Инструкция за безопасна работа с машини в шевното производство

 1. На шевните машини да се допускат за работа лица, които имат необходимата квалификация, назначени със заповед на работодателя, инструктирани и обучени по въпросите на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана,

2. В помещенията за шиене, осветителните  тела,електродвигателите, пусковите устройства, разпределителните табла и инсталациите към тях да бъдат в изпълнение съответстващо на противопожарните норми.

3. Да не се допуска експлоатация на работното оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

4. Работно оборудване, което създава опасности от падащи или изхвърляни предмети, вещества и др., да се съоръжава с подходящи предпазни устройства, съответстващи на опасностите.

5. Движещите се части на работното оборудване, които създават риск за злополуки, да се ограждат с предпазни устройства, осуетяващи достъпа до опасните зони, или да се снабдяват с устройства, спиращи движението им  при достигане на опасната зона от човек или предмети.

6. Работещите да са запознати с опасностите произтичащи от експлоатацията на машините.

7. Работниците,   обслужващи машините стриктно да изпълняват експлоатационните инструкции на производителя.

8. По време на работа около машините не трябва да има излишни предмети, материали и суровини.

9. Да се осигури ежемесечна проверка за изправността на ръчните електрически инструменти.

10. Правилната техническа експлоатация и доброто поддържане на технологичното оборудване са важни условия за осигуряване безопасността на работниците и служителите. Ето защо, от изключително значение при извършване на проверките е да се имат предвид специфичните особености на машините, които се използват в предприятията за производство на шивашки изделия.

МАШИНИ ЗА РАЗВИВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ТЪКАНИТЕ

При тези машини опасността от злополуки е в резултат на механични въздействия. Проверяващите да обърнат внимание на следното:

 • валяците за развиване и навиване на тъканите да имат приспособления непозволяващи изскачането им от лагерите (чл. 184 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • машините да бъдат снабдени с устройства предпазващи от попадането на плат и ръцете на работника между валяците (чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ).

МАШИНИ ЗА НАСТИЛАНЕ НА ТЪКАНИТЕ

За безопасна работа е необходимо:

 • когато машината се обслужва от двама работника да има сигнализация или блокиращо устройство, което да не позволява пускането на машината само от един работник (чл. 171.   (1), т. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • пусковото устройство да има блокировка,  изключваща възможността за използването на машината в момента на зареждане на тъканта между валяците (чл. 177; 194. (2) от Наредба № 7 от 1999 г. На МТСП и МЗ).

КРОЯЧНИ МАШИНИ

Рисковете при работа с тези машини произлизат от опасността от порязване. За осигуряване на безопасност при работа с тях е необходимо:

 • работното място около кроячната машина да бъде почистено от излишни материали - чл. 16; 21 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ:
 • механичните лентови ножици да бъдат снабдени със спирачки и ловители на лентата, действащи автоматично при скъсване на лентата, а така също и с автоматично спирачно устройство за електродвигателя (чл. 183; 185 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • транспортните колела и лентата /ножа/ на механичната ножица /без нейната работна част, съответстваща на максималната височина на настланите тъкани да бъдат закрити (чл. 186 (1) от Наредба № 7 от 1999 I. на МТСП и МЗ);
 • режещият инструмент на механичните ножици за нарязване на краищата на настланите тъкани да бъде обезопасен, за предпазване на работника от порязване (чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ):
 • да не се допуска ръчно заточване на ножа /лентата/ на механичните ножици с помощта на каменно точило, пили и др. За тази цел трябва да се използват специални заточващи устройства, самостоятелни или монтирани на самата механична ножица (чл. 194. (2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • тролейната линия за подаване на ел. напрежение към двигателите на подвижните електрически ножици, да има устройство за спиране на тока при скъсване па проводник (чл. 197 от Наредба № 7 от 1999 г. На МТСП и МЗ).

