Инструкция за безопасна работа с палетна количка при обработване на палетизирани товари

 1. При поемане на палети с палетна количка колелата на вилките не трябва да стъпват върху дъските на палетата.

2. Забранява се поемането на две и повече товарни единици едновременно.

3. Повдигането и преместването на палетизирани товари да става плавно без да се засягат съседните такива.

4. При използването на палетни колички трябва да се следи за равномерното разпределение на теглото на палето върху вилките.

5. Пакетираната товарна единица трябва да бъде стабилна и манипулирането и с палетна количка да не застрашава безопасността на обслужващия персонал .

6. Работниците се осигуряват с необходимито работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност и хигиена на труда .

7. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.

8. На работното място се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

9. При извършване на товаро-разтоварна работа в условия на хлъзгав терен (поледица, сняг и др.) е необходимо да се вземат мерки за избягване подхлъзвания на работниците, като за целта площадките трябва да се посипват с пясък, сгур и други.

10. При оставяне на товари трябва да се вземат мерки, за да не се допуска притискане на краката.

11. При разкъсване на различни опаковки се вземат предпазни мерки от наранявания от гвоздеи, тел и др., като се използват предпазни ръкавици.

12. Палетните колички трябва да бъдат снабдени с устройство (в изправност), което да осигурява бавно и плавно спускане на пренасяния товар.