Инструкция за безопасна работа с парна ютия

 

 1. До работа с парна ютия се допускат лицата, изучили настоящата инструкция по техническа безопасност с даденото оборудване.
 2. Контирането и експлоатацията на устройството е необходимо да се извърши съгласно Правилник по техника на безопасност при експлоатация на електрически уреди и съоръжения, както и данните от ръководството за техническо обслужване и експлоатация на парна ютия.
 3. Пускането в редовна експлоатация на парната ютия да става след запознаване с указанията за работа.
 4. Включването на ютията трябва да става в електрическата инсталация, за която е пригодена ютията – 220-240 V.
 5. Парната ютия трябва задължително да се включва в заземената мрежа..
 6. Никога не потапяйте ютията във вода.
 7. Винаги изключвайте ютията преди да пълните или изпразвате резервоара с вода.
 8. Не пипайте нагорещената плоча на ютията с ръка. Винаги оставяйте ютията да изстине преди да я приберете.
 9. Не оставяйте никога ютията без наблюдение, докато е включена в мрежата или докато е още гореща.
 10. По време на експлоатацията при съмнителен шум или миризма изключи ютията.
 11. Ремонта се извършва от лице с необходимата квалификация.

Специфични изисквания:

 1. Ютията е пригодена за директно зареждане на вода от чешмата. Вредно е използването на деминерализирана вода, дестилирана вода, вода от разтопен лед от хладилника. Кондензирана вода от сушилня или вода от омекотител. Всички тези води могат до доведат до кафяви петна по обработваната материя.
 2. При първата употреба на ютията могат да се появят дим или някаква миризма. Те не са токсични и изчезват бързо.