ШЕВНИ МАШИНИ

За осигуряване безопасна работа на работещите на шевни машини е необходимо:

 • на работните места, където се нарязват краища от детайлите (шевни машини за съединяване на детайлите с едновременно изрязване /оверлог машини/, фистонни машини и др.) да има устройства за събиране на отпадъците (чл. 106. (1); 229. (2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТС11 и МЗ):
 • електродвигателят и главата на шевната машина да бъдат монтирани на прикрепени към масата на машината еластични тампони поемащи /амортизиращи/ вибрациите но време на работа (чл. 141.(2) Наредба № 7 от 1999 г. ма МТС.П и МЗ);
 • копчените, иличните и понт машините да са снабдени с прозрачни щитове /екрани/, предпазващи работниците от нараняване от счупени игли и копчета (чл. 183 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и I
 • ремъкът на шевната машина да бъде обезопасен така че  да осигури безопасност на работещия (чл. 186 от Наредба № 7 от МТСП и МЗ);
 • всички универсални шевни машини и машини за зигзагообразен шев, да са снабдени с предпазители, предотвратяващи убождане на пръстите с игла (чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и
 • нишкоопъвачите на шевните машини издадени напред към работника да бъдат обезопасени (чл. 186 от Наредба № 7 от 1 МТСП и МЗ).

ПРЕСИ И ПАРНО - ГЛАДАЧНИ МАШИНИ

Парогенераторите /на парните преси и на ютиите с парогенератори/ са съоръжения с повишена опасност, в общи я случай необхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите. Необходимо е да се провери дали тези съоръжения са включени в  списъка на съоръженията с повишена опасност, изпълнени ли са изискванията за безопасната им експлоатация, определено ли е длъжностно лице, което  да отговаря за тях (чл. 281. (2), (3) от КТ; чл. 204; 205 от Наредба 1999 г. на МТСП и МЗ).

При работа с машини за подлепване и парно - гладачни машини /вкл. ютии/ е необходимо да се спазва технологията на подлепване,  температурния режим на гладене, точно установения ред в инструкцията за експлоатация на пресата (чл. 165 от Наредба № 7 от 1999 г. н МЗ).

Когато подлепваща, точкуваща и гладачна преса, маси за гладене са снабдени с вентилатори за създаване на вакуум, отработения въздух  задължително се извежда извън работното помещение – посредством местна смукателна инсталация (чл. 125.(2); 127.(2); 130отНарс от 1999 г. на МТСП и МЗ).

За безопасна експлоатация на тези машини с необходимо:

 • парно-гладачните машини да имат устройство, което да не позволява загряване на ръкохватките и изпускане на пара към страната на работника (чл. 90; 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ)
 • парните апарати /парогенератори на парни преси и ютии/да имат предпазни клапани, манометри /с означено допустимото налягане и метрологично осигурени/ и водомерни стъкла /или система за индикация при недостатъчно количество вола в парогенератора/- чл. 173; 204. (2) от 1999г. На МТСП и МЗ;
 • контролно-измервателните средства и предпазни арматури да са проверени за годност в предвидените срокове съгласно Наредбата за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него, приета с ПМС № 218 от 1998 г. и чл. 173. (2) от Наредба №7 от 1999 г. на МТСП и МЗ;
 • пресата да се затваря само при натискането на две копчета /лостове/, с двете ръце едновременно до пълното й затваряне /за предпазване ръцете на работещия от попадане между възглавниците на пресата/ - чл. 177. (1) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ;
 • парните апарати да са снабдени с устройства за автоматично изключване на електрическия ток при прегряване и превишаване на допустимите параметри (чл. 178 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • производствените паропроводи, подаващи пара към пресите и парногладачните машини, а също така и неработните повърхности на възглавниците да бъдат топлоизолирани (чл. 90; 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • външните повърхности на парните апарати да са изолирани от нагряващите се в процеса на работа елементи на апарата /за предпазване на работещите от изгаряне и намаляване на топлоотделянето/ - (чл. 90; 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • гладачните машини от цилиндричен тип /каландри и машини за плисиране/ да имат пускови приспособления /копчета/ за "включване", "изключване" и "обратен ход" (чл. 177. (1) от Наредба № 7 от 1999 г. На МТСП и МЗ);
 • нагряващите се валяци на каландъра да бъдат обезопасени. Тоководящите клеми /контакти/ трябва да бъдат затворени в кожух (чл. 90; 187; 197 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ).

