Инструкция за безопасна работа с нафтова горелка

С нафтова горелка се допускат да работят само лица навършили 18 години и преминали съответния инструктаж и практическо обучение.

Горелката е автоматично запалване се включва е помощта на съответната кнопка, а за ръчно запалване, към горелката се поднася внимателно запален фитил, като обслужващия работник стои странично от горелката, без да се навежда над нея.

Задължително да се следи работата на горелката и при прекъсване на пламъка да изключи незабавно електродвигателя и притока на гориво.

Повторното запалване на горелката да става само при пълното проветрение на пещта, като задължително трябва да се спазва правилото "поднасяне на огън - пускане на гориво", но в никакъв случай в обратната последователност.

Забранено е пускането в действие на неизправна горелка в действие.

Работникът, обслужващ горелката, трябва задължително да носи необходимото работно облекло и очила.

Мястото около горелката трябва да е почистено от всякакви предмети и съоръжения, които нямат връзка е работата на горелката.

Преди започване на работа е необходимо да се провери:

  • санитарното и противопожарното състояние на работното място, съоръженията, производствения инвентар;
  • изправността на пусканите и спиращи кранчета, регулиращи притока на гориво;
  • заземяването на електродвигателя;
  • изправността на предпазния клапан;
  • изправността на пусковия, прекъсващия и контролния механизъм на горелката;
  • изправността на дюзата (почистване от нагар).


Резервоарите за гориво да се зареждат внимателно и да се вземат мерки да не се разлива нафта.

При зареждане на агрегатите е гориво да не се използват открити източници на светлина, като свещи, кибрит, газени лампи, фенери и др.

Резервното гориво да се съхранява на безопасно място според правилата на ППО.