Акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ


Примерен образец на акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор без предизвестие от страна на работника или служителя, когато продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура - чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ

.................................................................................................................
(наименование на предприятието, учреждението, фирмата)

АКТ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР
№....................... / ....................... 20... г.

На основание чл. 128а, ал. 3 от КТ удостоверявам прекратяването на трудовия договор с ........................ на длъжност ................., код по НКП ............., извършено чрез заявление от работника/служителя вх. № .................../ 20... г.  на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ, считано от .................20... г., поради ................................................
(сочи се фактическото основание -  продължаване на образованието в учебно заведение на редовно обучение или постъпване на редовна докторантура)

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск
за .......................... г., ...................... дни ..................................... лв.
2............................................................................................
Други условия: ....................................................
(Тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)
Препис от акта да се връчи на лицето, отдел „Човешки ресурси и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на                     Работодател: ..................................
акта: ......................20... г.                                    (Подпис, име)
                                                       Работник (служител): ................
                                                                                             (Подпис, име)