Инструкция за безопасна работа с опасни вещества

До работа се допускате само работещи, които имат валиден начален инструктаж, периодичен инструктаж и проведен ежедневен инструктаж за запознаване с конкретните опасности при извършване на дейностите през деня.

 

Правила за безопасност

Съдовете с опасните отпадъци с химични вещества и смеси да се етикетират с четливи и устойчиви на агресивни вещества надписи.

Преливането от един съд в друг е забранено, ако не се предприети всички необходими мерки за безопасност - изпозлване на специални приспособления, мколички, стойки и др.

Ако в процеса на работа се допусне разливане по пода, то трябва да се почисти веднага и да не се допуска попадане в канализацията.

Преди започване на работа се запознайте с опасните свойства на веществата/смесите.

 

Чисто и безопасно работно място

Поддържайте работното място чисто и подредено.

Апаратите за дихателна защита трябва да са леснодостъпни (и добре поддържани)

Трябва да знаете къде се намират дезинфектиращите душовете за аварийно отмиване и къде може да си промиете очите при аварии.

Не се хранете, не пийте и не пушете на работното място.

Може да използвате кремове за поддържане доброто състояние на кожата

Кремовете не заменят предпазните ръкавици

 

Добра лична хигиена

Мийте се със сапун и вода след приключване на работа и преди хранене, пиене или пушене.

Не използвайте разтворители за миене.

Използвайте кърпи за еднократна употреба.

Не използвайте повторно замърсено  облекло или ръкавици.

 

Използвайте предоставените лични предпазни средства:

Носете защитни ръкавици

Носете работни гащеризони и ботуши

При аварии носете работен комбинезон и/или престилка за рбаота в тежки условия

Носете защитни очила

При необходимост използвайте средства за дихателна защита

 

Оказване на първа помощ

Трябва да знаете къде се намират средствата за оказвана на първа помощ

Трябва да знаете какво да правите

Трябва да знаете на кого да съобщите.

Не изпадайте в паника!

 

Действия при аварийни ситуации:

 

1. При попадане в очите.

Отворете принудително клепачите. Ако не сте сигурни, продължавайте да промивате. Промийте обилно с вода поне 15 минути.

Обърнете се незабавно към очен лекар.

Препоръчва се да не се носят контактни лещи, тъй като те биха усложнили лечението при спешни случаи.

 

2. При попадане върху кожата.

Отстранете незабавно замърсеното облекло и измийте със сапун и вода.

Важно незабавно почистване на кожата след експозиция на дразнещи, отровни или корозивни вещества/смеси.

 

3. При вдишване.

Излезте на чист въздух. Повикайте лекар или заведете пострадалия в болнично заведение.