Инструкция за провеждане на организационни мероприятия при извършване на видове работи в електрическите уредби

 

Настоящата инструкция е съставена на съобразно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

                 

В зависимост от сложността и потенциалния риск при извършване на видове работи в електрическите уредби собственост на ВиК Русе ООД, се определят следните начини за организация на работите:

 

1.     Видове работи извършвани по реда на текущата поддръжка.

2.     Видове работи извършвани по реда на текущата поддръжка и вписване в ремонтния дневник.

3.     Видове работи извършвани с нареждане и вписване в ремонтния дневник.

4.     Видове работи извършвани след издаване на наряд.

5.     Видове работи извършвани след съгласуване с ЕнергоПРо  България и издаване на наряд.

 

Горепосочените видове работи са описани в Приложения 2 и 3.

Отговорникът за поддръжката на съоръженията към ПЕР определя как да се организират отделните видове работи въз основа на Приложения 1, 2 и 3 и ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

 

При необходимост от формиране на екип за извършване на работата, Ръководител ПЕР, на чиято територия ще се извършва дейността осигурява транспорт за събиране на специалистите на обекта.

Действията се съгласуват с ЦДП и Р-л  ЕМО или негов заместник.

 

При възникване на съмнение за безопасно извършване на работата е необходимо нейното преустановяване и извършване на справка с ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

 

Приложения:

1.     Списък на персонала,който може да обслужва ел.уредби до 1000 в. и над 1000 в.

2.     Списък на работите, които могат да се извършват над 1000 в.

3.     Списък на работите, които могат да се извършват до 1000 в.

4.     Пример за записване на предстоящата работа в оперативен дневник.

5.     Пример за попълване на наряд.

6.     Пример за попълване на бланка за съгласуване на действията с ЕнергоПро България Мрежи.