Инструкция за безопасна работа с мостови и портален кран

  1. До управление на мостови и портални кранове се допускат лица, които имат документ за правоспособност и след проверка на техните знания и практическа подготовка от комисия.

2.Не се допуска до експлоатация нерегистрирана повдигателна уредба, подлежаща на регистрация съгласно ПКПУ (правилник за контрол на повдигателните уредби).
3.Не подлежат на регистрация електротелферите, придвижващи се по окачен неподвижен коловоз (монорелса) и управлявани от земята.
Преди пускането им в експлоатация същите се подлагат на изпитване от отговорно техническо лице на обекта, като се съставя изпитателен протокол.
4. Забранено е да се работи с неизправни спирачни системи, сигнални и контролни устройства.
5. След извършването на какъвто и да е ремонт на крана се прави щателен преглед и изпитване на празен ход и натоварване, за което се съставя акт и записва в дневника.
При монтаж, ремонт или демонтаж на крана техническото ръководство на обекта е задължено да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на нещастен случай.
6. Забранено е почистването, регулирането и всякакъв ремонт на съоръжението, ако не е изключено електрозахранването и не са блокирани движещите се и ходови части.
7. След свършване на работа, кабината на крана да се заключва, електрозахранването да се изключи от главно ел.табло, което от своя страна също да се заключва и да се вземат мерки срещу самоход на крана.

8 .При монтажа, експлоатацията и поддържането на крана да се спазват изискванията на инструкцията на завода - производител.
9. Упоменатите в настоящата инструкция повдигателни уредби са предназначени само за подемно-транспортни операции с материали. Издигането и превозването на хора със същите е абсолютно забранено. Забранява се също балансирането на товари посредством теглото на хора.
10. При издигане и пренасяне на материали в пакетирано състояние се вземат предварителни мерки срещу разсипването и разпиляването им. Същите се издигат и спират на 30-40 см над пода (земята), за да се провери здравината и устойчивостта на товара, след което се продължава издигането.
11. Товарният полиспаст на крана при работа трябва да бъде във вертикално положение. Не се допускат отклонения на полиспаста (за - тласкане или изтегляне на товара) от и извън вертикала на въжето.
12. Забранява се извършването на операции, при които на крановата кука е поставено натоварване с неопределена величина, изтегляне на затрупан или замръзнал товар.
13. По време на работа на крана крановикът не трябва да извършва никакви операции с него, без да е подаден сигнал от бригадира на монтажната бригада или от специален сигналист, назначен за тази цел. Забранява се изпълнението на сигнали дадени от други лица, а така също и сигнали, дадени едновременно от бригадир и други лица.
14. Подвижните кранове трябва да бъдат снабдени със звукова сигнализация. При всяка операция на издигане и пренасяне товара, краниста подава предупредителен сигнал.
15. Работещите на открито и придвижващи се на релси кранове трябва да имат противоветрови хващачи, предотвратяващи придвижването на крана от вятъра.
16. Забранява се изтеглянето и влаченето на товари при наклонено положение на въжето.
17. Забранява се оставянето на товари на повдигателното въже през време на почивката, както и стоенето на хора под товара по всяко време.
18. Специално отговорно лице (механик) притежаващ удостоверение за преминато специално обучение редовно да наблюдава и да поддържа в постоянна техническа изправност крановете.
19. За всеки повдигателен механизъм (кран) трябва да бъде заведена прономерована и прошнурована книга (дневник), в която да се вписват резултатите от освидетелстването, неизправностите, открити по време на работа и предаване на дежурството, извършените ремонти и други. Бележките се вписват от механика или техническия ръководител на обекта.
20. На всеки подемник (кран) трябва да бъдат обозначени неговият инвентарен номер, регистрационен номер и пределната му товароподемност. Освен това трябва да бъдат окачени табели и плакати, предупреждаващи да не се използват крановете за издигане на хора, да не се влиза в кабината на краниста, да не се стои под издигнат товар и в обсега на действието на телфера.
22. Задължения на краниста:
- да проверява действието на спирачните механизми и на придвижването и механизма за повдигане на товара;
- да проверява изправността на крайните изключватели;
- да проверява сигнализацията и осветителната инсталация;
- да се убеди в изправността и закрепването на въжетата и окачването и здравината на захранващите електрически кабели;
- да преглежда въжетата всеки ден, при което един път в три месеца трябва да извършва почистване на въжетата с желязна четка, след което ги смаже с горещо масло;
- при неизправни и не обезопасени стълби, площадки и други елементи на крана да уведоми писмено техническия ръководител на обекта, който е длъжен да вземе срочни мерки за отстраняване на повредите и привеждане крана в изправност.
- при повдигане на товара той е длъжен да го повдигне на 15-20 см за проверка на правилното му окачване и устойчивост и само при нормално състояние продължава работа;
- преди пускане на механизмите (особено при придвижване на крана) да дава звуков сигнал.
23. Издигнатия товар се пренася на височини най-малко 0,5 м над срещнатите предмети.
24. Всички движения и спирания трябва да стават плавно, без сътресения.
25. Промяната на посоката на движението може да става само след спиране на нулевото положение в обратна посока.
26. Спускането на товара да става само с помощта на контролера, а не при изключен ток със спирачка.
27. Преди включване на главния прекъсвач краниста е длъжен да провери всички прекъсвачи да бъдат на нулево положение.
28. При спиране на работа главния токов прекъсвач трябва да се изключва.
29. Командната кабина трябва да се заключва винаги, когато в нея не остава краниста.
30. Площадката, където работи кранът, подкрановия път, трябва да бъдат добре осветени.
31. Задължения на прикачвачите, обслужващи крана- за всеки кран се назначават правоспособни прикачвачи за прикачване на товара, за приемане и откачване на същия. Един от тази група се определя за старши (отговорник). Той дава установените знаци за краниста при закачване, отваряне, откачване и подаване на товара .
32. Преди започване на работа прикачвачите са длъжни да проверят и най-щателно да преглеждат състоянието на прикачните въжета (сапаните, вериги, скоби, куката и всички приспособления за подема на товара). Въжетата трябва да са без възли, без скъсани нишки, а веригите - без износени звена. Въжетата за връзване на издигания товар да се разполагат равномерно по товара и се поставят подходящи подложки между въжето и острите ръбове на товара. Прикачвачите, които приемат товара, който е на височина 2 -2,5 м. от земята, избират място, където няма хора и при движение на крана съпровождат товара до мястото на разтоварването, предупреждават работниците, намиращи се на пътя на товара, като крановикът дава предупредителни звукови сигнали.
33. При извършване на работа в район, невидим за краниста, се назначава специален човек, за даване сигнали, който се явява като старши (отговорник) за прикачвачите на обекта, този отговорник трябва да се намира постоянно в полето на зрението (видимостта) на крана и прикачната група.
34. За различните операции с крана са установени следните сигнали:
а) повдигане товара нагоре – ръката малко огъната в лакета и повдигната длани нагоре;
б) спускане товара надолу-ръката малко огъната в лакета и спусната с дланта надолу;
в) движение на крана по релсите – сигналът се дава с ръка по необходимото направление за движение на крана;
г) спиране-плавни движения на ръката в дясно и в ляво.
д) внезапно спиране-същото, но с двете ръце. Движенията се извършват бързо и в хоризонтална посока.
35. Отговорникът (механикът) на крана е длъжен да прави периодични прегледи на крана и да вписва резултатите в “Дневника на машината”. В случай, на констатиране, че някои нишки от въжето са започнали да се късат, прегледите на същите трябва да стават по-чести и се бракуват, съгласно долната таблица. Да вписва в дневника датата на сменяването на въжетата и всички повреди, констатирани при прегледа и през време на работа, които трябва да се отстранят.