Покана за провеждане на консултации по предстоящи масови уволнения


Покана за провеждане на консултации по предстоящи масови уволнения в предприятието и последиците за работниците/служителите произтичащи от негоДО
синдикалните организации и
представителите на работниците
и служителите по чл. 7, ал. 2
от КТ в
............................................................
 (предприятието)

ПОКАНА


Уважаеми дами и господа, председатели на синдикални организации.
Във връзка с предстоящи уволнения в предприятието и на основание чл. 130а, ал. 1 от КТ Ви каня на среща за провеждане на консултации във връзка с евентуалния им масов характер.

На срещата ще Ви информирам за:
1. причините за предстоящото уволнение;
2. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, квалификационни групи професии и длъжности, към които се отнасят;
3. броя на заетите от основните икономически дейности, квалификационни групи професии и длъжности в предприятието;
4. конкретните показатели за прилагане на критериите за подбора по чл. 329 от КТ на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
5. периода, през който ще се извърши уволнението.
6. дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

Надявам се по тези въпроси да изразите мнения и да направите предложения с оглед постигне на споразумение, чрез което да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него. Прилагам към настоящото писмо и информация относно възможните уволнения.

Срещата ще се проведе на .......... 20...г., от ..........часа, в .................................................. (мястото на срещата)

Моля да ме информирате за броя и персоналния състав на присъстващите от ваша страна.

(Приложение:писмена информация относно възможните уволнения).

В случай, че някой от Вас откаже, процедурата ще се състои при спазване условието на чл. 130, ал. 2 КТ.

Работодател: ...................................
(подпис и печат)

Отговор на предложение или молба за прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие


Уважаеми г-н/г-жо................................................

С настоящето писмо ви уведомявам, че получих предложението ви за прекратяване на съществуващото помежду ни трудово правоотношение по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от ...........................20........г.

В законния седемдневен срок, считано от датата на  получаване на молбата/предложението, Ви отговарям, че съм/не съм съгласен да прекратим трудовия договор по взаимно съгласие от момента, който сте посочили в него.................20.....г.           За работник- подпис …...................................


                                        За работодател –подпис и печат .................

Забележка: Този отговор може да бъде подготвен както от работника, така и от работодателя в зависимост от това кой е получил покана за прекратяване на трудовия договор.


Уведомление до Агенция по заетостта за предвиждано масово уволнение


ДО териториалното поделение на Агенцията по заетосттаУВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРЕДВИЖДАНO МАСОВO УВОЛНЕНИE

от наименование на предприятието, учреждението или организацията

представлявано от трите имена и длъжност,

Уведомяваме Ви, че след ....................... дни, считано от ................................. 20... г., предстои да бъдат уволнени ................................. работници и служители.
В изпълнение на задължението ни по чл.24, ал.3 от Закона за насърчаване на заетостта Ви информираме:
1. Причините за предстоящото уволнение са: ....................................................................................
2. Общият брой на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени е: .................................
3. По основни икономически дейности, квалификационни групи и професии, към които се отнасят уволненията по брой, те ще бъдат осъществени, както следва: ..................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Броят на заетите от основните икономически дейности, квалификационни групи и професии в предприятието е: ........................................................................................................................
5. Критериите, които ще приложим при подбора са: ........................................................................
........................................................................................................................................................................
6. Уволненията ще бъдат извършени в следните срокове:
от ....................... 200... г. до ....................... 200... г.

Предварителни консултации с представителите на работниците и служителите бяха проведени на ....................... 200... г. На консултациите присъстваха:

1. трите имена и длъжност
2. трите имена и длъжност
3. трите имена и длъжност


Резултатите от предварителните консултации са: ........................................................................
........................................................................................................................................................................

Готови сме да предоставим и друга информация във връзка с предстоящите масови уволнения.


............................. 20... г.                              Работодател: ....……………………….....................
имената, длъжност, подпис и печат

Заповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 331 от КТ

З  А  П  О  В  Е  Д
........................ / ........................ 200... г.


На основание чл.331 от КТ прекратявам трудовия договор с ............................................
на длъжност ............................................, код по НКПД .................., считано от ................... 200... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор прието предложение от страна на работника (служителя) за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.331 от КТ ............. лв., платимо в срок от един месец от датата на прекратяването на трудовия договор;
2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ................ г., .............. дни .................. лв.
3. .............................................................................................................................................................
Други условия: тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.ата на връчване на                                                              Управител: ..................................
заповедта: ................ 200... г.                                              Подпис (имената)

Работник (служител): ................
Подпис (имената)

Предложение на основание чл. 331 КТ

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  ЕУважаеми (а) господин (жа) ...............................................,

На основание чл.331 от КТ Ви предлагам да прекратим трудовия договор, считано от ........................ 200... г.
Обезщетението, което ще Ви бъде заплатено в едномесечен срок от датата на прекратяването, предлагам да е в размер на ............... брутни месечни заплати, изчислени въз основа на последното месечно брутно трудово възнаграждение.
Очаквам писмен отговор в предвидения от закона седемдневен срок. В случай че не получа отговор ще считам, че предложението ми не е прието.
Дата на връчване на                                                                 Управител: ..................................
предложението: ............... 200... г.                                          Подпис (имената)

Работник (служител): ................
Подпис (имената)