Договор за ученичество по чл. 230-233 КТД О Г О В О Р    ЗА    У Ч Е Н И Ч Е С Т В О

Днес ................................... 200... г. в гр. ............................................., област .........................., община ........................................................, между .....................................................................................
...........................................................................................................................................................
наименование на предприятието, учреждението или организацията, представлявано от
...........................................................................................................................................................
трите имена и длъжност ‑ изп. директор, управител
от една страна, наричана за краткост по-долу Работодател и ...........................................
...........................................................................................................................................................
трите имена по документ за самоличност
от гр. .................................... ул. ...................................................................  № ............ бл. ..........
притежаващ л. к. № ....................... изд. на ......................... РПУ.................................................
ЕГН ......................... с образование................................................................................................
със специалност ..............................................................................................................................
по документ за завършеното образование
с трудов стаж ........................... г. и ......................... месеца, в т. ч. трудов стаж по специалността, наричан за краткост по-долу УЧЕНИК, на основание чл.230‑чл.233 от КТ се сключи настоящият трудов договор:

1. РаботодателЯт се задължава да обучи УчЕНИКА, а УчЕНИКЪТ се задължава да усвои знанията и уменията за:
Професия .........................................................................................................................................
Специалност ...................................................................................................................................
2. Условията на обучение са:
а) мястото на обучението е ..................................................................................................... ;
б) срок на обучението е .......................................................................................................... ;
                                                 вписвате срок, но не повече от 6 месеца
в) обучението ще се води под формата на ............................................................................ ;
г) с основно месечно трудово възнаграждение ‑ ............................................................  лв.
д) на ...........................................................................  работно време ‑ ........................... часа
е) допълнително възнаграждение за продължителна работа  % за всяка година трудов стаж;
ж) ................................................................................................................................................
евентуално по‑високи размери на допълнително възнаграждение за нощен и извънреден труд
з) проверката на знанията и уменията на ученика придобити в периода на обучението ще бъде осъществена посредством ..............................................................................................................
изпит, тест, самостоятелно отработване на единица работа и т. н.
и) проверката на знанията се осъществява в срок от  от изтичане на срока на по договора за ученичество;
й) ученикът има право на  платен годишен отпуск за подготовка и явяване на проверката на знанията;
3. По време на обучението ученикът е длъжен:
а) да изпълнява всички трудови задължения, произтичащи от заеманата длъжност и описани           в длъжностната характеристика;
б) да изпълнява всички трудови задължения, произтичащи от вътрешните правила и законните заповеди на работодателЯ;
в) да пази в тайна .................................................................................................................... ;
г) да не сключва допълнителни трудови договори с други работодатели без писмено съгласие на работодателЯ;
забранява се да сключва допълнителни трудови договори с други работодатели
е) .................................................................................................................................................
4. РаботодателЯт се задължава да приеме на работа, а ученикът се задължава да работи при него по придобитата от него професионална квалификация по професия ......................................
или на длъжност .............................................................................................................................
за срок от ...........................................................................................................................  години.
вписвате срока, но не повече от 3 години
5. Ученикът се задължава да постъпи на работа при работодателЯ с оглед придобитата от него професионална квалификация в срок от .......................................... от нейното придобиване.
6. При условие, че работодателЯт не осигури работа на ученика съгласно уговорените по настоящия договор условия, той дължи обезщетение в размер на ....................................  лв.;
7. При условие, че ученикът не постъпи на работа в уговорения в чл.6 срок, той дължи на работодателЯ обезщетение в размер на .........................................................................  лв.
8. При условие, че ученикът не постъпи на работа или не работи за работодателЯ съгласно уговорените по настоящия договор условия, той дължи обезщетение в размер на .........  лв.
9. Договорът се прекратява на следните основания:............................................................

Договорът е изготвен и подписан в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: ...............................                            УЧЕНИК:           

Настоящият трудов договор и заверено уведомление (справка)  от ТП на НОИ - гр. .....
 са връчени на работника (служителЯ) на ......... 200... г.

Работник (Служител): ...............................
подпис
Отдел „Човешки ресурси“: ..............................
подпис
Работникът (служителят) постъпи на работа на ............................. 200 ...... г.

Работник (Служител): ...............................
подпис
Отдел „Човешки ресурси“: ..............................
подпис