За осигуряване на безопасност при работа с ютии е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

 • на работните места за гладене да има електроизолационно покритие върху пода (чл. 165. (2); чл. 197 от Наредба № 7 от 1999 г. На МТСП и МЗ);
 • ръкохватките  на  ютиите, да са  направени от  топло- и електроизолационен материал (чл. 90; 197 от Наредба № 7 от 1999 г. На МТСП и МЗ);
 • да не се работи без изолационен бутон /за пускане на парата по време на работа/ на парната ютия (чл. 177. (2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);

ПРЕСИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МЕТАЛНИ КОПЧЕТА И КАПСИ

При проверка безопасността на тези съоръжения инспектиращите да обърнат внимание на следното:

 • при пневматични преси не трябва да има пропуски на въздух от спирателния кран, тръбопроводите и работния цилиндър (чл. 176 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • пресите да имат изправни предпазители /за предпазване от изхвърчане на поставяните копчета и капси, както и за предпазване ръцете на работещите/ - чл. 183; 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ.

КОМПРЕСОРИ

Компресорите да са съоръжени с изправни контролно-измерителни, сигнализиращи и предохранителни средства, съгласно съпроводителната документация (чл. 173; 176 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ).

 

ХИГИЕНА НА ТРУДА

Голяма част от работещите в предприятията за производство на шивашки изделия се намира под въздействието на комплекс от неблагоприятни фактори на работната среда, съчетани с повтарящи се операции и монотонност на работата, психично напрежение и стрес по време на работа.

За ограничаване въздействието на тези фактори и опазване физичното и психично здраве на работещите е необходимо да бъдат изпълнени някои основни изисквания, по-важни от които са:

 • осветлението на работните места да отговаря на изискванията на чл. 78; 190 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ;
 • измервания на факторите на работната среда да се извършват при оценка на риска и при преразглеждането й, както и в съответствие със сроковете, предвидени в нормативните актове.
 • в участъци от производства, където шумът е близък или по-висок от допустимия /85 с1В/, ежегодно се извършват измервания и се предприемат защитни мероприятия (чл. 135 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • концентрацията на вредните вещества във въздуха на работната

среда да не превишава пределно допустимите норми, определени в приложения № 1 и 2 към чл. 1 от Наредба № 13 от 1992 г. на МЗ (чл. 18 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);

 • при установени наднормени концентрации на вредни вещества в работната среда да се осигури принудителна вентилация (чл. 125; 127; 1 70 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • за улавянето на праха, който се отделя при заточването на лентата, механичните лентови ножици да бъдат снабдени е прахоуловители (могат да бъдат и на магнитен принцип)- чл. 169 от 11аредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ;
 • на работещите с ръчни игли да са осигурени напръстници със съответните размери, работещите с ножици /ръчни/ да бъдат осигурени с такива, чийто размер на ръкохватките да отговаря на ръцете на работника (чл. 208. (1) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • работните места да са снабдени с удобни столове, с облегалки (чл. 26; 218 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);
 • височината на гладачната маса да може да се регулира според ръста на работещия (чл. 26 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ);

на работещите следва да се осигурява работно облекло съгласно наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г.

За осигуряване на личната хигиена на работещите трябва да има санитарно-битови помещения - чл. 308 от КТ (Наредба № 11 на МЗ и ЦС на БПС за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени), чл. 233; 235; 237; 241 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ.

Съгласно чл. 1 от Наредба №11, стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятия, в които работят 20 и повече жени. Стаите за лична хигиена се състоят от приемна, процедурна и тоалетна (чл. 2). Обзавеждането на стаите за почивка на бременните жени е посочено в чл. 5 от същата наредба.

За оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, работещите се обучават по правилата за това в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето (чл. 3 от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа)