Инструкция по безопасност на труда при земни работи

 Общи изисквания


1.     Започване изпълнението на земни работи да става след осъществяването на предвидените в проекта предварителни мероприятия по безопасността на труда.
2.     (1) Земни работи в зоните на подземни инсталации или съоръжения да се извършват след получаване на писмено разрешение от организацията, която ги стопанисва, придружено със схема за разположението и вида на същите.
(2) Преди започване на земните работи организацията-изпълнител да осигурява означаването с подходящи знаци или надписи разположението в план и дълбочина на подземните инсталации или съоръжения върху терена.
3.     (1) В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи да се извършват под непосредственото ръководство и контрол на техническия ръководител на обекта или на бригадира.
(2)     Забранява се извършването наземни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 0,5 м от подземни инсталации или съоръжения.
(3)     Изкопни работи в условия на предходната алинея да се извършват ръчно с права лопата. Кирки могат да се използват като помощ- но средство само при извършване на изкопни работи в близост до сигурно защитени с бетонни или стоманенобетонни степи подземни инсталации или съоръжения.
4.     Преди започване или през време на извършването на земни работи да се провеждат мероприятията за отвеждане на повърхностните води, предвидени по проект или ако условията ги налагат.
5.     Преди започване на земни или други СМР в изкопи, бригадирът да проверява състоянието на откосите и укрепяването им. При наличие на надлъжни пукнатини, козирки, подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, нарушена конструкция и др. на укрепяването, се забранява започването на съответните работи до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепяването.
6.     (1) При наличие или съмнение за поява на вредни газове или пари в изкопи, работниците да се уведомяват предварително от техническия ръководител, да се инструктират и осигуряват със съответни предпазни средства. По указания на техническия ръководител на обекта да се извършват периодични измервания за наличието и концентрацията на газ или пари в изкопа, като същият съобразно резултатите дава съответни разпореждания.
(2) При неочаквана поява па вредни газове или пари в тунели и други подобни пепроветря- вани пространства, работниците незабавно да ги напускат в посока към местата с чист въздух. Възобновяването на работата да започва след съответно нареждане на техническия ръководител на обекта, въз основа на резултатите от анализите за вида и концентрацията на газа или парите и при спазване на изискванията на предходната алинея.
7.     Изкопните работи да се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни до тогава подземни инсталации, съоръжения или предмети с неустановен произход.
8.     Изкопните работи да се преустановяват и да продължават само след изпълнение на съответните предписания на проектанта, когато при извършването им са се появили условия, различни от тези, взети пред вид в проекта.
9.     Възобновяването на изкопни работи или извършването на други СМР, в изкопи, след период на временно прекратяване на същите и замразяване на обекта да става по нареждане на техническия ръководител на обекта, след като същият е извършил проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им и са отстранени констатираните неизправности и опасности.
10.     Забранява се извършването на земни работи в изкопи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняването им или от срутване на откосите, респективно на укрепяването на същите. Възобновяването на работите може да започне след осигуряване отводняването на изкопите или след допълнително укрепяване на откосите.
11.    (1) Разполагането на изкопана почва, строителни материали и изделия, съоръжения и други подобни, както и движението на строителни машини да става извън зоната на естествения откос на изкопите, но на разстояние не по-малко от 1 м от горния му ръб.
(2) При укрепени изкопи, дейностите по предходната алинея мога да стават и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, ако при оразмеряване на укрепяването им са взети под внимание съответните натоварвания.
12.     (1) Забранява сс извършването на изкопни работи чрез подкопаване.
(2)    Изкопите в непосредствена близост до съществуващи сгради или съоръжения да се извършват въз основа на проект, изготвен от проектантската организация и ПОИС, включващ технологични указания за изпълнението им.
13.    (1) Забранява се преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в границите на зоната на действие на съответната машина, изпълняваща земни работи (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.).
(2)    По време на почивка или престой зе- мекопните машини да се изтеглят (преместват) на разстояние по-голямо от 2,0 м от края на зоната на естествения откос, като кошът на багера да се оставя опрян върху терена.
(3)    Забранява сс повдигането и преместването на негабаритни предмети, като скални късове, дървета, дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и други подобни с работните органи на земекоп- ните строителни машини.
14.     Уплътняването на почвени пластове посредством валиране или трамбоване в близост до конструкции, съоръжения или техни елементи - подпорни стени, колони, фундаменти и други подобни, да се извършва в съответствие с проекта или по указания на проектанта.
15.     Изпълнението на изкопни работи по взривен начин да се извършва при спазване на съответните изисквания от Правилника по безопасността на труда при взривните работи.
16.     Изпълнението на земни работи по хидро- механичен начин, електронагряването на почвата и изкуственото й замразяване да се извърша въз основа на инструкции.
17.     Изкопите за проучвателни работи като шурфове, шахти, кладенци или други подобни да се засипват след използването им.

