоатация на електрически потребители да се спазва строго изискванията за безопасна работа дадени от производителя.
15. Да не се допуска работа с неизправни електрически щепселни съединения, ключове, шнурове и кабели.
16. Когато по време на експлоатация на електрически уреди, апарати, машини и др.
бъде забелязана неизправност или каквото и да е отклонение от нормалната работа, незабавно да се прекрати работа и да се уведоми съответната сервизна база.
17. Забранява се на обслужващия персонал да отстранява повреди по електрическите електрически уреди, апарати, машини и др.

 

III. Основни правила и изисквания за безопасна работа на електромонтьора

1. До работа като електромоньори (електротехници) се допускат лица:
а) с необходимата техническа правоспособност или разряд;
б) навършили 18 год. възраст;
в) физически и психически здрави;
г) притежаващи изискваната квалификационна група по електробезопасност;
2. Електромоньорът трябва да бъде инструктиран и да спазва изискванията на правелника по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения ( ПБТЕЕУС ).
3. На електромоньорът категорично се забранява да се явява на работа, да започва и да работи в нетрезво състояние.
4. При постъпване на работа електромоньорът трябва да се запознае със състоянието на електрическите уредби, съоръжения и инсталации, за които е натоварен да отговаря, поддържа и обслужва. Предприема мерки за незабавното отстраняване на констатираните повреди и нарушения.
5. Електромоньорът е длъжен :
а) през време на работа и в съответствие на изискванията да ползува необходимите защитни средства, като: указател за съответното напрежение; предпазни очила; изолиращи средства; диелектрични боти и ръкавици за съответното напрежение; изолационни скари; преносими заземления; монтъорски клещи и отвертка със сигурна изолация, табели преносими и др.
б) да следи за годността и редовното периодично изпитване на защитните средства. Забранява се ползването на защитни средства с изтекъл срок на годност.
6. Използването на защитни средства във влажна среда ( дъжд, сняг, мъгла, слана или скреж ) се забранява.
7. Към ремонтни работи по електрическите двигатели, генератори, и др. електрически съоръжения да се пристъпва само след изключване на напрежението, след сваляне на стопяемите вложки на предпазителите, поставяне пред пусковите устройства на предупредителна табелка с надпис “Не включвай – работят хора!”, а при повишена степен на опасност и лице за охрана на таблото и след проверка за отсъствие на напрежение.
8. За указатели на напрежение, електромонтъорите трябва да ползват само стандартни средства, отговарящи на определените изисквания, гарантиращи безопасна работа.
9. Употребата на подсилени (некалибровани) вложки за предпазителите е забранена.
10. Смяната на изгорелите стопяеми вложки на предпазителите в уредби с напрежение до 1000V да се извършва при изключено напрежение. При невъзможност за изключване на напрежението, смяната да става след изключване на товара от превключвателя и със сложени защитни очила и диелектрични ръкавици.
11. Електромонтьорът е длъжен да познава схемата на заземяване и зануляване на ел.уредби и съоръжения и да спазва следните изисквания:
а ) да не пуска в експлоатация незанулени ( незаземени ) електрически машини, електрически съоръжения и електропотребители;
б ) да следи за годността на заземителните инсталации ( за механични и др. повреди) и измерване на съпротивленията им в съответните срокове.
12. Почистване на осветителни тела, подмяната на лампи и ремонт на инсталацията за осветление да се извършва при изключено напрежение.
13. Забранено е да се подава напрежение на електрическа уредба, електрическо съоръжение и електрическа инсталация когато:
а ) имат попадащи под напрежение неоградени тоководещи части и не отговарят на изискванията на ПТЕЕ и ПУЕУ;
б ) имат кабели и проводници с нарушена изолация;
в ) не са изправни ( не са занулени ) и създават опасност за поражение на хора от електрически ток.
14. Забранено е да се правят ремонти, да се подменят предпазители и други операции, когато електрическите табла и останалите ел. уредби и съоръжения са изложени на въздействието на лоши атмосферни влияния – дъжд, сняг, буря и гръмотевици.
15. При работа по наклонени покриви, задължително е ползването на предпази колани или въжета, вързани за здрави части на покривната конструкция и нехлъзгащи се обувки. Всички инструменти в тези случаи да се поставят в презраменни чанти с капаци.
16. Ел. монтьорът е длъжен да води дневник за проверка на ЛПС при външен оглед и при подлагане на изпитване и дневник за проверка на заземяванията при външен оглед и измерване на съпротивленията им.
17. Забранено е да се включва напрежение за електрическа уредба, електрическо съоръжение и ел. инсталация, когато има попадащи под напрежение неограничени тоководещи части, когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са неизправни, незанулени и незаземени и се създава опасност от поражение на хора от електрически ток.

18. При възникване на опасни случаи не упоменати в настоящите правила и задължения, но представляващи опасност за живота и здравето на работещите, работата се спира, хората се отстраняват от опасната зона и се уведомява прекия ръководител за даване на указания.