Акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т.7а от КТ


Примерен образец на акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор без предизвестие от страна на работника или служителя, когато работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа -
чл. 327, ал. 1, т.7а от КТ

.................................................................................................................
(наименование на предприятието, учреждението, фирмата)

АКТ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР №....................... / ....................... 20... г.

На основание чл. 128а, ал. 3 от КТ удостоверявам прекратяването на трудовия договор с .................. на длъжност ...................., код по НКП ................, извършено чрез заявление от работника/служителя вх. № ....................../ 20... г.  на основание чл.327, ал.1, т.7а КТ, считано от ..........20... г., поради сключване на трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ................... г., ..................................... дни ..................................... лв.
2......................................................................................
Други условия: ....................................................
(Тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)

Препис от акта да се връчи на лицето, отдел „Човешки ресурси“ и гл. счетоводител за изпълнение.


Дата на връчване на                  Работодател: ..................................
акта: ......................20... г.                               (подпис, име)
                                                         Работник (служител): ................
                                                                         (подпис, име)