Неукрепени изкопи


18.     При ръчно изпълнение на изкопи с вертикални стени и без укрепяване да се спазват нормите, правилата и изискванията на ПИПСМР, глава I - "Земни работи".
19.    (1) При изпълнение на изкопи с вертикални стени посредством багери с обратен или грай- ферсн кош или с многокошови багери и без укрепяване, на дълбочини по-големи от указаните за ръчно изпълнение на такива изкопи в ПИПСМР, се забранява слизането на лица в изкопите преди укрепяването на стените им.
(2)    Извършването на строителни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепяване да става след установяване от техническия ръководител на обекта на изправното и безопасно състояние на стените на изкопите.
20.    (1) Наклонът на откосите на временни изкопи с дълбочина над 5 м и на такива в неустойчиви или с повишена влажност почви да се указва в ПОИС.
(2)    Най-стръмните допустими откоси на временни неукрепени изкопи и в почви с естествена влажност да се изпълняват съгласно изискванията на ПИПСМР, глава I, чл. 30.
21.     През време на изпълнение на изкопните работи бригадирът да следи за устойчивостта на откосите, като при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвисвали камъни или козирки или при опасност от свличания и обрушвания, да разпореди незабавното излизане а работниците от изкопа и извеждане на механизацията от застрашените участъци, след което да се пристъпи към отстраняване на опасностите без да се влиза в изкопа. Ако изпълнението на изкопите е неотложно техническият ръководител на обекта може да разпореди намаляването на наклона на откосите в съответните участъци или укрепването им, съгласувано с проектанта и инвеститора.
22.     Забранява се престояването на лица без работа през време на почивки или сред работната смяна в неукрепени изкопи на разстояние до долния ръб на откосите по-малко от размера на дълбочината на изкопа.
23.     Техническият ръководител се задължава да осигурява безопасността при влизане и излизане на лица в или от изкопа чрез поставяне на дървени или инвентарни стълби с широчина не по-малко от 0,70 м и парапет, излизащ над терена на височина 1,0 м.
24.     (1) ПРевозването на изкопана почва с ръчни колички да става по твърди настилки или инвентарни пътеки.
(2)     Близката до изкопа страна на пътеката да отстои на разстояние не по-малко от 1,5 м от горния ръб на изкопа.
(3)     Пътеките да се поддържат чисти от кал, отпадъци, сняг и лед.
25.    (1) Разстоянието между междинните площадки за изхвърляне на изкопаната почва при ръчни изкопи да не надвишава 1,5 м във височина, а ширината им да не е по-малко от 1,5 м ог горния ръб на изкопа.
(2)     Площадките откъм изкопа да се обезопасяват с бордови дъски.
(3)     Прехвърлянето на изкопаната почва от площадка на площадка по височина и на терена да се извършва непрекъснато, без да се допуска престояване и натрупване на почва.

