Акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ


Примерен образец на акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор без предизвестие от страна на работника или служителя, когато преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс -
чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ

.................................................................................................................
(наименование на предприятието, учреждението, фирмата)

АКТ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР
№.................... / ....................... 20... г.

На основание чл. 128а, ал. 3 от КТ удостоверявам прекратяването на трудовия договор с ....................... на длъжност ....................., код по НКП .............., извършено чрез заявление от работника/служителя вх. № ......................../20... г.  на основание чл.327, ал.1, т.4 КТ, считано от ..................20... г., поради ................................................................
(сочи се фактическото основание – преминаване на платена изборна работа или на научна работа въз основа на конкурс и се посочва длъжността на която преминава лицето)

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за .......................... г., ..................................... дни ..................................... лв.
2...........................................................................................
Други условия: ....................................................
(тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)

Препис от акта да се връчи на лицето, отдел „Човешки ресурси“ и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на                  Работодател: ..................................
акта: ......................20... г.                                                        (подпис, име)

                                                    Работник (служител): ................
                                                                          (подпис, име)