Инструкция за безопасна работа при ръчно обработване на товари

 

1.      За ръчно обработване на товари се назначават лица, които са: навършили 18 години; преминали медицински преглед и са преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

2.      Не могат да се назначават за товарно-разтоварни работи и да се използват за редовно ръчно пренасяне на товари лица, ненавършили 18 год., бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждане.

3.      Лица, ненавършили 18 год., могат да се допускат на работа, като се спазват изискванията на Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст.

4.      Ограничава се извършването на редовна ръчна работа с тежести от жени.

5.      Ръчна работа с тежести не се възлага на бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждането.

6.      Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.

7.      Когато анализът на ръчната работа с тежести съгласно всички показатели на приложението не показва риск за здравето и безопасността на работещите, се прилагат следните физиологични норми:

-          разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние).

-          теглото на товара не превишава:

ü  при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m:

15 kg за жени и 50 kg за мъже - за единичен товар;

4 000 kg за жени и 10 000 kg за мъже - общо за смяна;

ü  при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):

 30 kg - за единичен товар;

 6 000 kg - общо за смяна;

8.      В случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара:

ü              е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg;

ü  не превишава 2400 kg за жени и 6000 kg за мъже за едно лице за смяна;

9.      При извършване на чести, повторими операции за вдигане и пренасяне на тежести:

-          времето между отделните операции да не е по-малко от 30 s;

-          теглото на единичния товар да не превишава:

ü  при честота една операция за минута - 5 kg за жени и 11 kg за мъже;

ü  при честота две операции за минута - 2,5 kg за жени и 5,5 kg за мъже.

10.  Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

11.  Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

12.  Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

13.  На работното място се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

14.  Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

15.  Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

16.  Не се допуска използването на немаркирани, неизправни и несъответстващи на теглата и характера на товарите, сменяеми товаро-захващащи приспособления.

17.  Повдигателните съоръжения се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.

18.  Поемането и оставянето на товара трябва да се организира така, че да се избягват продължителните статични усилия и усукващи движения с товара около оста на тялото.

19.  При ръчни манипулации с товари е необходимо:

- да се взема подходяща поза съобразно пренасяния товар и посока на движение;

- товар от земята да не се вдига чрез навеждане на кръста, понеже в този случай усилието на повдигане се поема от слабите мускули на кръста.

20.  Работникът, пренасящ товара, трябва да застане до него, така че при вдигане да не става нужда да изменя положението на тялото си, а веднага да тръгне по посока на пренасянето.

21.  Всички товари, които се хващат отдолу, трябва да бъдат поставени върху подложки или да имат опаковки, които да гарантират свободна височина между дъното на товара и пода (земята) минимум 0,05 m.

22.  При ръчно пренасяне на товари всеки работник трябва да гледа пред себе си и да не отклонява вниманието си в странични неща.

23.  Когато естеството на работа е такова, че се изисква постоянно навеждане на работниците, необходимо е товарите, предназначени за пренасяне, да се нареждат на маси или платформи на височина 0,80-0,90 m.

24.  Всички товари, които имат остри ръбове, като машини, ламарини, метални и стъклени листове, чембер и други, трябва да се хващат и пренасят само със съответните лични предпазни средства (ръкавици, подложки и други) или ръчни захватни приспособления.

25.  При извършване на товаро-разтоварна работа в условия на хлъзгав терен (поледица, сняг) е необходимо да се вземат мерки за избягване подхлъзвания на работниците, като за целта площадките трябва да се посипват с пясък, сгур и други.

26.  При пренасяне на товари по релсов път на нивото на релсите се поставя преходен мост с широчина мин. 1,50 m

27.  При пренасяне на товари на рамо от двама работници, товарът се поставя на едно и също рамо.

28.  На всяка работна група се назначава отговорник.

29.  Преди започване бригадирът или отговорникът на групата е длъжен:

ü  да постави план за извършване на работата и да запознае с него членовете на бригадата;

ü  да провери състоянието на ръчните захватни и работни приспособления, личните предпазни средства и специалното работно облекло;

ü  заедно с работниците да огледа и подготви пътя на придвижване на товара, а също така и местата за складирането му, като пътя на придвижване трябва да бъде разчистен от странични предмети, а преходните мостове да бъдат изправни;

ü  преди преместване на товара, особено на тежките, трябва да се провери и ясно напише брутното им тегло, ако не е означено.

Задължения на работниците извършващи ръчна работа с тежести

30.  Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести:

ü  изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;

ü  използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;

ü  повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести.

31.  При вдигане на тежести работещият:

ü  поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;

ü  вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;

ü  държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване.

32.  Когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства - колички, вагонетки и др.:

ü  правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;

ü  бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

33.  При оставяне на товари трябва да се вземат мерки, за да не се допуска притискане на ръцете и краката.

34.  При разкъсване на различни опаковки се вземат предпазни мерки от наранявания от гвоздеи, чембер, тел, като се използват предпазни ръкавици, а гвоздеите се извадят.

35.  Забранява се на работниците да вървят зад или пред вагонетките. Тикането на вагонетките да се извършва отстрани.

36.  За работа с опасни товари се допускат лица, медицински освидетелствани. Работата да се извършва обикновено през деня.