Укрепени изкопи

26.    (1) Изкопите свертикални стени и дълбочина о.по-голяма от допустимата за неукрепени изкопи в съответствие с ПИПСМР, глава I, "Земни работи", чл. 29 да се укрепяват от ниво терен.
(2)     Укрепяването на изпълнени по механизиран начин тесни изкопи по предходната алинея да се извършва с инвентарни укрепителни елементи, спускани от терена, като тяхното окончателно укрепване се извършва от работниците под прикритието на самите укрепителни елементи.
(3)     Забранява се слизането на работниците в изкопа по предходната алинея преди спускането на укрепителните елементи.
(4)     Работите с укрепителните елементи да се извършват съгласно отделна инструкция.
(5)     Обшивката на укрепяването на изкопа да излиза над нивото на терена не по-малко от 0,15м.
(6)     Укрепяването на тесни изкопи с дълбочина до 5 м да се изпълнява по типови проекти или технологични карти, а над 5 - по проекти, изготвени от проектанта.
27.    (1) Забранява се устройването на работни площадки в изкопи чрез използване на елементи от укрепяването, стъпването и ходенето по тях, както и поставянето на уредби, съоръжения, строителни материал и др. върху тях.
(2) При спускане или издигане на строителни елементи, материали и други в или от изкопи,както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп, да се пази устойчивостта на укрепяването.
28.    (1) Демонтирането на укрепяването на изкопите да се извърша по нареждане и указания на техническия ръководител на обекта - отдолу нагоре, следвайки темпа на засипването на изкопа, като броят на еднократно демонтираните хоризонтални дъски на плътната обшивка не надвишава три. При неустойчиви почви да се демонтира по една дъска, след предварително поставяне на нова разпонка над нея.
(2) Дължината на всеки един от последователно демонтираните участъци да не превишава указаната в по проекта, а при липса на такова указание - да се изисква от проектанта.
29.    (1) При свличане на почва или при поява на други опасни условия по време на демонтирането на укрепването работниците да преустановяват незабавно работа, да излизат от изкопите и да уведомяват техническия ръководител, а в негово отсъствие - бригадира.
(2)    Ако демонтирането на укрепяването продължава да създава опасност за работниците и за съоръженията в изкопите, техническият ръководител на обекта да уведомява строителната организация, която може да разпоредили укрепяването да бъде изоставено и засипано, ако е невъзможно безопасното му демонтиране.

Земни работи при направа на кладенци (обикновени и шахтови)

30.    (1) Ръчното копаене на кладенци на дълбочина по-голяма от 1,5 м да става чрез укрепяване, изпълнявано едновременно с удълбочаванс на изкопа и в съответствие с проекта.
(2)     Над работещите в кладенеца работници да има изградена козирка, която да ги предпазва от падащи предмети, оразмерена за статично натоварване не по-малко от 5,0 КН/м2.
(3)     при изнасяне на изкопаната почва с кофа и лебедка, куката към която се закачва кофата да има осигурително устройство срещу самоволно или случайно откачане.
(4)     Преди изнасянето (изкачването) на големи камъни от кладенеца работниците да излизат на терена.
(5)     Забранява се препълването на кофата, както и поставянето в нея най-отгоре на едри буци или камъни.
(6)     През време на издигането и спускането на кофата работниците да застават под козирката. Издигането на кофата да става по сигнал, подаден от работника, последен напълнил кофата, а спускането на празната кофа - по приет сигнал на управляващия лебедката работник.
31.     При прекъсване на изкопните работи, кладенците или шахтите да се покриват с капаци или заграждат и съответно обозначават.
32.     Забранява се пушенето и паленето на огън в кладенците.
33.     Влизането и излизането от кладенците на работниците по време на копаенето им да става по изправни инвентарни стълби, стабилно опрени на дъното или закрепени към укрепяването на кладенците.
34.     При механизирано изкопаване на кладенци до проектната кота се забранява влизането на хора в тях, преди окончателното им укрепяване е инвентарни укрепителни пояси или е готови конструктивни пръстени или рамки, спускани от терена. Демонтирането им да се извършва в съответствие с проекта.
35.     При работа в кладенци е дълбочина над
1,5    м всеки работник да ползва предпазен колан, привързан със спасително въже, горният край на което да се държи опънато от наблюдаващ, намиращ се на терена, наблюдаващият да се определя и инструктира от техническия ръководител на обекта.

Работа при направа па изкоп ръчно


36.     Изкопи с вертикални стени без укрепване се разрешават само при почви с естествена влажност и при липса на подпочвени води.
В тези случаи дълбочината на изкопа не трябва да превишава:
а) в сухи, песъчливи и чакълести почви 1м.
б) в песъчливо-глинести почви 1,25 м.
в) в глинести и льосови почви 1,50 м.
г) в особено плътни несттоени почви 2,00 м.
37.     Изкопаването на широки и тесни изкопи без откоси (с отвесни стени) или е голям ъгъл на откоса трябва да се извършва с подпиране стените на почвата, като се започне от ръба на изкопа при вдълбочаване на земята, както следва:
а) в слабите и неустойчиви почви I кат. (чакъл, пясък, песъчлива почва) 1,00 м.
б) в свличащи се пластове и в мокрите пясъци на 80 см.
в) в почви със средна плътност II и III кат., допускащи разработване с лопати на 1,60 м.
г) в плътни почви IV кат., изискващи разработване е лостове, кирки и клинове 2,80 м.
При дървено хоризонтално укрепване под порите се поставят при вдълбочаване на всеки 0,5 м за устойчиви почви, а за слаби неустойчиви почви - при вдълбочаване на една дъска (0,2-0,25 м).
38.     При дървено укрепване подпорите се правят от дъски с дебелина 5 см, поставени плътно до сетната на тесния или широкия изкоп и притиснати към нея през 1,5-2,0 м с вертикални подпори, които се разпъват с хоризонтални раз- понки. Разпонките се поставят вертикално през 0,60-1 м и сс правят от греди. Те стъпват върху подложки, закрепени към подпорите.
Горната дъска на подпорите трябва да излиза из тесния или широкия изкоп най-малко 15см.
39.     Укрепването на тесни изкопи с дълб. до 5 м трябва да бъде като правило инвентарно или да се изпълнява по типов проект. За изкопи над 5 м укрепването трябва да става по индивидуални проекти със статически изчисления за устойчивостта, изготвени от проектанта.
40.     Там, където изкопите се допират до по- рано засипани изкопи трябва да бъде установен специален надзор за състоянието на подпирани- ята, като в тези места те трябва да бъдат съответно усилени.
41.     Забранява сс изпълнението на тесни изкопи по тунелен способ без укрепване на участъци с дължина по-голяма от две широчини на изкопа и не по-дълги от 2 м.
42.     Бетонирането на дъна и стени на канали в укрепени изкопи с разкрепяване на същите се разрешава само, като се провежда последователно на участъци с дължина, равна на две ширини на изкопа и не по-дълги от 2 м, като се разкрепят на височина до 0,50 м и се усвояват следващите участъци само след добиване на 70% от проектната якост на бетона.
43.     Свалянето на разпонките от изкопите трябва да се прави отдолу според засипването на изкопа. Количеството на едновременно отстранените дъски трябва да не превишава три (по отвеса). При ронливи и неустойчиви почви разглобяването трябва да се нрави с изваждане само на една дъска с прсразпъванс. При преместване на разпонките старите разпонки могат да бъдат свалени само след поставяне на нови. Засипването на изкопите се придружава с усилено трамбоване на почвата.
Свалянето на подпорите трябва да става в присъствието на техническия ръководител или бригадира.
44.     Ако свалянето на подпорите представлява опасност за работниците и за съоръженията (в свличащи се почви, близо до фундаменти на съществуващи здания и т.н.), те трябва да бъдат оставени в почвата.
45.     При разработка на изкопи до започването им трябва да се наблюдава състоянието на почвата и при появяване на надлъжни пукнатини работниците да се отдалечават и да сс вземат мерки против срутвания на почвата.
46.     Едностранното обратно засипване на новоизградени стени, фундаменти и стени на сутерени се допуска само след втвърдяването на разтвора за зидарията, а при височина на заспиването над 1,2 м само при условие, че предварително се провери устойчивостта на зидарията, като се вземе предвид и времевтърдяването на разтвора. От другата страна на засипваните стени не
трябва да има хора.